SFS 2011:1400 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisionslag (1999:1079) / SFS 2011:1400 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)
111400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 § revisionslagen (1999:1079)

ska ha följande lydelse.

30 §

2

I revisionsberättelsen ska revisorn anmärka om han eller hon har

funnit att företaget inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),
2. att anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen,
3. att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skatte-

förfarandelagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av skatteförfaran-

delagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldigheter enligt

skattebetalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2002:390.

SFS 2011:1400

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.