SFS 2010:835 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

100835.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 5 § och 13 kap. 2 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

8 kap.

5 §

2

Minst en revisor ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor

som har avlagt revisorsexamen, om föreningen uppfyller mer än ett av följ-
ande villkor:

1. medelantalet anställda i föreningen har under vart och ett av de två sen-

aste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. föreningens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

3. föreningens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

För en förening som omfattas av första stycket får regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer i ett enskilt fall besluta att det i stället
för en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisors-
examen får utses en viss annan godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i
högst fem år.

Första och andra styckena gäller även för en moderförening i en koncern,

om koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två sen-

aste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

3. koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av tredje stycket 2 och 3 ska fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller
för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-
företag, liksom förändring av internvinst.

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Senaste lydelse 2006:868.

SFS 2010:835

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:835

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

I andra föreningar än som avses i första eller tredje stycket ska en auktori-

serad eller en godkänd revisor utses, om minst en tiondel av samtliga röst-
berättigade begär det vid en föreningsstämma där revisorsval ska ske.

13 kap.

2 §

3

En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Re-

visorn ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakas
av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 8 kap. 16 § andra stycket 3
denna lag och 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast för skada på grund av
oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhjälpare har haft skälig
anledning att anta var oriktiga.

Om ett revisionsbolag är revisor, åligger ersättningsskyldigheten detta bo-

lag och den som är huvudansvarig för revisionen. Om en sammanslutning el-
ler ett revisionsorgan som avses i 8 kap. 4 § är revisor, åligger ersättnings-
skyldigheten den som har förrättat revisionen och den som har utsett honom
eller henne.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.
2. Bestämmelserna i 8 kap. 5 § tillämpas första gången för det räkenskaps-

år som inleds närmast efter den 31 oktober 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:64.

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.