SFS 1999:624 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

990624.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 16 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

8 kap.

16 §

Revisorerna får inte lämna upplysningar till enskilda medlemmar el-

ler utomstående om sådana föreningens angelägenheter som de har fått kän-
nedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för
föreningen.

Revisorerna är skyldiga att
1. till föreningsstämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om

det inte skulle vara till väsentlig nackdel för föreningen,

2. till medrevisor, granskare som avses i 17 §, ny revisor och, om före-

ningen har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna erforderliga upp-
lysningar om föreningens angelägenheter, samt

3. på begäran lämna upplysningar om föreningens angelägenheter till un-

dersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Revisorerna i en förening som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen

(1980:100) är även skyldiga att på begäran lämna upplysningar om förening-
ens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller
landstinget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:66, bet. 1998/99:KU30, rskr. 1998/99:210.

SFS 1999:624

Utkom från trycket
den 30 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.