SFS 2016:430 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisorslag (2001:883) / SFS 2016:430 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)
160430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisorslagen (2001:883);

utfärdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om revisorslagen (2001:883)3

dels att 22 a § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 16 a och 21 §§ ska betecknas 16 och 21 a §§,
dels att 1�5, 8, 17, den nya 21 a, 22, 23, 24, 27�27 c, 30, 32, 34 och 35 §§

ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före den tidigare 16 a § ska sättas närmast före

den nya 16 §,

dels att det ska införas arton nya paragrafer, 16 a, 21, 21 b, 22 a, 22 b, 25 a,

26 a, 28 b, 28 c och 32 a�32 i §§, och närmast före 16 a, 25 a, 26 a, 32, 32 a,
32 d, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i, 34 och 35 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 33 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ⬝Upp-

hävande på grund av ändrade omständigheter⬝.

1 §

4

Denna lag innehåller bestämmelser om

1. Revisorsnämnden (3 §),
2. auktorisation av revisorer (4 och 5 §§),
3. godkända revisorer (6 §),
4. revisionsföretag (8�12 §§),
5. registrering av revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland (13�

16 b §§),

6. huvudansvarig i revisionsverksamhet (17 §),
7. giltighetstid för auktorisation, godkännande och registrering (18 §),
8. revisorns skyldigheter (19�27 §§),
9. kvalitetskontroll (27 a §),
10. uppgiftslämnande m.m. (27 b�31 a §§),
11. disciplinära åtgärder m.m. (32�35 §§), och
12. överklagande, straffansvar m.m. (36�41 §§).
Bestämmelser som gäller vid revision av företag av allmänt intresse och för

revisorer och registrerade revisionsbolag som utför sådan revision finns även
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april

1 Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring
av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direk-
tiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU.

3 Senaste lydelse av
16 a § 2013:735
22 a § 2009:564.

4 Senaste lydelse 2013:217.

SFS 2016:430

Utkom från trycket
den 31 maj 2016

background image

2

SFS 2016:430

2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt
intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG (EU:s re-
visorsförordning).

2 §

5

I denna lag avses med

1. revisor: en auktoriserad eller godkänd revisor,
2. auktoriserad revisor: en revisor som har auktoriserats enligt 4 §,
3. godkänd revisor: en revisor som ursprungligen har godkänts enligt äldre

bestämmelser utan att ha avlagt revisorsexamen,

4. revisionsföretag:
a) en revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild näringsidkare,
b) ett enkelt bolag med annan revisor, ett handelsbolag eller ett aktiebolag

som en revisor utövar revisionsverksamhet i, eller

c) ett företag som av en behörig myndighet i en annan stat inom EES än

Sverige har godkänts att utföra lagstadgad revision,

5. registrerat revisionsbolag: ett revisionsföretag som har registrerats en-

ligt 13, 14 eller 16 a §,

6. revisor från ett tredjeland: någon som har registrerats enligt 16 b §,
7. nätverk: en struktur för samarbete i vilken minst ett revisionsföretag in-

går och som

a) tydligt syftar till vinstdelning eller kostnadsdelning,
b) har ett gemensamt ägande eller en gemensam kontroll eller ledning,
c) har gemensamma system för kvalitetssäkring,
d) har en gemensam affärsstrategi,
e) använder ett gemensamt namn, eller
f) i betydande omfattning har gemensam personal,
8. revisionsverksamhet:
a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekono-

misk information som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som
är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdrags-
givaren, samt

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid gransk-

ning enligt a,

9. företag av allmänt intresse:
a) företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en regle-

rad marknad,

b) företag som har tillstånd att driva rörelse enligt lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse,

c) värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket

2 och 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

d) företag som har tillstånd att driva rörelse enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043), utom sådana företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19
eller 20 § i den lagen,

10. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
11. tredjeland: en stat utanför EES.

