SFS 1997:914 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 1997:914 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1997_914 Lag om ändring i lagen (1987_667) om ekonomiska föreningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:914
Utkom från trycket
den 5 december 1997

1664

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 13 november 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 6 §, 4 kap. 1 och 3 §§, 5 kap. 1 §, 8

kap. 13 §, 9 kap. 7 §, 10 kap. 2 och 4 §§ samt 12 kap. 4 § skall ha följande
lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

1

Prop. 1996/97:163, bet. 1997/98:LU3, rskr. 1997/98:28.

background image

1665

SFS 1997:914

1 kap.

1 § En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas eko-

nomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna del-
tar

1. som konsumenter eller andra förbrukare,

2. som leverantörer,
3. med egen arbetsinsats,

4. genom att begagna föreningens tjänster, eller
5. på annat liknande sätt.
En ekonomisk förenings verksamhet får bedrivas i ett av föreningen helägt

dotterföretag.

För en ekonomisk förening är utmärkande att den uppfyller särskilda vill-

kor i fråga om rätten till medlemskap, rösträtt och överskottsutdelning. Om
detta föreskrivs i 3, 7 och 10 kap.

2 kap.

2 §2 Föreningens stadgar skall ange

1. föreningens firma,

2. den ort i Sverige där föreningens styrelse skall ha sitt säte,
3. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
4. den insats med vilken varje medlem skall delta i föreningen, hur insat-

serna skall fullgöras samt i vad mån en medlem får delta i föreningen med
insats utöver vad han är skyldig att delta med,

5. för det fall att regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering bero-

ende avgifter till föreningen skall förekomma, avgifternas belopp eller de
högsta belopp till vilka de får bestämmas,

6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer

samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem
skall utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det i så fall skall ske,

7. för det fall att fullmäktige enligt 7 kap. 12 § skall finnas, deras befogen-

het, hur de skall utses och tiden för deras uppdrag,

8. inom vilken tid och hur föreningsstämma skall sammankallas samt hur

andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas eller fullmäktiges kän-
nedom,

9. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,

10. vilken tid föreningens räkenskapsår skall omfatta,
11. grunderna för fördelning av föreningens vinst samt hur man skall för-

fara med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses, samt

12. för det fall att förlagsinsatser som avses i 5 kap. eller insatsemission

som avses i 10 kap. 2 a § skall förekomma, vad som skall gälla för dessa.

Bestämmelserna i första stycket 6 gäller inte arbetstagarrepresentanter

som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda.

2

Senaste lydelse 1987:1247.

53

SFS

1997

background image

SFS 1997:914

3 kap.

6 § Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Denna skall innehålla
uppgift om

1. varje medlems namn och postadress samt det antal medlemsinsatser

med vilket han deltar i föreningen,

2. det sammanlagda beloppet inbetalda eller genom insatsemission till-

godoförda medlemsinsatser enligt den senast fastställda balansräkningen,
samt

3. summorna av medlemsinsatsbelopp som efter utgången av det räken-

skapsår balansräkningen avser har återbetalats eller högst skall återbetalas
enligt 4 kap. 1 och 3 §§ och om tiden för återbetalningarna.

Medlemsförteckningen kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsy-

stem. Den kan också föras med automatisk databehandling eller på annat lik-
nande sätt.

Medlemsförteckningen skall hållas tillgänglig hos föreningen för var och

en som vill ta del av den.

Varje medlem har rätt att på begäran få skriftlig uppgift av föreningen om

sitt medlemskap och om de insatser som han har betalt in eller tillgodoförts
genom insatsemission.

4 kap.

1 § När en medlem har avgått har han rätt att sex månader efter avgången
få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsat-
ser. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom i förhållande
till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning
som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av föreningens egna

kapital skall bortses från reservfonden, uppskrivningsfonden och förlagsin-
satserna. Ett insatsbelopp i en kreditmarknadsförening får betalas ut endast
när det kan ske med hänsyn till bestämmelserna om kapitaltäckning i lagen
(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersföretag.

Den avgångne har vidare rätt att i samma ordning som övriga medlemmar

få ut vad som belöper på honom av beslutad vinstutdelning.

Träder föreningen i likvidation inom sex månader från avgången eller

meddelas inom samma tid beslut om att försätta föreningen i konkurs, skall
den avgångnes rätt att få ut medlemsinsatser bedömas enligt grunderna för
reglerna om skifte av föreningens tillgångar.

En medlems rätt enligt första-tredje styckena kan begränsas i stadgarna.

Detta gäller dock inte i sådana fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket eller

12 kap. 4 § andra stycket.

3 §3 En medlem, som deltar i föreningen med högre insatsbelopp än han är
skyldig att delta med, har rätt att efter uppsägning få ut överskjutande belopp
med undantag av genom insatsemission tillgodoförda insatser utan att avgå
ur föreningen. Beträffande uppsägningen samt medlemmens rätt att få ut det
uppsagda beloppet och hans skyldighet att betala tillbaka vad han har fått ut

3

Senaste lydelse 1997:457.

1666

background image

1667

SFS 1997:914

tillämpas 1 och 2 §§ samt 3 kap. 4 § första stycket. Sexmånadersfristen en-
ligt 1 § skall därvid räknas från utgången av det räkenskapsår som sedan
uppsägningen har gjorts slutar näst efter en månad eller den längre tid, högst
sex månader, som har bestämts i stadgarna.

