SFS 2011:761 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar / SFS 2011:761 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
110761.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

En medlem som har avgått har rätt att sex månader efter avgången få

ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.
Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom eller henne i för-
hållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den
balansräkning som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av
föreningens egna kapital ska bortses från reservfonden, uppskrivningsfonden
och förlagsinsatserna. I en kreditmarknadsförening får utbetalningar av
insatsbelopp dock ske tidigast sex månader efter medlemmens avgång och
verkställas bara en gång per kvartal och efter Finansinspektionens tillstånd.
Ett insatsbelopp i ett institut för elektroniska pengar får betalas ut bara när
det kan ske med hänsyn till bestämmelserna i lagen (2011:755) om elektro-
niska pengar.

Den avgångne har vidare rätt att i samma ordning som övriga medlemmar

få ut vad som belöper på honom eller henne av beslutad vinstutdelning.

Går föreningen i likvidation inom sex månader från avgången eller med-

delas inom samma tid beslut om att försätta föreningen i konkurs, ska den
avgångnes rätt att få ut medlemsinsatser bedömas enligt grunderna för reg-
lerna om skifte av föreningens tillgångar.

En medlems rätt enligt första�tredje styckena får begränsas i stadgarna.

Detta gäller dock inte i sådana fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket eller
12 kap. 20 §.

I fall som avses i första stycket fjärde meningen ska Finansinspektionen

ge tillstånd till utbetalning, om inte kreditmarknadsföreningens förmåga att
fullgöra sina förpliktelser äventyras.

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2 Senaste lydelse 2008:3.

SFS 2011:761

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:761

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.