5 Senaste lydelse 2013:217.

background image

3

SFS 2016:430

3 §

6

Revisorsnämnden ska

1. pröva frågor om auktorisation, godkännande och registrering enligt

denna lag,

2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer, registrerade

revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland,

3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer, registre-

rade revisionsbolag, revisorer från ett tredjeland och, i den omfattning som
framgår av 32 g §, före detta revisorer, och

4. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett än-

damålsenligt sätt.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om Revisorsnämnden.

4 §

7

En auktoriserad revisor ska

1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,
2. vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES,
3. varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde en-
ligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i
vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en
annan stat,

4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet,
5. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och
6. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.
Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja

undantag från kraven i första stycket 1 och 2.

5 §

8

Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § första stycket 5 ska an-

ses uppfyllt också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lag-

stadgad revision i

a) någon stat inom EES, eller
b) ett tredjeland, om den staten tillåter att revisorer som har auktoriserats

enligt denna lag på motsvarande villkor utövar revisionsverksamhet där, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

8 §

9

En revisor får utöva revisionsverksamhet endast som enskild närings-

idkare eller i ett annat revisionsföretag.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden tillåta att en revisor ut-

övar revisionsverksamhet i ett tredjeland trots att villkoret i första stycket inte
är uppfyllt.

6 Senaste lydelse 2013:217.

7 Senaste lydelse 2013:217.

8 Senaste lydelse 2013:217.

9 Senaste lydelse 2009:564.

background image

4

SFS 2016:430

Registrering av företag från andra stater inom EES

16 a §

Ett företag från en annan stat inom EES än Sverige som har godkänts

att utföra lagstadgad revision i den staten får registreras som ett revisionsbo-
lag.

17 §

10

Ett handelsbolag eller aktiebolag som utövar revisionsverksamhet

ska för varje uppdrag som det åtar sig och som utgör revisionsverksamhet
utse en av de yrkesverksamma revisorerna i bolaget att vara huvudansvarig.
Den huvudansvarige ska vara auktoriserad revisor, om det behövs för att upp-
fylla föreskrifter i lag eller annan författning. Bolaget ska utan dröjsmål
underrätta uppdragsgivaren om vem som är huvudansvarig.

Den huvudansvarige ska underteckna revisionsberättelser och andra utlå-

tanden. Om en berättelse eller ett utlåtande undertecknas av flera revisorer,
ska det anges vem som är huvudansvarig.

Första och andra styckena gäller även ett registrerat revisionsbolag från en

annan stat inom EES än Sverige.

21 §

En revisor ska avböja eller avsäga sig ett revisionsuppdrag om revi-

sorn, någon av hans eller hennes anställda eller någon annan fysisk person
vars tjänster står till förfogande för eller under kontroll av revisorn och som
medverkar i revisionsuppdraget, eller en närstående till någon av dessa perso-
ner, under den tidsperiod som revisionen avser eller den tidsperiod när revi-
sionen utförs

1. har ett väsentligt vinstintresse i revisionsklienten, eller
2. handlar med ett finansiellt instrument med koppling till revisionsklien-

ten.

Ingen av de nämnda personerna får delta i eller på något annat sätt påverka

resultatet av revisionen om personen

1. äger finansiella instrument i revisionsklienten,
2. äger finansiella instrument i ett företag som är knutet till revisionsklien-

ten, om detta medför eller kan uppfattas medföra en intressekonflikt för revi-
sorn, eller

3. har varit anställd av eller haft någon annan förbindelse med revisions-

klienten under den tidsperiod som revisionen avser eller den tidsperiod när re-
visionen utförs, om detta medför eller kan uppfattas medföra en intressekon-
flikt för revisorn.

Första och andra styckena gäller inte innehav av fondandelar eller andra in-

direkta innehav av finansiella instrument eller vinstintressen som grundar sig
på sådana innehav.

21 a §

11

Utöver vad som följer av 21 § ska en revisor för varje uppdrag i re-

visionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba för-
troendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Revisorn ska
avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag,

1. om han eller hon eller någon annan i det nätverk där han eller hon är

verksam eller någon annan fysisk person som kan påverka resultatet av revi-
sionen

10 Senaste lydelse 2013:217.

11 Senaste lydelse av tidigare 21 § 2009:564.

background image

5

SFS 2016:430

a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verk-

samhet,

b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en

fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget,

c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens

ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet,

d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person

i dennes ledning,

e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obe-

hag, eller

2. om det finns något annat förhållande av sådan art att det kan rubba för-

troendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.

Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det

enskilda fallet förekommer sådana särskilda omständigheter eller har vidta-
gits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta
hans eller hennes opartiskhet eller självständighet.

21 b §

I artikel 5 i EU:s revisorsförordning finns bestämmelser om förbud i

vissa fall mot tillhandahållande av andra tjänster än revision.

En revisor får, under de förutsättningar som anges i artikel 5.3 i EU:s revi-

sorsförordning, i den ursprungliga lydelsen, tillhandahålla företaget och dess
moder- och dotterföretag följande tjänster:

1. upprättande av deklaration avseende skatt,
2. identifiering av offentliga bidrag och skatteincitament,
3. stöd i samband med skattekontroll,
4. beräkning av skatt,
5. skatterådgivning, och
6. värdering.

22 §

Revisorsnämnden ska på ansökan av en revisor meddela förhandsbe-

sked om huruvida

1. förhållandena är sådana att revisorn enligt 21 § första stycket är skyldig

att avböja eller avsäga sig uppdraget,

2. en viss omständighet är en sådan som avses i 21 a § första stycket och,

om så är fallet, huruvida omständigheter i det enskilda fallet eller vidtagna åt-
gärder medför att revisorn ändå inte behöver avböja eller avsäga sig uppdra-
get, eller

3. en viss tjänst omfattas av förbudet mot tillhandahållande av andra tjäns-

ter än revision i artikel 5 i EU:s revisorsförordning och, om så är fallet, huru-
vida tjänsten ändå får tillhandahållas enligt 21 b §.

När ett förhandsbesked har fått laga kraft, är det bindande för nämnden i

förhållande till revisorn. Förhandsbeskedet upphör att gälla vid förändrade
förutsättningar eller vid författningsändringar som påverkar den fråga som
beskedet avser.

22 a §

Revisorsnämnden får på ansökan av en revisor bevilja undantag från

bestämmelserna om förhållandet mellan revisionsarvodet och arvodet för
andra tjänster i artikel 4.2 i EU:s revisorsförordning. Ett undantag får beviljas
om det finns särskilda skäl för det. Av EU:s revisorsförordning framgår att ett
undantag som längst får gälla under två räkenskapsår.

background image

6

SFS 2016:430

22 b §

Med närstående enligt 21 § avses

1. make eller sambo,
2. omyndiga barn som personen i fråga har vårdnaden om,
3. andra personer som personen i fråga har gemensamt hushåll med sedan

minst ett år,

4. en juridisk person vars verksamhet personen i fråga har ett väsentligt in-

flytande över och i vilken personen eller någon som avses i 1�3 eller flera av
dem tillsammans innehar

a) en ägarandel som uppgår till tio procent eller mer av aktiekapitalet eller

av andelarna,

b) en ekonomisk andel, innefattande rätt till tio procent eller mer av avkast-

ningen, eller

c) en röstandel som uppgår till tio procent eller mer av röstetalet för samt-

liga aktier eller av röstetalet hos det högsta beslutande organet, och

5. en juridisk person vars verksamhet personen i fråga har ett väsentligt in-

flytande över och i vilken personen eller någon som avses i 1�4 eller flera av
dem tillsammans innehar en sådan ägarandel, ekonomisk andel eller röstandel
som anges i 4.

23 §

12

Bestämmelserna i 20�22 b §§ gäller i tillämpliga delar även ett re-

gistrerat revisionsbolag.

24 §

Revisorer och registrerade revisionsbolag ska dokumentera sina upp-

drag i revisionsverksamheten. Dokumentationen ska innehålla sådan informa-
tion som är väsentlig för att revisorns arbete och hans eller hennes opartiskhet
och självständighet ska kunna bedömas i efterhand.

