SFS 2016:1339 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisorslag (2001:883) / SFS 2016:1339 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)
161339.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisorslagen (2001:883);

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om revisorslagen (2001:883)

dels att 1, 3�6, 8, 12, 13, 18, 22, 22 a, 25, 27, 27 b�32 a, 32 d, 32 e, 32 g�

37 och 40 §§ och rubriken närmast före 3 § ska ha följande lydelse,

dels att punkt 6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha föl-

jande lydelse.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om

1. Revisorsinspektionen (3 §),
2. auktorisation av revisorer (4 och 5 §§),
3. godkända revisorer (6 §),
4. revisionsföretag (8�12 §§),
5. registrering av revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland (13�

16 b §§),

6. huvudansvarig i revisionsverksamhet (17 §),
7. giltighetstid för auktorisation, godkännande och registrering (18 §),
8. revisorns skyldigheter (19�27 §§),
9. kvalitetskontroll (27 a §),
10. uppgiftslämnande m.m. (27 b�31 a §§),
11. disciplinära åtgärder m.m. (32�35 §§), och
12. överklagande, straffansvar m.m. (36�41 §§).
Bestämmelser som gäller vid revision av företag av allmänt intresse och för

revisorer och registrerade revisionsbolag som utför sådan revision finns även
i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr

537/2014 av den

16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av
allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG
(EU:s revisorsförordning).

Revisorsinspektionen

3 §

3

Revisorsinspektionen ska

1. pröva frågor om auktorisation, godkännande och registrering enligt

denna lag,

2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer, registrerade

revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland,

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Senaste lydelse 2016:430.

3 Senaste lydelse 2016:430.

SFS 2016:1339

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1339

3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer, registre-

rade revisionsbolag, revisorer från ett tredjeland och, i den omfattning som
framgår av 32 g §, före detta revisorer, och

4. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett

ändamålsenligt sätt.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om Revisorsinspektionen.

4 §

4

En auktoriserad revisor ska

1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,
2. vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES,
3. varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde
enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i
vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en
annan stat,

4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet,
5. hos Revisorsinspektionen ha avlagt revisorsexamen, och
6. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.
Om det finns särskilda skäl, får Revisorsinspektionen i ett enskilt fall

bevilja undantag från kraven i första stycket 1 och 2.

5 §

5

Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § första stycket 5 ska

anses uppfyllt också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lag-

stadgad revision i

a) någon stat inom EES, eller
b) ett tredjeland, om den staten tillåter att revisorer som har auktoriserats

enligt denna lag på motsvarande villkor utövar revisionsverksamhet där, och

2. hos Revisorsinspektionen har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

6 §

6

En godkänd revisor ska uppfylla de krav som anges i 4 § första stycket

1�4 och 6.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsinspektionen i ett enskilt fall

bevilja undantag från kraven i 4 § första stycket 1 och 2.

8 §

7

En revisor får utöva revisionsverksamhet endast som enskild närings-

idkare eller i ett annat revisionsföretag.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsinspektionen tillåta att en revisor

utövar revisionsverksamhet i ett tredjeland trots att villkoret i första stycket
inte är uppfyllt.

12 §

En revisor får vara anställd endast hos ett revisionsföretag eller ett

sådant bolag som avses i 11 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsinspektionen bevilja undantag från

föreskriften i första stycket.

4 Senaste lydelse 2016:430.

5 Senaste lydelse 2016:430.

6 Senaste lydelse 2013:217.

7 Senaste lydelse 2016:430.

background image

3

SFS 2016:1339

13 §

8

Ett handelsbolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som

revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i 10 och 11 §§.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsinspektionen beträffande viss

bolagsman, firmatecknare eller prokurist bevilja undantag från villkoren i
11 §. En majoritet av bolagsmännen ska dock alltid utgöras av revisorer eller
registrerade revisionsbolag. Om det finns endast två bolagsmän, måste minst
en av dem vara revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

18 §

9

Auktorisation, godkännande och registrering gäller i fem år. Har en

ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering gjorts före
giltighetstidens utgång fortsätter auktorisationen, godkännandet eller regi-
streringen att gälla till dess att beslut i saken har fått laga kraft.

Revisorsinspektionen får i ett enskilt fall besluta att en auktorisation ska

gälla i längre tid än fem år, dock längst sex år.

Revisorsinspektionen eller, efter överklagande, en domstol får bestämma

att ett beslut om avslag på en ansökan som avses i första stycket ska gälla
omedelbart.

