SFS 2017:643 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisorslag (2001:883) / SFS 2017:643 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)
170643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisorslagen (2001:883);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om revisorslagen (2001:883)

dels att 28 c, 32 b, 32 d, 32 h och 36 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 3 a och 32 j�32 l §§, och närmast

före 32 j § en ny rubrik av följande lydelse.

3 a §

Revisorsinspektionen ska utöva tillsyn över att revisorer och registre-

rade revisionsbolag fullgör sina skyldigheter enligt lagen (2017:630) om åt-
gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Inom ramen för denna tillsyn ska inspektionen pröva frågor om disciplinära

åtgärder mot andra än revisorer som är företrädare för ett registrerat revisions-
bolag eller ersättare för sådana företrädare.

28 c §

3

Revisorsinspektionen får, om det finns skäl för det, göra en plats-

undersökning hos en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

En platsundersökning får endast göras vid tillsyn över
1. revision av företag av allmänt intresse, och
2. revisorers och registrerade revisionsbolags skyldigheter enligt lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

32 b §

4

En sanktionsavgift för en fysisk person ska fastställas till högst en

miljon kronor.

En sanktionsavgift för en juridisk person ska fastställas till högst två pro-

cent av företagets omsättning närmast föregående räkenskapsår. Om överträ-
delsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om uppgifter om
omsättningen saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

En sanktionsavgift får inte fastställas till ett lägre belopp än femtusen kro-

nor.

I 32 k § finns en särskild bestämmelse om sanktionsavgiftens högsta be-

lopp vid en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism.

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2016:1339.

4 Senaste lydelse 2016:430.

SFS 2017:643

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:643

32 d §

5

Vid valet av disciplinär åtgärd enligt 32, 32 a och 32 j §§ ska Revi-

sorsinspektionen ta särskild hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är, hur
länge den har pågått och graden av ansvar för den som har begått överträdel-
sen.

En sanktionsavgift får inte beslutas om överträdelsen uteslutande består i

att revisorn inte har fullgjort sin uppgiftsskyldighet gentemot Revisors-
inspektionen.

32 h §

6

En sanktionsavgift ska betalas till Revisorsinspektionen inom trettio

dagar från det att avgörandet fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet god-
kändes eller inom den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

�&tgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

32 j §

Om ett registrerat revisionsbolag överträder lagen (2017:630) om åt-

gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, får Revisorsinspektio-
nen pröva om en disciplinär åtgärd ska vidtas mot en person som avses i 3 a §
andra stycket.

En disciplinär åtgärd enligt första stycket får vidtas endast om överträdel-

sen är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

En disciplinär åtgärd enligt första stycket ska avse
1. ett beslut om att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst

tio år, inte får inneha en sådan befattning som avses i 3 a § andra stycket i ett
registrerat revisionsbolag, eller

2. ett beslut om en sanktionsavgift.

32 k §

Vid en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism ska en sanktionsavgift enligt 32 a eller
32 j § som högst fastställas till det högsta av

1. två gånger den vinst som gjorts till följd av regelöverträdelsen, om be-

loppet går att fastställa, eller

2. ett belopp i kronor motsvarande en miljon euro.

32 l §

I fråga om en disciplinär åtgärd enligt 32 j § tillämpas bestämmel-

serna om sanktionsföreläggande i 7 kap. 17�20 §§ lagen (2017:630) om åt-
gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

36 §

7

Revisorsinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol.

Beslut som rör examination enligt 4 § första stycket 5, särskild lämplig-

hetsprövning enligt 5 § eller beslut om sanktionsföreläggande får dock inte
överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

5 Senaste lydelse 2016:1339.

6 Senaste lydelse 2016:1339.

7 Senaste lydelse 2016:1339.

background image

3

SFS 2017:643

2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som har inträffat före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.