Dokumentationen ska inbegripa revisorns eller revisionsbolagets eventu-

ella överträdelser av de bestämmelser som gäller för revisionsverksamheten
och de åtgärder som har vidtagits med anledning av sådana överträdelser.
�verträdelser som är av mindre betydelse behöver dock inte dokumenteras.

Dokumentationen ska ha färdigställts när revisionsberättelsen eller annat

utlåtande lämnas.

Tillträde av befattning hos en tidigare revisionsklient

25 a §

Den som i egenskap av revisor har medverkat i ett revisionsuppdrag

får inte vara styrelseledamot, verkställande direktör eller någon annan le-
dande befattningshavare i revisionsklienten om inte minst ett år har gått sedan
han eller hon senast medverkade i revisionsuppdraget.

För den som har varit revisor i ett företag av allmänt intresse gäller förbu-

det till dess att två år har gått sedan han eller hon senast medverkade i revi-
sionsuppdraget. Detsamma gäller för den som enligt 17 § har varit huvud-
ansvarig för revisionen av ett sådant företag.

Interna rutiner för rapportering av överträdelser

26 a §

Ett registrerat revisionsbolag ska ha ändamålsenliga rutiner för att

hantera anställdas rapportering av misstänkta överträdelser av de bestämmel-
ser som gäller för bolagets verksamhet.

12 Senaste lydelse 2009:564.

background image

7

SFS 2016:430

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter

inom ramen för sådan rapportering som avses i första stycket.

27 §

13

Revisorer och registrerade revisionsbolag ska teckna försäkring för

den ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revi-
sionsverksamhet.

Kravet på försäkring gäller inte ett registrerat revisionsbolag från en annan

stat inom EES än Sverige.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja

undantag från kravet på försäkring.

27 a §

14

Revisorer och registrerade revisionsbolag ska, på grundval av en

riskbedömning men minst vart sjätte år, vara föremål för en oberoende kvali-
tetskontroll. Ett registrerat revisionsbolag från en annan stat inom EES än
Sverige ska inte vara föremål för en sådan kontroll.

En revisor från ett tredjeland ska vara föremål för sådan kontroll som sägs i

första stycket. Detta gäller dock inte om revisorn omfattas av ett krav på lik-
värdig kontroll i hemlandet eller om revisorn under de tre senaste åren redan
har varit föremål för en kvalitetskontroll i någon annan stat inom EES eller
annars för en likvärdig kontroll.

27 b §

15

Revisorsnämnden får på begäran lämna ut uppgifter till behöriga

myndigheter i andra stater inom EES, om uppgifterna behövs där för verk-
samhet som motsvarar den verksamhet som Revisorsnämnden bedriver enligt
denna lag.

Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas

eller har prövats av Revisorsnämnden.

27 c §

16

Revisorsnämnden får på begäran lämna ut uppgifter till en behörig

myndighet i ett tredjeland, om utlämnandet är förenligt med personuppgifts-
lagen (1998:204) och om

1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som har sitt säte

inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna till handel i tredje-
landet eller ingår i en koncern, för vilken koncernredovisning upprättas i tred-
jelandet,

2. Europeiska kommissionen har beslutat att myndigheten uppfyller till-

räckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovis-
ning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv
78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv
84/253/EEG, och

3. Revisorsnämnden har träffat ett samarbetsavtal med myndigheten.
Genom samarbetsavtalet ska det säkerställas
1. att tredjelandets behöriga myndighet inte utnyttjar uppgifterna för annat

ändamål än verksamhet som motsvarar den som Revisorsnämnden bedriver
enligt denna lag, och

13 Senaste lydelse 2013:217.

14 Senaste lydelse 2009:564.

15 Senaste lydelse 2009:564.

16 Senaste lydelse 2010:689.

background image

8

SFS 2016:430

2. att revisionsklientens affärsintressen inte skadas.
Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas

eller har prövats av Revisorsnämnden.