5 kap.

1 § En ekonomisk förening kan i stadgarna föreskriva att, utöver vad som

följer av 2 kap. 2 § första stycket 4, kapital får tillskjutas genom särskilda in-
satser (förlagsinsatser) och att sådana insatser får tillskjutas även av andra än
medlemmar.

Förlagsinsatser från andra än medlemmar får tillskjutas med högst ett så

stort belopp att summan av sådana insatser efter tillskottet uppgår till högst
summan av andra då inbetalda samt genom insatsemission tillgodoförda in-
satser än förlagsinsatser.

8 kap.

13 §4 Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse

till föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens styrelse
senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorerna skall
inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har
överlämnats till dem.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovis-

ningen har upprättats enligt denna lag eller, i fall som avses i 9 kap. 15-

17 §§, enligt tillämplig årsredovisningslag. Innehåller inte årsredovisningen

sådana upplysningar som skall lämnas enligt 9 kap. eller, i fall som avses i
9 kap. 15-17 §§, enligt tillämplig årsredovisningslag, skall revisorerna ange
detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot el-
ler verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid mot denna lag eller, i fall
som avses i 9 kap. 15-17 §§, mot tillämplig årsredovisningslag eller mot
stadgarna, skall det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall även
innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen an-
teckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att för-

eningen inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),

2. att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen,
3. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 eller 10 § skattebetalnings-

lagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1 och

2 §§ skattebetalningslagen.

4

Senaste lydelse 1997:533.

background image

SFS 1997:914

Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att föreningen inte har

fullgjort någon sådan skyldighet som avses i fjärde stycket 1-4, skall reviso-
rerna genast sända in en avskrift av den till skattemyndigheten.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande

av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositio-
ner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvalt-
ningsberättelsen.

I en moderförening skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse

beträffande koncernen. Härvid skall första-tredje och sjätte styckena tilläm-
pas.

Om anmälan har gjorts enligt 8 § tredje eller femte stycket, skall revisor

till revisionsberättelsen foga avskrift av anmälningen.

9 kap.

7 § I balansräkningen skall aktier i dotterbolag tas upp som en särskild
post bland tillgångarna.

En förenings eget kapital skall delas upp i bundet eget kapital och fritt eget

kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp inbe-
talda eller genom insatsemission tillgodoförda insatser, reservfond samt upp-
skrivningsfond. Medlemsinsatser och förlagsinsatser skall redovisas var för
sig. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust skall tas upp fria fonder,
var för sig, balanserad vinst eller förlust samt nettovinst eller förlust för rä-
kenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid
upp som avdragsposter.

Fordran på insats får inte tas upp som tillgång. Redovisningen av full-

gjorda insatser får göras så att i balansräkningen anges hela insatskapitalet
samt hur mycket därav som inte har fullgjorts, varefter skillnaden - de be-
talda insatserna - utförs som en särskild post under eget kapital.

Om det i en fordrings- eller skuldpost enligt balansräkningen ingår en for-

dran hos eller skuld till ett dotterföretag eller en moderförening, skall belop-
pet anges särskilt. Detta får ske inom linjen. Detsamma gäller ifråga om pant
och med pant jämförliga säkerheter eller ansvarsförbindelser till förmån för
ett dotterföretag eller en moderförening.

10 kap.

2 §5 Vinstutdelning får inte överstiga vad som i den fastställda balansräk-
ningen och, ifråga om moderförening, i den fastställda koncernbalansräk-
ningen för det senaste räkenskapsåret redovisas som föreningens eller kon-
cernens fria egna kapital med avdrag för

1. det belopp som enligt lag eller stadgarna skall avsättas till bundet eget

kapital eller, i fråga om moderförening, det belopp som av det fria egna kapi-
talet i koncernen enligt årsredovisningarna för företag inom denna skall fö-
ras över till det bundna egna kapitalet, och

2. belopp som annars enligt stadgarna skall användas för något annat än-

damål än utdelning till medlemmarna.

5

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

1668

background image

1669

SFS 1997:914

2 a § Sådant belopp som enligt 2 § kan bli föremål för vinstutdelning får
överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission.

4 § Gottgörelser och sådan vinstutdelning som beräknas i förhållande till
den omfattning i vilken någon har deltagit i föreningens verksamhet eller i
övrigt tagit denna i anspråk får lämnas även till andra än medlemmar.

Vinstutdelning som beräknas på annat sätt än i förhållande till den omfatt-

ning i vilken någon deltagit i föreningens verksamhet eller i övrigt tagit
denna i anspråk får även lämnas till innehavare av förlagsandelar och till av-
gången medlem i förhållande till innestående insatser.

12 kap.

4 § Ett beslut om godkännande av fusionsavtal är giltigt endast om det har
biträtts av nio tiondelar av de röstberättigade eller har fattats på två på varan-
dra följande föreningsstämmor och på den senare stämman har biträtts av
minst två tredjedelar av de röstande. I stadgarna får föreskrivas villkor som
går längre.

En medlem i en överlåtande förening som inte har samtyckt till fusionen,

får säga upp sig till utträde ur föreningen inom den tid och på de villkor som
anges i 7 kap. 15 § tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.