SFS 2004:1184 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 2004:1184 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
041184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 16 § och 13 kap. 2 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

8 kap.

16 §

2 Revisorerna får inte obehörigen lämna upplysningar till enskilda

medlemmar eller utomstående om sådana föreningens angelägenheter som
de har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara
till nackdel för föreningen.

Revisorerna är skyldiga att
1. till föreningsstämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om

det inte skulle vara till väsentlig nackdel för föreningen,

2. till medrevisor, granskare som avses i 17 §, ny revisor och, om före-

ningen har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna erforderliga upplys-
ningar om föreningens angelägenheter, samt

3. på begäran lämna upplysningar om föreningens angelägenheter till un-

dersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Revisorerna i en förening som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen

(1980:100) är även skyldiga att på begäran lämna upplysningar om förening-
ens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller
landstinget.

13 kap.

2 § En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Re-
visorn ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakas
av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 9 § lagen (1993:768) om åtgär-
der mot penningtvätt svarar dock revisorn endast för skada på grund av orik-
tiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhjälpare har haft skälig anled-
ning att anta var oriktiga.

Om ett revisionsbolag är revisor, åligger ersättningsskyldigheten detta bo-

lag och den som är huvudansvarig för revisionen. Om en sammanslutning
eller ett revisionsorgan som avses i 8 kap. 4 § är revisor, åligger ersättnings-

1 Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.

2 Senaste lydelse 1999:624.

SFS 2004:1184

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1184

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

skyldigheten den som har förrättat revisionen och den som har utsett honom
eller henne.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.