22 §

10

Revisorsinspektionen ska på ansökan av en revisor meddela för-

handsbesked om huruvida

1. förhållandena är sådana att revisorn enligt 21 § första stycket är skyldig

att avböja eller avsäga sig uppdraget,

2. en viss omständighet är en sådan som avses i 21 a § första stycket och,

om så är fallet, huruvida omständigheter i det enskilda fallet eller vidtagna
åtgärder medför att revisorn ändå inte behöver avböja eller avsäga sig upp-
draget, eller

3. en viss tjänst omfattas av förbudet mot tillhandahållande av andra tjäns-

ter än revision i artikel 5 i EU:s revisorsförordning och, om så är fallet, huru-
vida tjänsten ändå får tillhandahållas enligt 21 b §.

När ett förhandsbesked har fått laga kraft, är det bindande för inspektionen

i förhållande till revisorn. Förhandsbeskedet upphör att gälla vid förändrade
förutsättningar eller vid författningsändringar som påverkar den fråga som
beskedet avser.

22 a §

11

Revisorsinspektionen får på ansökan av en revisor bevilja undantag

från bestämmelserna om förhållandet mellan revisionsarvodet och arvodet för
andra tjänster i artikel 4.2 i EU:s revisorsförordning. Ett undantag får beviljas
om det finns särskilda skäl för det. Av EU:s revisorsförordning framgår att ett
undantag som längst får gälla under två räkenskapsår.

25 §

En revisor får inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet

eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om

1. utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet

för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller

2. utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av

behörigheten att utföra lagstadgad revision.

8 Senaste lydelse 2009:564.

9 Senaste lydelse 2013:217.

10 Senaste lydelse 2016:430.

11 Senaste lydelse 2016:430.

background image

4

SFS 2016:1339

Revisorsinspektionen ska på ansökan av en revisor meddela förhands-

besked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första
stycket. För ett sådant förhandsbesked gäller bestämmelserna i 22 § andra
stycket.

27 §

12

Revisorer och registrerade revisionsbolag ska teckna försäkring för

den ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revi-
sionsverksamhet.

Kravet på försäkring gäller inte ett registrerat revisionsbolag från en annan

stat inom EES än Sverige.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsinspektionen i ett enskilt fall

bevilja undantag från kravet på försäkring.

27 b §

13

Revisorsinspektionen får på begäran lämna ut uppgifter till behö-

riga myndigheter i andra stater inom EES, om uppgifterna behövs där för
verksamhet som motsvarar den verksamhet som Revisorsinspektionen bedri-
ver enligt denna lag.

Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas

eller har prövats av Revisorsinspektionen.

27 c §

14

Revisorsinspektionen får på begäran lämna ut uppgifter till en

behörig myndighet i ett tredjeland, om utlämnandet är förenligt med person-
uppgiftslagen (1998:204) och om

1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som har sitt säte

inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna till handel i tredje-
landet eller ingår i en koncern, för vilken koncernredovisning upprättas i
tredjelandet,

2. Europeiska kommissionen har beslutat att myndigheten uppfyller till-

räckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredo-
visning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direk-
tiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv
84/253/EEG, och

3. Revisorsinspektionen har träffat ett samarbetsavtal med myndigheten.
Genom samarbetsavtalet ska det säkerställas
1. att tredjelandets behöriga myndighet inte utnyttjar uppgifterna för annat

ändamål än verksamhet som motsvarar den som Revisorsinspektionen bedri-
ver enligt denna lag, och

2. att revisionsklientens affärsintressen inte skadas.
Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas

eller har prövats av Revisorsinspektionen.

28 §

15

Revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland är

skyldiga att låta Revisorsinspektionen vid sin tillsyn granska akter, bokföring
och övriga handlingar som hör till verksamheten och att lämna inspektionen

12 Senaste lydelse 2016:430.

13 Senaste lydelse 2016:430.

14 Senaste lydelse 2016:430.

15 Senaste lydelse 2009:564.

background image

5

SFS 2016:1339

de uppgifter som behövs för tillsynen. Detsamma gäller vid tillsyn som Revi-
sorsinspektionen utför på begäran av en behörig myndighet i en annan stat.

28 a §

16

Revisorer eller registrerade revisionsbolag som har revisions-

uppdrag i moderföretag är skyldiga att låta Revisorsinspektionen vid sin till-
syn granska dokumentation som avser sådan del av koncernrevisionen som
har utförts av en fysisk person eller ett företag från ett tredjeland, vars behö-
riga myndighet saknar samarbetsavtal med Revisorsinspektionen.

Det som sägs i första stycket gäller inte, om någon omständighet som inte

beror på revisorn eller det registrerade revisionsbolaget utgör hinder mot att
få tillgång till dokumentationen.

