SFS 2013:217 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisorslag (2001:883) / SFS 2013:217 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)
130217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisorslagen (2001:883);

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om revisorslagen (2001:883)2

dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 4, 5 och 6 §§ ska betecknas 6, 4 och 5 §§,
dels att 1�6, 10, 14�16, 17, 18, 27, 32�36, 38 och 41 §§ samt rubrikerna

närmast före 4, 18 och 27 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 6 § ska införas en ny rubrik av följande ly-

delse.

1 §

3

Denna lag innehåller bestämmelser om

1. Revisorsnämnden (3 §),
2. auktorisation av revisorer (4 och 5 §§),
3. godkända revisorer (6 §),
4. revisionsföretag (8�12 §§),
5. registrering av revisionsbolag och revisorer från tredjeland (13�16 b §§),
6. huvudansvarig i revisionsverksamhet (17 §),
7. giltighetstid för auktorisation, godkännande och registrering (18 §),
8. revisorns skyldigheter (19�27 §§),
9. kvalitetskontroll (27 a §),
10. uppgiftslämnande m.m. (27 b�31 a §§),
11. disciplinära åtgärder m.m. (32�35 §§), och
12. överklagande, straffansvar m.m. (36�41 §§).

2 §

4

I denna lag avses med

1. revisor: en auktoriserad eller godkänd revisor,
2. auktoriserad revisor: en revisor som har auktoriserats enligt 4 §,
3. godkänd revisor: en revisor som ursprungligen har godkänts enligt äldre

bestämmelser utan att ha avlagt revisorsexamen,

4. revisionsföretag:
a) en revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild näringsidkare,
b) ett enkelt bolag med annan revisor, ett handelsbolag eller ett aktiebolag

som en revisor utövar revisionsverksamhet i, eller

c) ett företag som av en behörig myndighet i en annan stat inom EES än

Sverige har godkänts att utföra lagstadgad revision och som en revisor utövar
revisionsverksamhet i,

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

2 Senaste lydelse av 7 § 2009:564.

3 Senaste lydelse 2009:564.

4 Senaste lydelse 2009:564.

SFS 2013:217

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:217

5. registrerat revisionsbolag: ett revisionsföretag som har registrerats en-

ligt 13 eller 14 §,

6. revisor från tredjeland: någon som har registrerats enligt 16 b §,
7. nätverk: en struktur för samarbete i vilken minst ett revisionsföretag in-

går och som

a) tydligt syftar till vinstdelning eller kostnadsdelning,
b) har ett gemensamt ägande eller en gemensam kontroll eller ledning,
c) har gemensamma system för kvalitetssäkring,
d) har en gemensam affärsstrategi,
e) använder ett gemensamt namn, eller
f) i betydande omfattning har gemensam personal,
8. revisionsverksamhet:
a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekono-

misk information som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som
är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdrags-
givaren, samt

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid gransk-

ning enligt a,

9. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
10. tredjeland: en stat utanför EES.

3 §

5

Revisorsnämnden ska

1. pröva frågor om auktorisation, godkännande och registrering enligt

denna lag,

2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer, registrerade

revisionsbolag och revisorer från tredjeland,

3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer, registre-

rade revisionsbolag och revisorer från tredjeland, samt

4. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett än-

damålsenligt sätt.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om Revisorsnämnden.

Auktorisation av revisorer

4 §

En auktoriserad revisor ska

1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,
2. vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i Schweiz,
3. varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde en-
ligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i
vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en
annan stat,

4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet,
5. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och
6. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.
Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja

undantag från kraven i första stycket 1 och 2.

5 Senaste lydelse 2009:564.

background image

3

SFS 2013:217

5 §

6

Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § första stycket 5 ska an-

ses uppfyllt också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lag-

stadgad revision i

a) någon stat inom EES eller i Schweiz, eller
b) ett annat tredjeland än Schweiz, om den staten tillåter att revisorer som

har auktoriserats enligt denna lag på motsvarande villkor utövar revisions-
verksamhet där, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

Godkända revisorer

6 §

7

En godkänd revisor ska uppfylla de krav som anges i 4 § första stycket

1�4 och 6.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja

undantag från kraven i 4 § första stycket 1 och 2.

10 §

Om revisionsverksamheten utövas i ett handelsbolag eller ett aktiebo-

lag, får ingen annan verksamhet utövas i bolaget än sådan som har ett naturligt
samband med revisionsverksamhet. Bolaget får inneha andelar i andra företag
endast om

1. företaget är ett revisionsföretag eller ett företag som avses i 11 § andra

stycket, eller

2. innehavet har ett naturligt samband med revisionsverksamheten.

14 §

8

Ett aktiebolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som re-

visionsbolag, om det uppfyller villkoren i 10 och 11 §§.

Om följande tre förutsättningar är uppfyllda, får ett aktiebolag registreras

som revisionsbolag, trots att villkoren i 11 § första stycket 2 och 3 inte är upp-
fyllda:

1. Aktier i bolaget med mer än hälften av röstetalet ägs av revisorer eller ett

eller flera registrerade revisionsbolag.

2. Mer än hälften av styrelseledamöterna och mer än hälften av styrelse-

suppleanterna samt den verkställande direktören är revisorer.

3. I bolagsordningen anges att styrelsen är beslutför endast om mer än hälf-

ten av de närvarande ledamöterna är revisorer.

15 §

9

Vid tillämpningen av 14 § andra stycket 1 ska med revisors direkta

ägande jämställas indirekt ägande genom ett eller flera ägarbolag enligt 11 §
andra stycket. Om ägarbolaget är ett aktiebolag, behöver dock endast aktier
med mer än hälften av röstetalet ägas av revisorer eller av andra ägarbolag
och endast mer än hälften av styrelseledamöterna och mer än hälften av sty-
relsesuppleanterna och den verkställande direktören vara revisorer.

