SFS 2011:1327 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

111327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

8 kap.

13 §

2 Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse

till föreningsstämman. Berättelsen ska överlämnas till föreningens styrelse
senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorerna ska
inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har
överlämnats till dem.

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovis-

ningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig årsredovisningslag.
Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som ska lämnas enligt
tillämplig årsredovisningslag, ska revisorerna ange detta och lämna behövli-
ga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot el-
ler verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid mot tillämplig årsredovis-
ningslag eller mot stadgarna, ska det anmärkas i berättelsen. Revisionsberät-
telsen ska även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören. Revisorerna kan även i
övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela med-
lemmarna.

I revisionsberättelsen ska också anmärkas om revisorerna funnit att fören-

ingen inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),
2. att anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen,
3. att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skatteför-

farandelagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av skatteförfaran-

delagen.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2009:566.

SFS 2011:1327

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1327

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Revisionsberättelsen ska innehålla särskilda uttalanden om fastställande

av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositio-
ner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvalt-
ningsberättelsen.

I en moderförening ska revisorerna avge en särskild revisionsberättelse

beträffande koncernen. Härvid ska första–tredje och femte styckena tilläm-
pas.

Om anmälan har gjorts enligt 8 § fjärde eller sjätte stycket, ska revisorn

till revisionsberättelsen foga en avskrift av anmälningen. Även kopior av de
underrättelser som revisorn och den som har utsett revisorn har lämnat enligt
8 § sjätte stycket ska fogas till revisionsberättelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldigheter enligt

skattebetalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.