28 b §

17

I sin tillsyn över revision av företag av allmänt intresse får

Revisorsinspektionen förelägga följande fysiska och juridiska personer att
lämna upplysningar om revisionen:

1. Anställda hos den revisor eller det registrerade revisionsbolag som har

utfört revisionen.

2. Personer som på uppdrag av revisorn eller det registrerade revisions-

bolaget har utfört en uppgift eller en funktion med anknytning till revisionen.

3. Personer som på något annat sätt är organisatoriskt eller funktionellt

knutna till revisorn eller det registrerade revisionsbolaget.

4. Revisionsklienten, dess dotterföretag och närstående tredje parter.
Ett föreläggande får förenas med vite.

28 c §

18

I sin tillsyn över revision av företag av allmänt intresse får Revi-

sorsinspektionen, om det finns skäl för det, göra en platsundersökning hos en
revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

29 §

Ett företag som har en särskilt stark affärsmässig anknytning till ett

revisionsföretag ska, efter föreläggande från Revisorsinspektionen, lämna
inspektionen upplysningar om rådgivning eller annat biträde åt dem som gett
revisionsföretaget eller en i revisionsföretaget verksam revisor i uppdrag att
utföra revisionsverksamhet.

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.

30 §

19

Ingår ett revisionsföretag i ett nätverk, ska företaget underrätta Revi-

sorsinspektionen om vilka övriga företag som ingår i nätverket. Om nätver-
kets sammansättning ändras, ska företaget anmäla ändringen till inspektionen.

Underrättelser enligt första stycket ska lämnas utan dröjsmål.
För sådana revisionsföretag som avses i 2 § 4 c gäller skyldigheten att

lämna underrättelser endast om företaget är ett registrerat revisionsbolag
enligt 16 a §.

31 §

20

Om Skatteverket i fråga om en revisor eller ett registrerat revisions-

bolag uppmärksammar någon omständighet, som kan vara av betydelse för
Revisorsinspektionens verksamhet, ska verket underrätta inspektionen. Detta

16 Senaste lydelse 2009:564.

17 Senaste lydelse 2016:430.

18 Senaste lydelse 2016:430.

19 Senaste lydelse 2016:430.

20 Senaste lydelse 2003:738.

background image

6

SFS 2016:1339

gäller dock inte omständigheter som verket har fått kännedom om i verksam-
het enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

31 a §

21

Revisorsinspektionen får i ett ärende enligt denna lag begära att en

behörig myndighet i en annan stat inom EES ska biträda inspektionen.

32 §

22

Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet eller på

annat sätt handlar oredligt eller om en revisor inte betalar en sådan avgift som
avses i 39 §, ska auktorisationen eller godkännandet upphävas. Om det finns
förmildrande omständigheter, får i stället varning ges.

Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller

som ställföreträdare för ett revisionsföretag, får varning ges. Om det är till-
räckligt, får Revisorsinspektionen i stället ge en erinran. �r omständigheterna
synnerligen försvårande, får auktorisationen eller godkännandet upphävas.

Om det uppkommer en fråga om upphävande, varning eller erinran, ska

revisorn genom skriftlig underrättelse ges tillfälle att yttra sig om det som
anförs i ärendet.

Varning eller erinran får inte ges om det som läggs revisorn till last har

inträffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet.

I fråga om valet av disciplinär åtgärd finns det ytterligare bestämmelser i

32 d och 32 e §§.

32 a §

23

Om Revisorsinspektionen ger en revisor en varning och det finns

särskilda skäl för det, får inspektionen även besluta om en sanktionsavgift
eller om ett tidsbegränsat förbud att

1. utöva revisionsverksamhet,
2. underteckna revisionsberättelser, eller
3. ha ett sådant uppdrag i ett revisionsföretag som avses i 11 § första

stycket 3.

I fråga om valet av disciplinär åtgärd finns det ytterligare bestämmelser i

32 d och 32 e §§.

32 d §

24

Vid valet av disciplinär åtgärd enligt 32 och 32 a §§ ska Revisors-

inspektionen ta särskild hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge
den har pågått och graden av ansvar för den som har begått överträdelsen.

En sanktionsavgift får inte beslutas om överträdelsen uteslutande består i

att revisorn inte har fullgjort sin uppgiftsskyldighet gentemot Revisors-
inspektionen.

32 e §

25

Revisorsinspektionen ska i förmildrande riktning särskilt beakta om

den som har begått överträdelsen genom ett aktivt samarbete i väsentlig mån
har underlättat inspektionens utredning.

