SFS 2022:121 Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor / SFS 2022:121 Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
SFS2022-121.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet

av bolags- och föreningsstämmor

Utfärdad den 24 februari 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll och syfte
1 §
Denna lag innehåller tillfälliga undantag från vissa bestämmelser om
deltagande i bolagsstämmor, föreningsstämmor och sparbanksstämmor i
följande lagar:

� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
� bostadsrättslagen (1991:614),
� lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,
� lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
� sparbankslagen (1987:619), och
� lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.
Lagen syftar till att underlätta genomförandet av bolags-, förenings- och

sparbanksstämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som
orsakar covid-19 minimeras.

2 § Bestämmelserna i lagen avser

1. insamling av fullmakter och frivillig poströstning i aktiebolag (3 och

4 §§),

2. ombud och frivillig poströstning i
� ekonomiska föreningar (5 och 6 §§),
� bostadsrättsföreningar (7 och 8 §§),
� kooperativa hyresrättsföreningar (9 och 10 §§),
� samfällighetsföreningar (11 §),
� sparbanker (12 §),
� ömsesidiga försäkringsbolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag, för-

säkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar (13 §),

3. stämmor genom elektronisk uppkoppling i
� aktiebolag (14 och 15 §§),
� ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyres-

rättsföreningar (16 och 17 §§),

� sparbanker (18 §),
� ömsesidiga försäkringsbolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag, för-

säkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar (19 §), och

4. stämmor med enbart poströstning i

1 Prop. 2021/22:112, bet. 2021/22:CU15, rskr. 2021/22:162.

SFS

2022:121

Publicerad
den

25 februari 2022

background image

SFS

2

� aktiebolag (20�26 §§),
� ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrätts-

föreningar och kollektiva förvaltningsorganisationer (27�34 §§), och

� ömsesidiga försäkringsbolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag, för-

säkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar (35 §).

Insamling av fullmakter och frivillig poströstning i aktiebolag
3 §
Trots 7 kap. 4 § första stycket, 24 § tredje stycket och 63 § andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551) får styrelsen i ett aktiebolag inför en
viss bolagsstämma besluta om insamling av fullmakter, även om det inte
anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till stämman.

Vid insamling av fullmakter med stöd av första stycket får det fullmakts-

formulär som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen tillhanda-
hållas aktieägarna även genom att publiceras på bolagets webbplats tillsam-
mans med den information som anges i 7 kap. 24 § tredje stycket i den lagen.
Formuläret och informationen ska då, med avvikelse från det som anges i
7 kap. 56 c § aktiebolagslagen, hållas tillgängliga på webbplatsen under
minst en vecka närmast före stämman och dagen för stämman.

I stället för att publiceras på bolagets webbplats får formuläret och inform-

ationen, med avvikelse från det som anges i 7 kap. 56 c § aktiebolagslagen,
tillhandahållas aktieägarna genom att senast en vecka före stämman lämnas
till dem på det sätt som bolaget annars använder för att lämna information
till aktieägarna.

4 § Trots 7 kap. 4 a § första stycket, 24 § tredje stycket och 63 § andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551) får styrelsen i ett aktiebolag inför en
viss bolagsstämma besluta att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin
rösträtt per post, även om det inte anges i bolagsordningen och utan att det
anges i kallelsen till stämman.

Vid poströstning med stöd av första stycket får det formulär som anges i

7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen tillhandahållas aktieägarna
genom att publiceras på bolagets webbplats tillsammans med den inform-
ation som anges i 7 kap. 24 § tredje stycket i den lagen. Formuläret och
informationen ska då, med avvikelse från det som anges i 7 kap. 56 c § aktie-
bolagslagen, hållas tillgängliga på webbplatsen under minst en vecka när-
mast före stämman och dagen för stämman.

I stället för att publiceras på bolagets webbplats får formuläret och inform-

ationen, med avvikelse från det som anges i 7 kap. 56 c § aktiebolagslagen,
tillhandahållas aktieägarna genom att senast en vecka före stämman lämnas
till dem på det sätt som bolaget annars använder för att lämna information
till aktieägarna.

