SFS 2020:198 Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

SFS2020-198.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet

av bolags- och föreningsstämmor

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll och syfte
1 §
Denna lag innehåller tillfälliga undantag från vissa bestämmelser om
deltagande i bolagsstämmor, föreningsstämmor och sparbanksstämmor i
följande lagar:

– aktiebolagslagen (2005:551),
– lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
– bostadsrättslagen (1991:614),
– lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,
– lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
– sparbankslagen (1987:619), och
– lagen (1995:1570) om medlemsbanker.
Lagen syftar till att underlätta genomförandet av bolags-, förenings- och

sparbanksstämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som
orsakar covid-19 minimeras.

Insamling av fullmakter och poströstning i aktiebolag
2 §
Trots 7 kap. 4 § första stycket, 24 § tredje stycket och 63 § andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551) får styrelsen i ett aktiebolag inför en
viss bolagsstämma besluta om insamling av fullmakter, även om det inte
anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till stämman.

Vid insamling av fullmakter med stöd av första stycket får det fullmakts-

formulär som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen tillhanda-
hållas aktieägarna även genom att publiceras på bolagets webbplats tillsam-
mans med den information som anges i 7 kap. 24 § tredje stycket i den lagen.
Formuläret och informationen ska då, med avvikelse från det som anges i
7 kap. 56 c § aktiebolagslagen, hållas tillgängliga på webbplatsen under
minst en vecka närmast före stämman och dagen för stämman.

I stället för att publiceras på bolagets webbplats får formuläret och infor-

mationen, med avvikelse från det som anges i 7 kap. 56 c § aktiebolags-
lagen, tillhandahållas aktieägarna genom att senast en vecka före stämman
lämnas till dem på det sätt som bolaget annars använder för att lämna
information till aktieägarna.

1 Prop. 2019/20:143, bet. 2019/20:CU26, rskr. 2019/20:205.

SFS

2020:198

Publicerad
den

4 april 2020

background image

SFS

2

3 § Trots 7 kap. 4 a § första stycket, 24 § tredje stycket och 63 § andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551) får styrelsen i ett aktiebolag inför en
viss bolagsstämma besluta att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin
rösträtt per post, även om det inte anges i bolagsordningen och utan att det
anges i kallelsen till stämman.

Vid poströstning med stöd av första stycket får det formulär som anges i

7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen tillhandahållas aktieägarna
genom att publiceras på bolagets webbplats tillsammans med den informa-
tion som anges i 7 kap. 24 § tredje stycket i den lagen. Formuläret och infor-
mationen ska då, med avvikelse från det som anges i 7 kap. 56 c § aktie-
bolagslagen, hållas tillgängliga på webbplatsen under minst en vecka
närmast före stämman och dagen för stämman.

I stället för att publiceras på bolagets webbplats får formuläret och infor-

mationen, med avvikelse från det som anges i 7 kap. 56 c § aktiebolags-
lagen, tillhandahållas aktieägarna genom att senast en vecka före stämman
lämnas till dem på det sätt som bolaget annars använder för att lämna
information till aktieägarna.

Ombud och poströstning i andra företagsformer
Ekonomiska föreningar
4 § Trots 6 kap. 4 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och oav-
sett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en ekonomisk förening inför
en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna har rätt att anlita ett
ombud som inte ingår i den krets som anges i första stycket i den paragrafen.
Trots 5 § i samma kapitel och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrel-
sen också besluta att ombud vid stämman får företräda fler än tre med-
lemmar.

Trots 6 kap. 42 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar och

oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen inför ett visst fullmäktige-
möte dels besluta att fullmäktige får delta i mötet genom ombud, dels fatta
sådana beslut som anges i första stycket i den förevarande paragrafen även
när det gäller fullmäktige.

5 § Trots 6 kap. 6 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar får
styrelsen i en ekonomisk förening inför en viss föreningsstämma besluta att
medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om
det inte anges i stadgarna och utan att det anges i kallelsen till stämman.

Vid poströstning med stöd av första stycket får det formulär som anges i

6 kap. 6 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar tillhandahållas
medlemmarna även genom att publiceras på föreningens webbplats till-
sammans med den information som anges i den paragrafen. Formuläret och
informationen ska då hållas tillgängliga på webbplatsen under minst en
vecka närmast före stämman och dagen för stämman.

I stället för att publiceras på föreningens webbplats får formuläret och in-

formationen tillhandahållas medlemmarna genom att senast en vecka före
stämman lämnas till dem på det sätt som föreningen annars använder för att
lämna information till medlemmarna.

Bostadsrättsföreningar
6 § Trots 9 kap. 14 § 4 bostadsrättslagen (1991:614) och oavsett vad som
anges i stadgarna, får styrelsen i en bostadsrättsförening inför en viss för-
eningsstämma besluta att medlemmarna har rätt att anlita ett ombud som inte

2020:198

background image

SFS

3

ingår i den krets som anges i den punkten och att ett ombud får företräda fler
än en medlem.

7 § Trots 9 kap. 14 § 3 bostadsrättslagen (1991:614) får styrelsen i en bo-
stadsrättsförening inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna
före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 6 kap. 6 §
andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och 5 § i denna
lag.

Kooperativa hyresrättsföreningar
8 § Trots 2 kap. 17 b § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och oav-
sett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en kooperativ hyresrättsföre-
ning inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna har rätt att
anlita ett ombud som inte ingår i den krets som anges i den paragrafen och
att ett ombud får företräda fler än en medlem.

9 § Trots 2 kap. 17 a § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt får styrel-
sen i en kooperativ hyresrättsförening inför en viss föreningsstämma besluta
att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlig-
het med 6 kap. 6 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska förening-
ar och 5 § i denna lag.

Samfällighetsföreningar
10 § Trots 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och
oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening
inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda fler än en
medlem.

Sparbanker och medlemsbanker
11 § Trots 4 kap. 13 § första stycket sparbankslagen (1987:619) och oav-
sett vad som anges i reglementet, får styrelsen i en sparbank inför en viss
sparbanksstämma besluta att huvudmännen får anlita ombud med skriftlig,
av huvudmannen undertecknad och daterad fullmakt eller utöva sin rösträtt
per post i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket lagen (2018:672) om ekono-
miska föreningar och 5 § i denna lag.

En huvudman som anlitar ett ombud eller utövar sin rösträtt per post ska

anses vara närvarande vid tillämpning av 4 kap. 14 § sparbankslagen.

12 § Trots 7 kap. 2 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker och oavsett
vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en medlemsbank inför en viss
föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda fler än en medlem.

Trots 7 kap. 12 § lagen om medlemsbanker och oavsett vad som anges i

stadgarna, får styrelsen inför ett visst fullmäktigemöte besluta dels att full-
mäktige får delta i mötet genom ombud, dels att ett ombud får företräda fler
än en fullmäktig.

Det som sägs om poströstning i 5 § i denna lag gäller även för medlems-

banker.

Ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänste-

pensionsföreningar
13 § Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller även för ömsesidiga försäkrings-
bolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar. Det som sägs i

2020:198

background image

SFS

4

de paragraferna om stadgarna ska när det gäller ömsesidiga försäkringsbolag
avse bolagsordningen.

1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2020.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

2020:198

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.