SFS 1987:668

870668.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:668

Lag

Utkom från trycket

om iiiföraEde a V lageE (1987:667) om ekoeomiska

den 28 juli 1987

utfardad den 11 juni 1987 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Lagen (1987: 667) om ekonomiska föreningar och denna lag träder i

kraft den 1 januari 1988.

Bestämmelserna i 9 § andra stycket och 11 § i denna lag träder dock I

kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på den har utkommit

från trycket i Svensk för fattningssamling.

1528

' Prop. 1986/87:7. LU 20, rskr. 172.

: Il

sc

•31

ff

il

n

.G.|

2§ Genom lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar upphävs, med de

begränsningar som följer av denna lag,

'v

1. lagen (19 51: 308) om ekonomiska föreningar,

'

2. lagen (1951:309) angående införande av nya lagen om ekonomiska

hj

föreningar.

3 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till föreskrifter som h ar

. ^

ersatts genom bestämmelser i lage n (1987:667) om ekonomiska fö reningar
eller i denna lag, tillämpas i stället de nya b estämmelserna.

^
'Is

¬

background image

' De hänvisningar till lagen (1951; 308) om ekonomiska föreningar som

SFS 1987:668

finns i lagen (1972:262) om understödsföreningar och i lagen (1973: 370) om
arbetslöshetsförsäkring skall dock fortsätta att gälla.

4 § För ekonomiska föreningar som har registrerats före den 1 januari

1988 gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar med de undantag

som anges i det fö ljande.

5 § Om regist rering av en ekonomisk förenings firma har beviljats eller
sökts före den 1 jan uari 1988 gä ller registreringen för hela landet från
sistnämnda dag.

Om till följd av första stycket rätt till firmor som är förväxlingsbara

uppstår utanför de län där föreningarna är registrerade, kan domstol på

yrkande av part efter vad som är skäligt föreskriva att någon av firmorna

eller båda far användas där endast om det sker på särskilt sätt, såsom med

tillfogande av ortsangivelse eller med a nnat förtydligande.

6 § Om en förenings stadgar inte anger vilken tid föreningens räken­
skapsår skall omfatta, skall kalenderåret vara räkenskapsår.

7 § Registrering och verkställande av ett beslut av föreningsstämman
som har fattats före utgången av december 1987 samt talan mot ett sådant

beslut skall ske enligt lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar. Det

sagda gäller dock inte om annat följer av 11 § denna lag.

8 § En styrelseledamot som har tillträtt sitt uppdrag före utgången av
december 1987 skall snarast efter denna tidpunkt anmäla sitt aktieinnehav
enligt 6 kap. 5 § lagen (1987: 667) om ekonomiska föreningar.

9 § Bestämmelsen i 6 kap. 3 § första stycket första meningen lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas från och med första ordi­

narie föreningsstämma som hålls efter lagens ikraftträdande.

Beslut enligt 6 kap. 3 § tredje stycket nämnda lag får meddelas före den

1 januari 1988.

10 § En likvidation skall genomföras enligt lagen (1951: 308) om ekono­

miska föreningar, om likvidator har utsetts före utgången av december

1987.

11 § Redan f öre den 1 januari 1988 får föreningsstämman med tillämp­

ning av bes tämmelserna om majoritetskrav i 7 k ap. 14 § lagen (1987:66 7)

om ekonomiska för eningar besluta sådana ändringar i sta dgarna som be­
hövs för att stadgarna skall stämma överens med den nya lagen. Beslutet
skall gälla från och med den 1 januari 1988.

12 § Om en förenings stadgar efter utgången av december 1987 strid er

mot lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, skall styrelsen utan

dröjsmål lägga fram förslag till föreningsstämman om ändring av stadgarna
så att de överensstämmer med den nya lagen. Vad nu sagts gäller dock inte

föreskrifter i stadgarna som med stöd av denna lag får tillämpas efter

1529

utgången av decem ber 1987.

¬

background image

SFS 1987; 668

Särskilda bestämmelser om vissa äldre föreningar

^

13 § Bestämmelserna i 14-19 §§ avser endast ekonomiska foreni'

som har registrerats före den 1 januari 1953.

14 § En förening far bestå med oförändrad firma, även om föreningen,

inte uppfyller villkoren för en ekonomisk förening enligt 1 kap. 1 § första
stycket lagen (1987; 667) om ekonomiska föreningar. Stadgarnas föreskrii"-
ter om föreningens ändamål får ändras endast om ändringen medför att

föreningen uppfyller de nämnda villkoren.

Endast om föreningen uppfyller de nämnda villkoren, får en ändring av

firman till överensstämmelse med 14 kap . 1 § lagen (1987:66 7) om ekono­

miska föreningar registreras.

15 § Är rätten till inträde i en förening enligt föreskrift i stadgarna mer a

begränsad än som är tillåtet enligt 3 kap. 1 § lagen (1987:6 67) om eko no­

miska föreningar, far föreningen fortsätta att tillämpa föreskriften, om inte
registrering som avses i 14 § andra stycket har ägt rum.

16 § Bestämmelserna i 10 kap. 2 § andra stycket lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar gäller endast om föreningen uppfyller villkoren för
en ekonomisk förening enligt 1 kap. 1 § första stycket nämnda lag.

17 § Om ordinarie föreningsstämma som avses i 7 kap. 4 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar enligt föreskrift i stadgarna får hål ­

las senare än som är tillåtet enligt nämnda lagrum, f år föreningen fortsätta
att tillämpa föreskriften. Stämman skall dock alltid hållas inom nio mån a­
der efter utgången av föregående räkenskapsår.

18 § De särskilda bestämmelserna i lagen (1911:55 s. 1) om ekonomiska
föreningar för föreningar med personligt ansvariga medlemmar skall fort­
sätta att tillämpas på föreningar som består den 1 januari 1988 oc h vilkas

medlemmar då har personligt ansvar.

19 § Saknar stadgarna föreskrifter om vad som skall ske med en före­

nings behållna tillgångar när den upplöses, gäller bestämmelserna om detta

i lagen (1911 :55 s. 1) om ekonomiska föreningar.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

1530

¬

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.