Ombud och frivillig poströstning i andra företagsformer
Ekonomiska föreningar
5 § Trots 6 kap. 4 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och oav-
sett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en ekonomisk förening inför
en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna har rätt att anlita ett om-
bud som inte ingår i den krets som anges i första stycket i den paragrafen.
Trots 5 § i samma kapitel och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrel-
sen också besluta att ombud vid stämman får företräda fler än tre med-
lemmar.

Trots 6 kap. 42 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar och oav-

sett vad som anges i stadgarna, får styrelsen inför ett visst fullmäktigemöte

2022:121

background image

SFS

3

dels besluta att fullmäktige får delta i mötet genom ombud, dels fatta sådana
beslut som anges i första stycket i den förevarande paragrafen även när det
gäller fullmäktige.

6 § Trots 6 kap. 6 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar får styr-
elsen i en ekonomisk förening inför en viss föreningsstämma besluta att
medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om
det inte anges i stadgarna och utan att det anges i kallelsen till stämman.

Vid poströstning med stöd av första stycket får det formulär som anges i

6 kap. 6 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar tillhandahållas
medlemmarna även genom att publiceras på föreningens webbplats till-
sammans med den information som anges i den paragrafen. Formuläret och
informationen ska då hållas tillgängliga på webbplatsen under minst en
vecka närmast före stämman och dagen för stämman.

I stället för att publiceras på föreningens webbplats får formuläret och

informationen tillhandahållas medlemmarna genom att senast en vecka före
stämman lämnas till dem på det sätt som föreningen annars använder för att
lämna information till medlemmarna.

Bostadsrättsföreningar
7 § Trots 9 kap. 14 § 4 bostadsrättslagen (1991:614) och oavsett vad som
anges i stadgarna, får styrelsen i en bostadsrättsförening inför en viss för-
eningsstämma besluta att medlemmarna har rätt att anlita ett ombud som inte
ingår i den krets som anges i den punkten och att ett ombud får företräda fler
än en medlem.

8 § Trots 9 kap. 14 § 3 bostadsrättslagen (1991:614) får styrelsen i en bo-
stadsrättsförening inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna
före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 6 kap. 6 §
andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och 6 § i denna
lag.

Kooperativa hyresrättsföreningar
9 § Trots 2 kap. 17 b § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och oav-
sett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en kooperativ hyresrättsföre-
ning inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna har rätt att
anlita ett ombud som inte ingår i den krets som anges i den paragrafen och
att ett ombud får företräda fler än en medlem.

10 § Trots 2 kap. 17 a § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt får styr-
elsen i en kooperativ hyresrättsförening inför en viss föreningsstämma
besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post
i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar och 6 § i denna lag.

Samfällighetsföreningar
11 § Trots 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och
oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening
inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda fler än en
medlem.

2022:121

background image

SFS

4

Sparbanker
12 § Trots 4 kap. 13 § första stycket sparbankslagen (1987:619) och oav-
sett vad som anges i reglementet, får styrelsen i en sparbank inför en viss
sparbanksstämma besluta att huvudmännen får anlita ombud med skriftlig,
av huvudmannen undertecknad och daterad fullmakt eller utöva sin rösträtt
per post i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket lagen (2018:672) om eko-
nomiska föreningar och 6 § i denna lag.

En huvudman som anlitar ett ombud eller utövar sin rösträtt per post ska

anses vara närvarande vid tillämpning av 4 kap. 14 § sparbankslagen.

�msesidiga försäkringsbolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag,

försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar
13 § Bestämmelserna i 5 och 6 §§ gäller även för ömsesidiga försäkrings-
bolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag, försäkringsföreningar och tjänste-
pensionsföreningar. När det gäller ömsesidiga försäkringsbolag och ömse-
sidiga tjänstepensionsbolag ska det som sägs om stadgar i de paragraferna
avse bolagsordning, det som sägs om föreningsstämma avse bolagsstämma
och det som sägs om medlemmar avse delägare.

Stämma genom elektronisk uppkoppling
Aktiebolag
14 § Trots 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) och oavsett vad som
anges i bolagsordningen, får styrelsen i ett aktiebolag inför en viss bolags-
stämma besluta att stämman inte ska hållas på en viss ort utan enbart hållas
genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna.

