SFS 2013:221 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisionslag (1999:1079) / SFS 2013:221 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)
130221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § och 15�17 §§ revisionslagen

(1999:1079) ska ha följande lydelse.

12 §

2

En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och eko-

nomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av företa-
gets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget.

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i
1. ett handelsbolag som en eller flera juridiska personer är delägare i,
2. ett hypoteksinstitut som är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt la-

gen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
och

3. en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete (EGTS).

I företag som avses i 6 kap. 1 § första stycket 6 eller 7 bokföringslagen

(1999:1078) ska minst en revisor vara auktoriserad revisor.

15 §

3

För ett företag som omfattas av 12 § tredje stycket får regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer besluta att företaget i stället för en
auktoriserad revisor får utse en viss godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i
högst fem år.

16 §

4

För ett företag som inte omfattas av bestämmelserna i 12 § tredje

stycket får länsstyrelsen, om särskilda omständigheter kräver det, besluta att
minst en revisor ska vara auktoriserad revisor.

17 §

5

Den får inte vara revisor som

1. är ägare till eller delägare i företaget eller annat företag i samma kon-

cern,

2. ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag eller biträ-

der vid företagets bokföring eller medelsförvaltning eller företagets kontroll
däröver,

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

2 Senaste lydelse 2009:703.

3 Senaste lydelse 2006:875.

4 Senaste lydelse 2006:875.

5 Senaste lydelse 2006:402.

SFS 2013:221

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:221

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställ-

ning till företaget eller någon som avses under 1 eller 2,

4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget

vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll där-
över,

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller ned-

stigande led till en person som avses under 1 eller 2 eller är besvågrad med en
sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller

6. står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma koncern eller

har en förpliktelse som ett sådant företag har ställt säkerhet för.

I fråga om företag som på grund av sin storlek ska ha minst en auktoriserad

revisor gäller, i stället för bestämmelsen i första stycket 4, att den inte får vara
revisor som är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder
företaget vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll
däröver.

Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor i ett

moderföretag får inte vara revisor i dess dotterföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.