SFS 2000:33 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

000033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 2 §, 7 kap. 14 § och 12 kap.

1, 3 och 8 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall ha följande
lydelse.

2 kap.

2 §

2

Föreningens stadgar skall ange

1. föreningens firma,
2. den ort i Sverige där föreningens styrelse skall ha sitt säte,
3. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
4. den insats med vilken varje medlem skall delta i föreningen, hur insat-

serna skall fullgöras samt i vad mån en medlem får delta i föreningen med
insats utöver vad han är skyldig att delta med,

5. för det fall att regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering bero-

ende avgifter till föreningen skall förekomma, avgifternas belopp eller de
högsta belopp till vilka de får bestämmas,

6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer

samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem
skall utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det i så fall skall ske,

7. för det fall att fullmäktige enligt 7 kap. 12 § skall finnas, deras befogen-

het, hur de skall utses och tiden för deras uppdrag,

8. inom vilken tid och hur föreningsstämma skall sammankallas samt hur

andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas eller fullmäktiges kän-
nedom,

9. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,
10. vilken tid föreningens räkenskapsår skall omfatta,
11. grunderna för fördelning av föreningens vinst samt hur man skall för-

fara med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses, samt

12. för det fall att förlagsinsatser som avses i 5 kap. eller insatsemission

som avses i 10 kap. 2 a § skall förekomma, vad som skall gälla för dessa.

Bestämmelserna i första stycket 6 gäller inte arbetstagarrepresentanter

som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda.

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

2

Senaste lydelse 1997:914.

SFS 2000:33

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

background image

2

SFS 2000:33

Om föreningen skall ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 §

bokföringslagen (1999:1078), skall detta anges i stadgarna. I så fall skall det
i stadgarna också anges att den insats med vilken varje medlem skall delta i
föreningen skall vara bestämd i euro.

Vid byte av redovisningsvaluta får ändring av uppgift som avses i första

stycket 4 om insatsbelopp anstå till den första ordinarie föreningsstämman
efter det att beslutet om byte av redovisningsvaluta fick verkan.

7 kap.

14 §

Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är

giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Be-
slutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande stämmor
och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande
eller den större majoritet som krävs enligt 15 §.

Har i stadgarna tagits in ytterligare villkor för ändring av stadgarna, gäller

det villkoret.

Om enligt en föreskrift i stadgarna en viss bestämmelse inte får ändras

utan regeringens tillstånd, får inte heller en sådan föreskrift ändras utan re-
geringens tillstånd, om föreskriften har tagits in i stadgarna på grund av lag
eller annan författning eller efter regeringens medgivande.

Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering.

Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett.

Beslut som innebär nedsättning av medlemsinsatsernas belopp eller annan

lindring av medlemmarnas insatsskyldighet enligt stadgarna får inte verk-
ställas förrän ett år har förflutit efter registreringen.

Ett beslut om att införa eller ändra en sådan bestämmelse i stadgarna som

avses i 2 kap. 2 § tredje stycket får verkan vid ingången av det räkenskapsår
som inleds närmast efter beslutet. Har beslutet vid den tidpunkten inte re-
gistrerats, skall dock ändringen av stadgarna sakna verkan.

Styrelsen skall senast till första ordinarie föreningsstämma efter det att be-

slutet fick verkan lägga fram förslag om nödvändiga följdändringar av stad-
garna avseende den insats med vilken varje medlem skall delta i föreningen.

12 kap.

1 §

Genom ett avtal om fusion kan en ekonomisk förening (den överlå-

tande föreningen) gå upp i en annan ekonomisk förening (den övertagande
föreningen). En sådan fusion innebär att medlemmarna i den överlåtande
föreningen blir medlemmar i den övertagande föreningen, att den överlå-
tande föreningen upplöses utan likvidation samt att dess tillgångar och skul-
der övertas av den övertagande föreningen. Avtalet skall för att bli giltigt
godkännas av föreningsstämman i den överlåtande föreningen.

Fusion kan ske, trots att den överlåtande föreningen har trätt i likvidation.

I ett sådant fall skall likvidationen avslutas när tillstånd till fusionen enligt
6 § har registrerats.

Fusion får ske endast om föreningarna har samma redovisningsvaluta.

3 §

Genom ett avtal om fusion kan två eller flera föreningar (de överlå-

tande föreningarna) förenas genom att bilda en ny förening (den övertagande

background image

3

SFS 2000:33

föreningen). En sådan fusion innebär att medlemmarna i de överlåtande för-
eningarna blir medlemmar i den nya föreningen, att de överlåtande förening-
arna upplöses utan likvidation samt att deras tillgångar och skulder övertas
av den nya föreningen. Avtalet skall för att bli giltigt godkännas av fören-
ingsstämman i varje överlåtande förening. Bestämmelserna i 1 § andra
stycket skall därvid tillämpas.

Fusion får ske endast om föreningarna har samma redovisningsvaluta.
De handlingar som anges i 2 § första stycket 1–4 och andra stycket 1–3

skall upprättas för varje överlåtande förening. De skall hållas tillgängliga för
de röstberättigade, föreningsmedlemmarna och innehavarna av förlags-
andelar i respektive överlåtande förening under minst en vecka före den för-
eningsstämma vid vilken frågan om godkännande av fusionsavtalet skall be-
handlas. Handlingarna skall genast sändas till sådan röstberättigad, medlem
eller innehavare av förlagsandel som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna skall läggas fram på stämmorna.

Fusionsavtalet skall innehålla ett förslag till stadgar för den nya fören-

ingen och ange hur styrelse och revisorer skall utses. Om de överlåtande för-
eningarna godkänner fusionsavtalet, skall de samtidigt i enlighet med fu-
sionsavtalets bestämmelser utse styrelse och revisorer i den nya föreningen.

8 §

Om en ekonomisk förening äger samtliga aktier i ett dotteraktiebolag,

kan föreningens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att
bolaget skall gå upp i föreningen. Bolagets styrelse skall anmäla avtalet för
registrering hos bolagets registreringsmyndighet.

Fusion får ske endast om föreningen och bolaget har samma redovis-

ningsvaluta.

I fråga om det fortsatta fusionsförfarandet tillämpas 6 § samt 7 § första

stycket, andra stycket första och tredje meningarna samt tredje stycket. Vad
som sägs där om överlåtande förening skall i stället gälla bolaget.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.