Styrelsen får då också besluta att den som inte är aktieägare har rätt att

följa förhandlingarna vid stämman.

15 § Om styrelsen beslutar enligt 14 § att en bolagsstämma ska hållas
genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna, ska aktieägarna också
kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551).

Andra företagsformer
16 § Trots 6 kap. 14 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 9 kap.
14 § bostadsrättslagen (1991:614) och 2 kap. 17 § lagen (2002:93) om ko-
operativ hyresrätt och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en
förening som avses i de lagarna inför en viss föreningsstämma besluta att
stämman inte ska hållas på en viss ort utan enbart hållas genom elektronisk
uppkoppling med medlemmarna.

Styrelsen får då också besluta att den som inte är medlem har rätt att följa

förhandlingarna vid stämman.

Denna paragraf gäller även i fråga om fullmäktigemöten och fullmäktige.

17 § Om styrelsen beslutar enligt 16 § att en föreningsstämma eller ett full-
mäktigemöte ska hållas genom elektronisk uppkoppling med medlemmarna
respektive fullmäktige, ska medlemmarna eller fullmäktige också kunna
utöva sin rösträtt per post i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar.

18 § Trots 4 kap. 5 § andra stycket sparbankslagen (1987:619) gäller 16 och
17 §§ även för sparbanker. Det som sägs om stadgar i de paragraferna ska då

2022:121

background image

SFS

5

avse reglemente, det som sägs om föreningsstämma avse sparbanksstämma
och det som sägs om medlemmar avse huvudmän.

19 § Bestämmelserna i 16 och 17 §§ gäller även för ömsesidiga försäkr-
ingsbolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag, försäkringsföreningar och tjänste-
pensionsföreningar. När det gäller ömsesidiga försäkringsbolag och ömse-
sidiga tjänstepensionsbolag ska det som sägs om stadgar i de paragraferna
avse bolagsordning, det som sägs om föreningsstämma avse bolagsstämma
och det som sägs om medlemmar avse delägare.

Stämma med enbart poströstning
Aktiebolag
20 § Trots 7 kap. 2, 3 och 6 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och oavsett
vad som anges i bolagsordningen, får styrelsen i ett aktiebolag inför en viss
bolagsstämma besluta att aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid stäm-
man personligen eller genom ombud och att den som inte är aktieägare inte
ska ha rätt att närvara.

21 § För en bolagsstämma som efter ett beslut enligt 20 § hålls utan när-
varo av aktieägare, ombud och utomstående gäller bestämmelserna om bo-
lagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551), med de undantag och tillägg som
framgår av 22�26 §§.

22 § Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, ska aktieägarna före bolags-
stämman kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551). En poströst ska ha kommit in till bola-
get senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman.

23 § Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, ska en aktieägare lämna en
skriftlig begäran om upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
(2005:551) till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna

genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos bolaget för aktieägarna
senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid
skickas till den aktieägare som har begärt dem. Om bolaget har en webbplats
ska upplysningarna dessutom hållas tillgängliga för aktieägarna på webb-
platsen.

24 § Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, får följande ärenden behand-
las vid stämman endast om ärendet har tagits upp i kallelsen till stämman:

1. ett förslag om att en minoritetsrevisor ska utses enligt 9 kap. 9 eller

9 a § aktiebolagslagen (2005:551),

2. en begäran om att en auktoriserad revisor ska utses enligt 9 kap. 16 §

aktiebolagslagen,

3. ett förslag om granskning genom särskild granskare enligt 10 kap. 21 §

aktiebolagslagen, och

4. en begäran om vinstutdelning enligt 18 kap. 11 § aktiebolagslagen.

25 § Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, ska aktieägarna i det formulär
som bolaget tillhandahåller för poströstning ges möjlighet att ta ställning till
om beslut i något eller några av ärendena i förslaget till dagordning ska anstå
till en fortsatt bolagsstämma.

2022:121

background image

SFS

6

Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt bolagsstämma om bolags-

stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga
aktier i bolaget begär det. Då ska styrelsen fastställa tidpunkten för den fort-
satta stämman. När det gäller frågor som avses i 7 kap. 11 § 1�3 aktiebolags-
lagen (2005:551) gäller dock den tidsbegränsning som anges i 7 kap. 14 §
andra stycket i den lagen.