I försvårande riktning ska Revisorsinspektionen särskilt beakta om den

som har begått överträdelsen tidigare har gjort sig skyldig till överträdelser.
Inspektionen ska fästa vikt vid om överträdelserna är likartade och om det har
gått kort tid mellan de olika överträdelserna.

21 Senaste lydelse 2009:564.

22 Senaste lydelse 2016:430.

23 Senaste lydelse 2016:430.

24 Senaste lydelse 2016:430.

25 Senaste lydelse 2016:430.

background image

7

SFS 2016:1339

32 g §

26

Om en före detta revisor tillträder en befattning i strid med 25 a §

får Revisorsinspektionen besluta att han eller hon ska betala en sanktions-
avgift.

Sanktionsavgiftens storlek ska fastställas med tillämpning av 32 b § första

och tredje styckena och 32 f §.

Bestämmelserna i 32 § tredje och fjärde styckena om underrättelse och pre-

skription gäller även för en fråga om sanktionsavgift enligt denna paragraf.

32 h §

27

En sanktionsavgift ska betalas till Revisorsinspektionen inom tret-

tio dagar från det att avgörandet fick laga kraft eller inom den längre tid som
anges i beslutet.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

32 i §

28

Om en sanktionsavgift inte har betalats inom den tid som anges i

32 h §, får beslutet om avgift verkställas enligt utsökningsbalken. Revisors-
inspektionen ska då lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestäm-
melser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga ford-
ringar m.m.

En sanktionsavgift som har påförts faller bort i den utsträckning verk-

ställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

33 §

29

Om en auktoriserad revisor inte längre uppfyller kraven i 4 § eller en

godkänd revisor inte längre uppfyller kraven i 6 §, ska auktorisationen eller
godkännandet upphävas.

Om det för en revisor inträder någon omständighet som innebär hinder för

auktorisation eller godkännande, ska revisorn genast anmäla detta till Revi-
sorsinspektionen.

34 §

30

Föreskrifterna i 32�32 i §§ gäller i tillämpliga delar även för registre-

rade revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland. Det som sägs där om
upphävande av auktorisation eller godkännande ska i stället avse upphävande
av registrering.

Om ett registrerat revisionsbolag inte längre uppfyller de för bolaget gäl-

lande kraven i 10, 11, 13, 14 eller 16 a §, ska registreringen upphävas. Det-
samma gäller i fråga om en revisor från ett tredjeland, om kraven för registre-
ring enligt 16 b § inte längre är uppfyllda.

Om det för ett registrerat revisionsbolag inträder någon omständighet som

innebär hinder för registrering, ska bolaget genast anmäla detta till Revisors-
inspektionen. Detsamma gäller för en revisor från ett tredjeland.

35 §

31

I stället för att upphäva en auktorisation, ett godkännande eller en

registrering får Revisorsinspektionen förelägga revisorn, det registrerade revi-
sionsbolaget eller revisorn från ett tredjeland att inom viss tid vidta rättelse.
Om föreläggandet inte följs, ska Revisorsinspektionen pröva enligt 32�34 §§
om auktorisationen, godkännandet eller registreringen ska upphävas.

26 Senaste lydelse 2016:430.

27 Senaste lydelse 2016:430.

28 Senaste lydelse 2016:430.

29 Senaste lydelse 2013:217.

30 Senaste lydelse 2016:430.

31 Senaste lydelse 2016:430.

background image

8

SFS 2016:1339

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Revisorsinspektionen eller, efter överklagande, en domstol får vid sin pröv-

ning av frågor om åtgärder enligt 32�34 §§ bestämma att ett beslut att upp-
häva auktorisation, godkännande eller registrering eller ett beslut om tidsbe-
gränsat förbud ska gälla omedelbart.

36 §

32

Revisorsinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol.

Beslut som rör examination enligt 4 § första stycket 5 eller särskild lämp-

lighetsprövning enligt 5 § får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

37 §

33

Om Revisorsinspektionen i ett ärende om ansökan om auktorisation,

godkännande eller registrering inte meddelar beslut inom fyra månader från
det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av domstol att ärendet
uppehålls i onödan.

En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska göras hos all-

män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kam-
marrätten.

Om inspektionen inte har meddelat beslut inom en månad från det att en

förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits.

40 §

34

Revisorsinspektionen ska föra ett register över revisorer, registrerade

revisionsbolag och revisorer från tredjeland.

6. Ett revisionsbolag som är godkänt eller auktoriserat enligt äldre bestäm-

melser ska anses som registrerat till den tidpunkt som Revisorsinspektionen
har bestämt.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

32 Senaste lydelse 2013:217.

33 Senaste lydelse 2013:222.

34 Senaste lydelse 2009:564.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.