SFS 2014:1388 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisionslag (1999:1079) / SFS 2014:1388 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)
141388.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § revisionslagen (1999:1079) ska

ha följande lydelse.

12 §

2

En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och eko-

nomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av före-
tagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget.

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i
1. ett handelsbolag som en eller flera juridiska personer är delägare i,
2. ett hypoteksinstitut som är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt

lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete (EGTS), och

4. ett konsortium enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni

2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forsk-
ningsinfrastruktur (Eric-konsortium).

I företag som avses i 6 kap. 1 § första stycket 6 eller 7 bokföringslagen

(1999:1078) ska minst en revisor vara auktoriserad revisor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5, rskr. 2014/15:12.

2 Senaste lydelse 2013:221.

SFS 2014:1388

Utkom från trycket
den 5 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.