Vid den fortsatta bolagsstämman får 20 § inte tillämpas.

26 § Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, ska bolaget ange detta i stäm-
moprotokollet. Bolaget ska också för varje beslut, i stämmoprotokollet eller
i en bilaga till protokollet, alltid redovisa

1. antalet röster för och mot förslaget till beslut,
2. antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått

från att avge,

3. antalet aktier för vilka röster har avgetts, och
4. den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

Andra företagsformer
27 § Trots 6 kap. 2, 4 och 8 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska för-
eningar, 9 kap. 14 § bostadsrättslagen (1991:614), 2 kap. 17 § lagen (2002:93)
om kooperativ hyresrätt och 5 kap. 7 och 8 §§ lagen (2016:977) om kollektiv
förvaltning av upphovsrätt och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrel-
sen i en förening som avses i de lagarna inför en viss föreningsstämma
besluta att medlemmarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman person-
ligen eller genom ombud och att den som inte är medlem inte ska ha rätt att
närvara.

28 § För en föreningsstämma som efter ett beslut enligt 27 § hålls utan
närvaro av medlemmar, ombud och utomstående gäller bestämmelserna om
föreningsstämma i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, bostads-
rättslagen (1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller lagen
(2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, med de undantag och
tillägg som framgår av 29�33 §§.

29 § Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, ska medlemmarna före
föreningsstämman kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 6 kap. 6 §
andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. En poströst ska
ha kommit in till föreningen senast den sista helgfria vardagen närmast före
stämman.

30 § Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, ska en medlem lämna en
skriftlig begäran om upplysningar enligt 6 kap. 29 § lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar till föreningen senast tio dagar före föreningsstäm-
man.

Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna

genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos föreningen för medlem-
marna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom
samma tid skickas till den medlem som har begärt dem. Om föreningen har
en webbplats ska upplysningarna dessutom hållas tillgängliga för medlem-
marna på webbplatsen.

2022:121

background image

SFS

7

31 § Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, får följande ärenden be-
handlas vid stämman endast om ärendet har tagits upp i kallelsen till stäm-
man:

1. ett förslag om att en medrevisor ska utses enligt 8 kap. 9 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar,

2. en begäran om att en auktoriserad eller godkänd revisor ska utses enligt

8 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar, och

3. ett förslag om granskning genom en särskild granskare enligt 9 kap. 1 §

lagen om ekonomiska föreningar.

32 § Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, ska medlemmarna i det
formulär som föreningen tillhandahåller för poströstning ges möjlighet att ta
ställning till om beslut i något eller några av ärendena i kallelsen ska anstå
till en fortsatt föreningsstämma.

Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt föreningsstämma om för-

eningsstämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röst-
berättigade i föreningen begär det. Då ska styrelsen fastställa tidpunkten för
den fortsatta stämman. När det gäller frågor som avses i 6 kap. 10 § 1�3
lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller dock den tidsbegräns-
ning som anges i 6 kap. 13 § andra stycket i den lagen.

Vid den fortsatta föreningsstämman får 27 § inte tillämpas.

33 § Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, ska föreningen ange detta
i stämmoprotokollet. Föreningen ska också för varje beslut, i stämmopro-
tokollet eller i en bilaga till protokollet, alltid redovisa

1. antalet röster för och mot förslaget till beslut, och
2. antalet röster som medlemmar som upptagits i röstlängden har avstått

från att avge.

34 § Bestämmelserna i 27�33 §§ gäller även i fråga om fullmäktigemöten
och fullmäktige.

35 § Bestämmelserna i 27�34 §§ gäller även för ömsesidiga försäkrings-
bolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag, försäkringsföreningar och tjänste-
pensionsföreningar. När det gäller ömsesidiga försäkringsbolag och ömse-
sidiga tjänstepensionsbolag ska det som sägs om stadgar i de paragraferna
avse bolagsordning, det som sägs om föreningsstämma avse bolagsstämma
och det som sägs om medlemmar avse delägare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

2022:121

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.