SFS 2002:389 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 2002:389 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
020389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

8 kap.

13 §

2 Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse

till föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens styrelse
senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorerna skall
inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har
överlämnats till dem.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovis-

ningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig årsredovisningslag.
Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas en-
ligt tillämplig årsredovisningslag, skall revisorerna ange detta och lämna be-
hövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot el-
ler verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid mot tillämplig årsredovis-
ningslag eller mot stadgarna, skall det anmärkas i berättelsen. Revisionsbe-
rättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören. Revisorerna kan även i
övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela med-
lemmarna.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att för-

eningen inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),
2. att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen,
3. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § skattebetal-

ningslagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1, 1 b och

2 §§ skattebetalningslagen.

1 Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

2 Senaste lydelse 2001:1226.

SFS 2002:389

Utkom från trycket
den 7 juni 2002

background image

2

SFS 2002:389

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande

av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositio-
ner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvalt-
ningsberättelsen.

I en moderförening skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse

beträffande koncernen. Härvid skall första�tredje och femte styckena tilläm-
pas.

Om anmälan har gjorts enligt 8 § tredje eller femte stycket, skall revisor

till revisionsberättelsen foga avskrift av anmälningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.