SFS 2014:543 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisionslag (1999:1079) / SFS 2014:543 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)
140543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11, 15 och 41 §§ revisionslagen

(1999:1079) ska ha följande lydelse.

11 §

En revisor som inte är auktoriserad eller godkänd ska vara bosatt i en

stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte även en aukto-
riserad eller godkänd revisor deltar i revisionen. Om det finns särskilda skäl,
får Bolagsverket i ett enskilt fall besluta om undantag från bosättningskravet.

15 §

2

För ett företag som omfattas av 12 § tredje stycket får Bolagsverket

besluta att företaget i stället för en auktoriserad revisor får utse en viss god-
känd revisor.

Ett beslut som avses i första stycket får meddelas om den godkända revi-

sorn är revisor i företaget och det finns särskilda skäl. Vid bedömningen av
om det finns särskilda skäl ska revisorns kompetens och erfarenhet av företa-
get beaktas särskilt. Beslutet gäller i högst fem år.

41 §

Bolagsverkets och länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas

till allmän förvaltningsdomstol.

Ett överklagande av Bolagsverkets beslut ska ges in till verket inom två

månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. För överklagande av beslut enligt 11 eller 15 § som har meddelats före

ikraftträdandet gäller 41 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

2 Senaste lydelse 2013:221.

SFS 2014:543

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.