SFS 2022:900 Lag om registrering av idéburna organisationer

SFS2022-900.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om registrering av idéburna organisationer

Utfärdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Idéburna organisationer inom offentligt finansierad

välfärdsverksamhet
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av idéburna orga-
nisationer inom offentligt finansierad välfärdsverksamhet.

Ordförklaringar
2 §
I denna lag avses med

idéburen organisation: en juridisk person som uteslutande har ett allmän-

nyttigt syfte som är angivet i stadgar, bolagsordning, urkund eller motsvar-
ande handling,

värdeöverföring: en affärshändelse som medför att förmögenheten hos en

idéburen organisation minskar och som inte är av rent affärsmässig karaktär
för organisationen,

forskning: detsamma som i 2 § lagen (2003:460) om etikprövning av

forskning som avser människor.

Registrering
3 §
En idéburen organisation får efter ansökan registreras om

1. organisationen bedriver eller har för avsikt att bedriva offentligt finan-

sierad välfärdsverksamhet,

2. staten, en region eller en kommun inte har ett rättsligt bestämmande

inflytande över organisationen, och

3. organisationen i stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling har

en bestämmelse som anger att kvarvarande tillgångar vid organisationens
upplösning ska skiftas på ett sätt som inte bryter mot begränsningen om
värdeöverföringar enligt 8 §.

Kravet på en bestämmelse om skiftning av tillgångar gäller inte stiftelser.

4 § Registreringen ska omfatta

1. den idéburna organisationens namn och postadress,
2. den idéburna organisationens stadgar, bolagsordning, urkund eller mot-

svarande handling, och

3. namn, postadress och personnummer eller samordningsnummer till en

kontaktperson som är behörig att företräda den idéburna organisationen i
frågor om registrering.

1 Prop. 2021/22:135, bet. 2021/22:FiU28, rskr. 2021/22:349.

SFS

2022:900

Publicerad
den

17 juni 2022

background image

SFS

2022:900

2

5 § En ansökan om registrering ska innehålla de uppgifter som krävs för
att pröva om det finns förutsättningar för att registrera den idéburna orga-
nisationen enligt 3 § och de uppgifter som ska registreras enligt 4 §.

Ändringar i något av dessa förhållanden ska genast anmälas till registre-

ringsmyndigheten.

Registreringsmyndigheten
6 §
Den myndighet som regeringen bestämmer (registreringsmyndig-
heten) ska registrera idéburna organisationer.

Avgifter
7 §
Registreringsmyndigheten får ta ut avgifter för registerhållning och
tillsyn enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifternas storlek.

Värdeöverföringar
8 §
En registrerad idéburen organisation får inte göra några värdeöver-
föringar annat än till andra registrerade idéburna organisationer eller till
forskning.

Begränsningen i första stycket fortsätter att gälla under en tidsperiod om

fem år efter att ett beslut om avregistrering meddelats för en organisation
som tidigare varit registrerad enligt denna lag.

9 § En registrerad idéburen organisation ska skriftligen varje år till regi-
streringsmyndigheten lämna uppgifter om huruvida någon värdeöverföring
enligt denna lag gjorts eller beslutats, och om så skett lämna närmare upp-
gifter om värdeöverföringen.

Första stycket gäller även en tidigare registrerad organisation som

omfattas av 8 § andra stycket.

Avregistrering
10 §
Registreringsmyndigheten ska besluta att en idéburen organisation
ska avregistreras om

1. de krav som gäller för registrering enligt 3 § inte längre är uppfyllda,

eller

2. den begär det.
Registreringsmyndigheten får även besluta om avregistrering av en idé-

buren organisation när den inte har följt ett föreläggande enligt 12 § första
stycket.

Tillsyn
11 §
Registreringsmyndigheten ska utöva tillsyn över registrerade idé-
burna organisationer och organisationer som omfattas av 8 § andra stycket.

Registrerade idéburna organisationer och organisationer som omfattas av

8 § andra stycket är skyldiga att på registreringsmyndighetens begäran
lämna sådana uppgifter som är nödvändiga för tillsynsverksamheten.

12 § Registreringsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs
för att denna lag eller de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
ska följas.

background image

SFS

2022:900

3

Förelägganden enligt första stycket får förenas med vite, med undantag

för förelägganden om att komplettera en ansökan om registrering.

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn enligt denna lag.

Straff
14 §
Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör värde-
överföringar i strid med 8 §.

Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med

straff enligt annan författning eller omfattas av ett föreläggande om vite, om
gärningen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet.

Överklagande

15 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdom-
stol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

IDA KARKIAINEN
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.