SFS 1997:457 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 1997:457 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1997_457 Lag om ändring i lagen (1987_667) om ekonomiska föreningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

782

1

Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97: FiU26, rskr. 1996/97:214.

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar

dels att 4 kap. 3 §, 8 kap. 13 §, 10 kap. 6 §, 11 kap. 7 och 12 §§ samt

13 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 17 §, av följande ly-

delse.

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

SFS 1997:457
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

background image

4 kap.

3 § En medlem, som deltar i föreningen med högre insatsbelopp än han är
skyldig att delta med, har rätt att efter uppsägning få ut överskjutande belopp
utan att avgå ur föreningen. Beträffande uppsägningen samt medlemmens
rätt att få ut det uppsagda beloppet och hans skyldighet att betala tillbaka vad
han har fått ut tillämpas 1 och 2 §§ samt 3 kap. 4 § första stycket. Sexmåna-
dersfristen enligt 1 § skall därvid räknas från utgången av det räkenskapsår
som sedan uppsägningen har gjorts slutar näst efter en månad eller den
längre tid, högst sex månader, som har bestämts i stadgarna. En kreditmark-
nadsförening får betala ut ett sådant belopp endast om det kan ske med hän-
syn till bestämmelserna om kapitaltäckning i lagen (1994:2004) om kapital-
täckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

8 kap.

13 §2 Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse

till föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens styrelse

senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorerna skall

inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har
överlämnats till dem.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovis-

ningen har upprättats enligt denna lag eller, i fall som avses i 9 kap. 15-

17 §§, enligt tillämplig årsredovisningslag. Innehåller inte årsredovisningen

sådana upplysningar som skall lämnas enligt 9 kap. eller, i fall som avses i
9 kap. 15-17 §§, enligt tillämplig årsredovisningslag, skall revisorerna ange
detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot el-
ler verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid mot denna lag eller, i fall
som avses i 9 kap. 15-17 §§, mot tillämplig årsredovisningslag eller mot
stadgarna, skall det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall även
innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen an-

teckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna. I revisions-
berättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att föreningen inte
har fullgjort sin skyldighet

1. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt

uppbördslagen (1953:272),

2. att anmäla sig för registrering enligt 14 kap. 2 § mervärdesskattelagen

(1994:200),

3. att lämna uppgift enligt 54 § 1 mom. uppbördslagen eller 4 § lagen

(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare eller särskild dek-
laration enligt 14 kap. 3 § mervärdesskattelagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1-3.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att föreningen inte har

fullgjort någon sådan skyldighet som avses i fjärde stycket 1-4, skall reviso-
rerna genast sända in en avskrift av den till skattemyndigheten.

2

Senaste lydelse 1996:1142.

783

SFS 1997:457

background image

SFS 1997:457

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande

av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositio-
ner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvalt-
ningsberättelsen.

I en moderförening skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse

beträffande koncernen. Härvid skall första-tredje och sjätte styckena tilläm-
pas.

Om anmälan har gjorts enligt 8 § tredje eller femte stycket, skall revisor

till revisionsberättelsen foga avskrift av anmälningen.

9 kap.

17 § Detta kapitel är inte tillämpligt på föreningar som avses i 1 kap. 1 §

första stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och vär-
depappersbolag.

10 kap.

6 §3 Till reservfonden skall avsättas minst fem procent, i kreditmarknads-
förening dock minst tio procent, av den del av föreningens nettovinst för året
som inte går åt för att täcka en balanserad förlust. Vid avsättning till reserv-
fonden skall till nettovinsten räknas även gottgörelser. Uppgår reservfonden
till minst tjugo procent av det inbetalda insatskapitalet behöver sådan avsätt-
ning till reservfond som avses i detta stycke inte ske, om summan av reserv-
fonden och det inbetalda insatskapitalet uppgår antingen till minst fyrtio pro-
cent av nettovärdet på föreningens tillgångar eller till minst samma belopp
som föreningens skulder och avsättningar enligt balansräkningen. I en kre-
ditmarknadsförening behöver avsättning inte heller göras enligt detta stycke
om reservfonden uppgår till minst tio procent av föreningens utlåning vid ut-
gången av det närmast föregående räkenskapsåret.

