SFS 2006:868 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

060868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar

dels

att 8 kap. 5 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 kap. 18 §, av följande ly-

delse.

8 kap.

5 §

2

Minst en revisor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor

som har avlagt revisorsexamen, om föreningen uppfyller mer än ett av föl-
jande villkor:

1. medelantalet anställda i föreningen har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. föreningens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

3. föreningens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga

om förening som avses i första stycket besluta att det i stället för en auktori-
serad revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen får utses
en viss annan godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i högst fem år.

Första och andra styckena gäller även för en moderförening i en koncern,

om koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

3. koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av tredje stycket 2 och 3 skall fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller
för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-
företag, liksom förändring av internvinst.

1

Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330.

2

Senaste lydelse 2001:886.

SFS 2006:868

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:868

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

I andra föreningar än som avses i första eller tredje stycket skall en aukto-

riserad eller en godkänd revisor utses, om minst en tiondel av samtliga röst-
berättigade begär det vid en föreningsstämma där revisorsval skall ske.

18 §

En förening som enligt 5 § första eller tredje stycket eller enligt läns-

styrelsens beslut skall ha en auktoriserad eller en godkänd revisor, skall för
registrering anmäla vem som har utsetts till revisor.

Anmälan skall innehålla uppgift om revisorns postadress. Om postadres-

sen avviker från revisorns hemvist, skall även hemvistet anges. Anmälan
skall vidare innehålla uppgift om revisorns personnummer eller, om sådant
saknas, födelsedatum. Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, skall anmä-
lan även innehålla uppgift om bolagets organisationsnummer och om vem
som är huvudansvarig för revisionen.

Anmälan skall göras första gången genast efter det att skyldighet för för-

eningen att ha en auktoriserad eller en godkänd revisor har uppkommit och
därefter genast efter det att någon ändring har inträffat i ett förhållande som
har anmälts eller skall anmälas för registrering. Om skyldigheten att ha en
auktoriserad eller en godkänd revisor enligt 5 § första eller tredje stycket
eller 6 § första stycket upphör, skall detta anmälas senast när föreningen har
valt en ny revisor.

Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Den som har utsetts till revisor i en ekonomisk förening före ikraftträ-

dandet och som enligt den nya lydelsen av 8 kap. 5 § inte längre ensam kan
vara revisor i föreningen får ändå kvarstå som revisor till utgången av den
första föreningsstämma som hålls efter utgången av år 2008.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.