Trots första stycket får ett aktiebolag registreras som revisionsbolag endast

om revisorernas direkta eller indirekta ägande i bolaget motsvarar mer än
hälften av röstetalet i bolaget.

6 Senaste lydelse av tidigare 6 § 2009:564.

7 Senaste lydelse av tidigare 4 § 2009:564.

8 Senaste lydelse 2009:564.

9 Senaste lydelse 2009:564.

background image

4

SFS 2013:217

16 §

10

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall be-

vilja undantag från villkoret i 14 § andra stycket 2 om att den verkställande
direktören ska vara revisor.

17 §

Ett handelsbolag eller aktiebolag som utövar revisionsverksamhet ska

för varje uppdrag som det åtar sig och som utgör revisionsverksamhet utse en
av de yrkesverksamma revisorerna i bolaget att vara huvudansvarig. Den hu-
vudansvarige ska vara auktoriserad revisor, om det behövs för att uppfylla
föreskrifter i lag eller annan författning. Bolaget ska utan dröjsmål underrätta
uppdragsgivaren om vem som är huvudansvarig.

Den huvudansvarige ska underteckna revisionsberättelser och andra utlå-

tanden. Om en berättelse eller ett utlåtande undertecknas av flera revisorer,
ska det anges vem som är huvudansvarig.

Giltighetstid för auktorisation, godkännande och registrering

18 §

Auktorisation, godkännande och registrering gäller i fem år. Har en an-

sökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering gjorts före gil-
tighetstidens utgång fortsätter auktorisationen, godkännandet eller registre-
ringen att gälla till dess att beslut i saken har vunnit laga kraft.

Revisorsnämnden får i ett enskilt fall besluta att en auktorisation ska gälla i

längre tid än fem år, dock längst sex år.

Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får bestämma att ett

beslut om avslag på en ansökan som avses i första stycket ska gälla omedel-
bart.

Försäkring

27 §

Revisorer och registrerade revisionsbolag ska teckna försäkring för

den ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revi-
sionsverksamhet.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja

undantag från kravet på försäkring.

32 §

11

Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet eller på

annat sätt handlar oredligt eller om en revisor inte betalar en sådan avgift som
avses i 39 §, ska auktorisationen eller godkännandet upphävas. Om det finns
förmildrande omständigheter, får i stället varning ges.

Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller

som ställföreträdare för revisionsföretag, får varning ges. Om det är tillräck-
ligt, får Revisorsnämnden i stället ge en erinran. �r omständigheterna synner-
ligen försvårande, får auktorisationen eller godkännandet upphävas.

Om det uppkommer en fråga om upphävande, varning eller erinran, ska re-

visorn genom skriftlig underrättelse ges tillfälle att yttra sig om det som an-
förs i ärendet.

Varning eller erinran får inte ges om det som läggs revisorn till last har in-

träffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet.

10 Senaste lydelse 2009:564.

11 Senaste lydelse 2009:564.

background image

5

SFS 2013:217

33 §

Om en auktoriserad revisor inte längre uppfyller kraven i 4 § eller en

godkänd revisor inte längre uppfyller kraven i 6 §, ska auktorisationen eller
godkännandet upphävas.

Om det för en revisor inträder någon omständighet som innebär hinder för

auktorisation eller godkännande, ska revisorn genast anmäla detta till Revi-
sorsnämnden.

34 §

12

Föreskrifterna i 32 § gäller även för registrerade revisionsbolag och

revisorer från tredjeland. Det som sägs där om upphävande av auktorisation
eller godkännande ska i stället avse upphävande av registrering.

Om ett registrerat revisionsbolag inte längre uppfyller de för bolaget gäl-

lande kraven i 10, 11, 13 och 14 §§, ska registreringen upphävas. Detsamma
gäller i fråga om en revisor från tredjeland, om kraven för registrering enligt
16 b § inte längre är uppfyllda.

Om det för ett registrerat revisionsbolag inträder någon omständighet som

innebär hinder för registrering, ska bolaget genast anmäla detta till Revisors-
nämnden. Detsamma gäller för en revisor från tredjeland.

35 §

13

I stället för att upphäva en auktorisation, ett godkännande eller en re-

gistrering får Revisorsnämnden förelägga revisorn, det registrerade revisions-
bolaget eller revisorn från tredjeland att inom viss tid vidta rättelse. Om före-
läggandet inte följs, ska Revisorsnämnden pröva enligt 32�34 §§ om auktori-
sationen, godkännandet eller registreringen ska upphävas.

Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får vid sin prövning

av frågor om åtgärder enligt 32�34 §§ bestämma att ett beslut att upphäva
auktorisation, godkännande eller registrering ska gälla omedelbart.

36 §

Revisorsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Beslut som rör examination enligt 4 § första stycket 5 eller särskild lämp-

lighetsprövning enligt 5 § får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

38 §

Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserad eller godkänd

revisor döms till böter.

41 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om auktorisation, godkännande och registrering
samt om villkor för verksamheten. Föreskrifterna får innehålla undantag från
bestämmelserna i 24 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. En godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen enligt äldre bestäm-

melser ska anses vara auktoriserad enligt denna lag. Detsamma gäller en god-
känd revisor som enligt äldre bestämmelser har ansetts uppfylla kravet på re-
visorsexamen efter att ha genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

12 Senaste lydelse 2009:564.

13 Senaste lydelse 2009:564.

background image

6

SFS 2013:217

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för en examination eller särskild

lämplighetsprövning som har anordnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.