28 b §

I sin tillsyn över revision av företag av allmänt intresse får Revisors-

nämnden förelägga följande fysiska och juridiska personer att lämna upplys-
ningar om revisionen:

1. Anställda hos den revisor eller det registrerade revisionsbolag som har

utfört revisionen.

2. Personer som på uppdrag av revisorn eller det registrerade revisionsbola-

get har utfört en uppgift eller en funktion med anknytning till revisionen.

3. Personer som på något annat sätt är organisatoriskt eller funktionellt

knutna till revisorn eller det registrerade revisionsbolaget.

4. Revisionsklienten, dess dotterföretag och närstående tredje parter.
Ett föreläggande får förenas med vite.

28 c §

I sin tillsyn över revision av företag av allmänt intresse får Revisors-

nämnden, om det finns skäl för det, göra en platsundersökning hos en revisor
eller ett registrerat revisionsbolag.

30 §

17

Ingår ett revisionsföretag i ett nätverk, ska företaget underrätta Revi-

sorsnämnden om vilka övriga företag som ingår i nätverket. Om nätverkets
sammansättning ändras, ska företaget anmäla ändringen till nämnden.

Underrättelser enligt första stycket ska lämnas utan dröjsmål.
För sådana revisionsföretag som avses i 2 § 4 c gäller skyldigheten att

lämna underrättelser endast om företaget är ett registrerat revisionsbolag en-
ligt 16 a §.

Upphävande, varning och erinran

32 §

18

Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet eller på

annat sätt handlar oredligt eller om en revisor inte betalar en sådan avgift som
avses i 39 §, ska auktorisationen eller godkännandet upphävas. Om det finns
förmildrande omständigheter, får i stället varning ges.

Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller

som ställföreträdare för ett revisionsföretag, får varning ges. Om det är till-
räckligt, får Revisorsnämnden i stället ge en erinran. �r omständigheterna
synnerligen försvårande, får auktorisationen eller godkännandet upphävas.

Om det uppkommer en fråga om upphävande, varning eller erinran, ska re-

visorn genom skriftlig underrättelse ges tillfälle att yttra sig om det som an-
förs i ärendet.

Varning eller erinran får inte ges om det som läggs revisorn till last har in-

träffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet.

I fråga om valet av disciplinär åtgärd finns det ytterligare bestämmelser i

32 d och 32 e §§.

17 Senaste lydelse 2009:564.

18 Senaste lydelse 2013:217.

background image

9

SFS 2016:430

Varning förenad med sanktionsavgift eller tidsbegränsat förbud

32 a §

Om Revisorsnämnden ger en revisor en varning och det finns sär-

skilda skäl för det, får nämnden även besluta om en sanktionsavgift eller om
ett tidsbegränsat förbud att

1. utöva revisionsverksamhet,
2. underteckna revisionsberättelser, eller
3. ha ett sådant uppdrag i ett revisionsföretag som avses i 11 § första

stycket 3.

I fråga om valet av disciplinär åtgärd finns det ytterligare bestämmelser i

32 d och 32 e §§.

32 b §

En sanktionsavgift för en fysisk person ska fastställas till högst en

miljon kronor.

En sanktionsavgift för en juridisk person ska fastställas till högst två pro-

cent av företagets omsättning närmast föregående räkenskapsår. Om överträ-
delsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om uppgifter om
omsättningen saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

En sanktionsavgift får inte fastställas till ett lägre belopp än femtusen kro-

nor.

32 c §

Ett tidsbegränsat förbud ska gälla under högst tre år.

Val av åtgärd

32 d §

Vid valet av disciplinär åtgärd enligt 32 och 32 a §§ ska Revisors-

nämnden ta särskild hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den
har pågått och graden av ansvar för den som har begått överträdelsen.

En sanktionsavgift får inte beslutas om överträdelsen uteslutande består i att

revisorn inte har fullgjort sin uppgiftsskyldighet gentemot Revisorsnämnden.

32 e §

Revisorsnämnden ska i förmildrande riktning särskilt beakta om den

som har begått överträdelsen genom ett aktivt samarbete i väsentlig mån har
underlättat nämndens utredning.