Till reservfonden skall vidare avsättas det belopp som

1. medlem vid avgång ur föreningen inte får tillbaka av sina insatser,

2. förlagsandelsinnehavare inte får ut vid inlösen av en förlagsinsats,
3. enligt stadgarna skall avsättas till reservfonden,
4. enligt beslut av föreningsstämman i övrigt skall föras över från det i

balansräkningen redovisade fria egna kapitalet till reservfonden.

Reservfonden får enligt beslut av föreningsstämman sättas ned endast för

att täcka sådan förlust enligt den fastställda balansräkningen som inte kan
täckas av fritt eget kapital.

Vid tillämpningen av första stycket skall belopp som i balansräkningen

har tagits upp under rubriken Avsatt till pensioner eller sådan delpost som
avses i 8 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. inte
räknas som skuld eller avsättning i den mån det överstiger det belopp under
vilket posten enligt 7 § första stycket lagen om tryggande av pensionsutfäs-
telse m. m. inte får nedbringas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge en

förening eller vissa grupper av föreningar undantag helt eller delvis från be-

3

Senaste lydelse 1996:1142.

784

background image

stämmelserna i första-tredje styckena, om det finns synnerliga skäl till det
med hänsyn till arten av föreningsverksamheten och övriga omständigheter.

11 kap.

7 § När föreningsstämman har fattat beslut om likvidation skall detta ge-
nom stämmans försorg genast anmälas till rätten. Denna skall därefter utan
dröjsmål utse en eller flera likvidatorer. En domstol som fattar beslut att för-
eningen skall träda i likvidation skall samtidigt utse en eller flera likvidato-
rer. Likvidatorerna träder i styrelsens och verkställande direktörens ställe
och har i uppgift att genomföra likvidationen.

Om en förening som har trätt i likvidation saknar till registret anmäld be-

hörig likvidator, skall rätten förordna en eller flera likvidatorer efter anmälan
av registreringsmyndigheten eller ansökan av föreningsmedlem, borgenär el-
ler annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som kan före-
träda föreningen.

Likvidatorerna skall genast för registrering anmäla beslut om likvidation

och förordnande av likvidator.

Bestämmelserna i denna lag och tillämplig årsredovisningslag om styrelse

och styrelseledamöter tillämpas på likvidatorerna, i den mån inte annat följer
av detta kapitel.

Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att föreningen träder i lik-

vidation. Bestämmelserna i 8 kap. tillämpas under likvidationen.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande huruvida enligt reviso-

rernas mening likvidationen onödigt fördröjs.

12 §4 Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår avge en årsredovisning,
som skall läggas fram på den ordinarie föreningsstämman för godkännande.
I fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling på förenings-
stämman tillämpas inte 7 kap. 4 § andra stycket 1 och 2, 9 kap. 9 § andra
stycket 7, 9 § tredje och fjärde styckena samt 10 och 11 §§. I förekommande
fall skall inte heller bestämmelserna i 2 kap. 1 § tredje stycket, 5 kap. 17-
23 §§, 6 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554) eller 5 kap. 2 § 3 och 6
kap. 2 och 3 §§ lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och vär-
depappersbolag tillämpas.

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post, varvid insatskapita-

let anges inom linjen och i förekommande fall delas upp på medlemsinsats-
kapital och förlagsinsatskapital.

Ingen tillgång får tas upp till ett högre värde än den beräknas inbringa ef-

ter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas inbringa
ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i balansräkningen
eller om för en skuld eller en likvidationskostnad kan beräknas åtgå ett be-
lopp som väsentligt avviker från den redovisade skulden eller avsättningen,
skall vid tillgångs-, skuld- eller avsättningsposten det beräknade beloppet
anges inom linjen.

4

Senaste lydelse 1996:1142.

785

SFS 1997:457

background image

SFS 1997:457

13 kap.

1 §5 Om en styrelseledamot eller verkställande direktören uppsåtligen eller
av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han er-
sätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller

någon annan genom överträdelse av denna lag eller, i fall som avses i 9 kap.

15-17 §§, tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stad-

garna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1996:1142.

786

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.