SFS 2006:400 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 2006:400 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
060400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 7 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

8 kap.

7 § Den får inte vara revisor som

1. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i föreningen eller

dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsför-
valtning eller föreningens kontroll däröver,

2. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende

ställning till föreningen eller någon som avses i 1,

3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder fören-

ingen vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller föreningens
kontroll däröver,

4. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses i 1,

5. är besvågrad med en person som avses i 1 i rätt upp- eller nedstigande

led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

6. utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i föreningen,

står i låneskuld till denna eller ett annat företag i samma koncern eller har en
förpliktelse som föreningen eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.

I fråga om föreningar som avses i 5 § första eller tredje stycket gäller, i

stället för bestämmelsen i första stycket 3, att den inte får vara revisor som är
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder föreningen vid
bokföringen eller medelsförvaltningen eller föreningens kontroll däröver.

Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor i

en moderförening får inte heller vara revisor i dess dotterföretag.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt första, andra el-

ler tredje stycket inte är behörig att vara revisor. Om föreningen eller dess
moderförening har anställda med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen
sköta den interna revisionen, får revisorn dock vid revisionen anlita sådana
anställda i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed.

1 Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230.

SFS 2006:400

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

2* SFS 2006:399�417

background image

2

SFS 2006:400

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. �ldre bestämmelser gäller om det yrkesmässiga biträde som annars

skulle föranleda jäv för en revisor avser ett räkenskapsår som har inletts före
den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.