SFS 2002:155 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 2002:155 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
020155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 4 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 1 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

När en medlem har avgått har han rätt att sex månader efter avgången

få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsat-
ser. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom i förhål-
lande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balans-
räkning som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av förening-
ens egna kapital skall bortses från reservfonden, uppskrivningsfonden och
förlagsinsatserna. Ett insatsbelopp i en kreditmarknadsförening får betalas ut
endast när det kan ske med hänsyn till bestämmelserna om kapitaltäckning i
lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditin-
stitut och värdepappersföretag. Ett insatsbelopp i ett institut för elektroniska
pengar får betalas ut endast när det kan ske med hänsyn till bestämmelserna
i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar.

Den avgångne har vidare rätt att i samma ordning som övriga medlemmar

få ut vad som belöper på honom av beslutad vinstutdelning.

Träder föreningen i likvidation inom sex månader från avgången eller

meddelas inom samma tid beslut om att försätta föreningen i konkurs, skall
den avgångnes rätt att få ut medlemsinsatser bedömas enligt grunderna för
reglerna om skifte av föreningens tillgångar.

En medlems rätt enligt första�tredje styckena kan begränsas i stadgarna.

Detta gäller dock inte i sådana fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket
eller 12 kap. 4 § andra stycket.

1

Prop. 2001/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182.

2

Senaste lydelse 1997:914.

SFS 2002:155

Utkom från trycket
den 16 april 2002

background image

2

SFS 2002:155

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Denna lag träder i kraft den 27 april 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.