SFS 2006:596 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

060596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 4 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

6 kap.

4 §

2

Verkställande direktören och minst halva antalet styrelseledamöter

skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall
tillåter annat. Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot eller verkställande
direktör. Att detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud följer
av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud.

Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i föreningen, om inte stad-

garna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställföreträ-
dare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är leda-
mot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får dock
vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen, även om stadgarna
saknar föreskrift om det.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter som

har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privat-
anställda.

En juridisk person kan inte vara styrelseledamot.

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.

2 Senaste lydelse 1992:1242.

SFS 2006:596

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.