SFS 2011:895 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

110895.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 13 § och 15 kap. 7 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

11 kap.

13 §

När den i kallelsen på okända borgenärer bestämda anmälningstiden

har gått ut och alla kända skulder blivit betalda, ska likvidatorerna skifta
föreningens behållna tillgångar. Om något skuldbelopp är tvistigt eller inte
förfallet till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, ska så mycket av
föreningens medel som kan behövas för denna betalning behållas och åter-
stoden skiftas.

De föreningsmedlemmar eller innehavare av förlagsandelar som vill

klandra skiftet ska väcka talan mot föreningen senast tre månader efter det
att slutredovisning lades fram på föreningsstämman.

Om en medlem eller innehavare av en förlagsandel inte inom fem år efter

det att slutredovisning lades fram på föreningsstämman har anmält sig för att
lyfta vad han eller hon erhållit vid skiftet, har han eller hon förlorat sin rätt
till detta. Om medlen är ringa i förhållande till de skiftade tillgångarna, kan
Bolagsverket på anmälan av likvidatorerna förordna att medlen ska tillfalla
Allmänna arvsfonden. I annat fall ska 16 § tillämpas.

15 kap.

7 §

2

Beslut av Bolagsverket i ärende enligt 11 kap. 4 a, 6 b, 6 c eller 13 §

överklagas till tingsrätten i den ort där föreningens styrelse har sitt säte.
Överklagandet ska ges in till Bolagsverket inom tre veckor från dagen för
beslutet.

Vid ett överklagande av beslut enligt första stycket gäller lagen

(1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

1 Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301.

2 Senaste lydelse 2003:865.

SFS 2011:895

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

2

SFS 2011:895

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan eller anmälan har kommit in till

tingsrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.