I försvårande riktning ska Revisorsnämnden särskilt beakta om den som

har begått överträdelsen tidigare har gjort sig skyldig till överträdelser. Nämn-
den ska fästa vikt vid om överträdelserna är likartade och om det har gått kort
tid mellan de olika överträdelserna.

Sanktionsavgiftens storlek

32 f §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs ska särskild hänsyn tas till

1. sådana omständigheter som anges i 32 d § första stycket och 32 e §,
2. revisorns finansiella ställning, och
3. den vinst som revisorn har gjort eller de kostnader som har undvikits till

följd av överträdelsen.

Sanktionsavgift vid tillträde av befattning hos en tidigare revisionsklient

32 g §

Om en före detta revisor tillträder en befattning i strid med 25 a § får

Revisorsnämnden besluta att han eller hon ska betala en sanktionsavgift.

background image

10

SFS 2016:430

Sanktionsavgiftens storlek ska fastställas med tillämpning av 32 b § första

och tredje styckena och 32 f §.

Bestämmelserna i 32 § tredje och fjärde styckena om underrättelse och pre-

skription gäller även för en fråga om sanktionsavgift enligt denna paragraf.

Betalning av sanktionsavgiften

32 h §

En sanktionsavgift ska betalas till Revisorsnämnden inom trettio da-

gar från det att avgörandet fick laga kraft eller inom den längre tid som anges
i beslutet.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

Verkställighet av ett beslut om sanktionsavgift

32 i §

Om en sanktionsavgift inte har betalats inom den tid som anges i

32 h §, får beslutet om avgift verkställas enligt utsökningsbalken. Revisors-
nämnden ska då lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser
om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m.

En sanktionsavgift som har påförts faller bort i den utsträckning verkstäl-

lighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

Registrerade revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland

34 §

19

Föreskrifterna i 32�32 i §§ gäller i tillämpliga delar även för registre-

rade revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland. Det som sägs där om
upphävande av auktorisation eller godkännande ska i stället avse upphävande
av registrering.

Om ett registrerat revisionsbolag inte längre uppfyller de för bolaget gäl-

lande kraven i 10, 11, 13, 14 eller 16 a §, ska registreringen upphävas. Det-
samma gäller i fråga om en revisor från ett tredjeland, om kraven för registre-
ring enligt 16 b § inte längre är uppfyllda.

Om det för ett registrerat revisionsbolag inträder någon omständighet som

innebär hinder för registrering, ska bolaget genast anmäla detta till Revisors-
nämnden. Detsamma gäller för en revisor från ett tredjeland.

Föreläggande om rättelse m.m.

35 §

20

I stället för att upphäva en auktorisation, ett godkännande eller en re-

gistrering får Revisorsnämnden förelägga revisorn, det registrerade revisions-
bolaget eller revisorn från ett tredjeland att inom viss tid vidta rättelse. Om
föreläggandet inte följs, ska Revisorsnämnden pröva enligt 32�34 §§ om auk-
torisationen, godkännandet eller registreringen ska upphävas.

Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får vid sin prövning

av frågor om åtgärder enligt 32�34 §§ bestämma att ett beslut att upphäva
auktorisation, godkännande eller registrering eller ett beslut om tidsbegränsat
förbud ska gälla omedelbart.

19 Senaste lydelse 2013:217.

20 Senaste lydelse 2013:217.

background image

11

SFS 2016:430

1. Denna lag träder i kraft den 17 juni 2016.
2. För en revisor som vid ikraftträdandet var bosatt i Schweiz eller som vid

den tidpunkten innehade ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att
få utföra lagstadgad revision i Schweiz gäller 4 och 5 §§ i den äldre lydelsen.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande vid prövningen av en fråga om disci-

pliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd eller underlåtenhet före
lagens ikraftträdande, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är
förmånligare för revisorn.

4. Bestämmelserna i 25 a § om tillträde av befattning hos en tidigare revi-

sionsklient tillämpas inte om revisorns auktorisation eller godkännande har
upphört att gälla före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.