SFS 2018:283 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisorslag (2001:883) / SFS 2018:283 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)
SFS2018-283.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i revisorslagen (2001:883)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 a och 27 c §§ revisorslagen
(2001:883) ska ha följande lydelse.

26 a §2 Ett registrerat revisionsbolag ska ha ändamålsenliga rutiner för att
hantera anställdas rapportering av misstänkta överträdelser av de bestäm-
melser som gäller för bolagets verksamhet.

27 c §3 Revisorsinspektionen får på begäran lämna ut uppgifter till en
behörig myndighet i ett tredjeland, om utlämnandet är förenligt med Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och om

1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som har sitt säte

inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna till handel i tredje-
landet eller ingår i en koncern, för vilken koncernredovisning upprättas i
tredjelandet,

2. Europeiska kommissionen har beslutat att myndigheten uppfyller till-

räckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredo-
visning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direk-
tiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv
84/253/EEG, och

3. Revisorsinspektionen har träffat ett samarbetsavtal med myndigheten.
Genom samarbetsavtalet ska det säkerställas
1. att tredjelandets behöriga myndighet inte utnyttjar uppgifterna för

annat ändamål än verksamhet som motsvarar den som Revisorsinspektionen
bedriver enligt denna lag, och

2. att revisionsklientens affärsintressen inte skadas.
Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prö-

vas eller har prövats av Revisorsinspektionen.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

1 Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232.

2 Senaste lydelse 2016:430. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2016:1339.

SFS

2018:283

Publicerad
den

2 maj 2018

background image

2

SFS

2018:283

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Thomas Edling

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.