SFS 1995:528 Lag om revisorer

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisorslag (2001:883) / SFS 1995:528 Lag om revisorer
SFS 1995_528 Lag om revisorer

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

880

SFS 1995:528
Utkom från trycket
den 1 juni 1995

Lag
om revisorer;

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om godkännande och

auktorisation av revisorer, registrering av revisionsbolag, revisorers och
revisionsbolags verksamhet samt tillsyn och disciplinära åtgärder.

2 § I denna lag avses med

1. revisor: godkänd eller auktoriserad revisor,

2. godkänd revisor: revisor som godkänts enligt 4 §,
3. auktoriserad revisor: revisor som auktoriserats enligt 5 §,
4. revisionsbolag: handelsbolag eller aktiebolag som registrerats enligt

10 eller 11 §.

Revisorsnämnden

3 § Frågor om godkännande, auktorisation och registrering prövas av
Revisorsnämnden. Nämnden utövar också tillsyn över revisorer och revi-

1

Prop. 1994/95: 152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315.

Jfr rådets åttonde direktiv 84/253/EEG av den 10 april 1984 grundat på artikel 54.3 g

i fördraget om godkännande av personer som har ansvar för lagstadgad revision av
räkenskaper (EGT nr L 126, 12.5.1984, s. 20, Celex 384L0253) och rådets direktiv
89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av
examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års
studier (EGT nr L 19, 24.1.1989, s. 16, Celex 389L0048).

background image

SFS 1995:528

sionsbolag samt prövar frågor om disciplinära åtgärder. Nämnden skall i
sin verksamhet utveckla och främja god revisorssed.

Närmare bestämmelser om Revisorsnämnden meddelas av regeringen.

Godkännande och auktorisation

4 § För att bli godkänd revisor skall sökanden

1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,

2. vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomis-

ka samarbetsområdet,

3. varken vara i konkurs, vara underkastad näringsförbud, ha förvaltare

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att utöva rådgivnings-
verksamhet enligt 3 § lagen (1985: 354) om förbud mot yrkesmässig råd-
givning i vissa fall, m. m. eller vara underkastad någon motsvarande rådig-
hetsinskränkning i en annan stat,

4. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och

5. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.

5 § För att bli auktoriserad revisor skall sökanden uppfylla de krav som
anges i 4 § 1 - 3 och 5 samt hos Revisorsnämnden ha avlagt högre revi-
sorsexamen.

6 § Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § 4 skall anses uppfyllt
också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra

lagstadgad revision i stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

7 § Det krav på högre revisorsexamen som ställs upp i 5 § skall anses
uppfyllt också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att utan

behörighetsbegränsning få utföra lagstadgad revision i stat inom Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

8 § Revisorsnämnden får, om det finns särskilda skäl, medge en revisor
att under viss tid behålla godkännande eller auktorisation vid bosättning
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Registrering av revisionsbolag

9 § För att bli registrerat revisionsbolag skall ett svenskt handelsbolag
eller aktiebolag

1. driva revisionsverksamhet,

2. uppfylla de särskilda kraven i 10 eller 11 §, och
3. inte vara i konkurs eller likvidation.

10 § För registrering av ett handelsbolag krävs att det av bolagsavtalet
framgår att

1. bolagets verksamhet inte skall omfatta annat än yrkesmässig revision

och därmed förenlig verksamhet, och

881

background image

SFS 1995:528

2. bolagsmännen skall vara godkända eller auktoriserade revisorer.
Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden medge undantag från

kravet i första stycket 2 beträffande viss bolagsman.

11 § För registrering av ett aktiebolag krävs att det av bolagsordningen

framgår att

1. bolagets verksamhet inte skall omfatta annat än yrkesmässig revision

och därmed förenlig verksamhet,

2. minst tre fjärdedelar av styrelseledamöterna och minst tre fjärde-

delar av styrelsesuppleanterna samt verkställande direktören skall vara
godkända eller auktoriserade revisorer, och

3. styrelsen är beslutför endast om de närvarande godkända eller aukto-

riserade revisorerna tillsammans representerar en majoritet av röstetalet
vid sammanträdet.

Vidare krävs för registrering att minst tre fjärdedelar av aktierna med

minst tre fjärdedelar av röstetalet ägs av godkända eller auktoriserade
revisorer och att övriga aktier ägs av personer som är verksamma i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden medge undantag från

kraven i första stycket 2 och andra stycket. En majoritet av styrelseledamö-
terna och en majoritet av styrelsesuppleanterna skall dock alltid vara
godkända eller auktoriserade revisorer och mer än hälften av aktierna och
röstetalet skall alltid tillkomma godkända eller auktoriserade revisorer.

12 § Ett revisionsbolag skall för varje revisionsuppdrag som bolaget åtar

sig utse en av de i bolaget verksamma revisorerna att vara huvudansvarig
för revisionen. Den huvudansvarige skall vara auktoriserad revisor, om
det behövs för att uppfylla föreskrift i lag eller annan författning om att
sådan revisor skall utses, och i andra fall auktoriserad eller godkänd
revisor. Bolaget skall utan dröjsmål underrätta uppdragsgivaren om vem
som är huvudansvarig för revisionen.

Revisionsberättelse skall undertecknas av den som är huvudansvarig för

revisionen. Undertecknas berättelsen av flera revisorer, skall det anges
vem som är huvudansvarig.

Giltighetstid för godkännande, auktorisation och registrering

13 § Godkännande, auktorisation och registrering gäller i fem år.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Revisorsnämnden får

meddela närmare föreskrifter om godkännande, auktorisation och regist-
rering samt om villkor för verksamheten.

Utövande av revisionsverksamhet

14 § En revisor skall utföra sina uppdrag omsorgsfullt och enligt god

revisorssed.

Revisorn skall noggrant iaktta gällande jävsbestämmelser för revisorer.

Om det i annat fall finns någon särskild omständighet som kan rubba
förtroendet till revisorns opartiskhet eller självständighet, skall revisorn
avböja eller avsäga sig uppdraget.

Revisorn svarar för det arbete som utförs av biträde till honom.
Bestämmelserna i första �tredje styckena gäller även för revisionsbolag.

882

background image

SFS 1995:528

15 § Revisorer och revisionsbolag får inte utöva annan verksamhet än
revisionsverksamhet om utövandet kan rubba förtroendet till deras opar-

tiskhet eller självständighet.

Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor eller ett revisionsbolag

meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med
kravet i första stycket. Ett sådant förhandsbesked är, om det vunnit laga
kraft, bindande för nämnden i förhållande till revisorn eller revisionsbola-
get. Förhandsbeskedet upphör att gälla vid ändrade förutsättningar eller
vid författningsändringar som påverkar den fråga som beskedet avser.

16 § En revisor får driva revisionsverksamhet endast såsom enskild

näringsidkare eller i handelsbolag eller aktiebolag som inte utövar annan
verksamhet än sådan som är förenlig med en revisors yrkesutövning.

Revisorsnämnden får tillåta att en revisor som är verksam i Sverige

driver revisionsverksamhet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet även om kravet i första stycket inte är uppfyllt.

17 § En revisor får inte vara anställd hos någon annan än revisor, revi-

sionsbolag eller bolag som avses i 16 §.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden medge undantag från

förbudet i första stycket.

Tystnadsplikt

18 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta

för annan, använda uppgifter som han har erhållit i sin yrkesutövning.
Han får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Han skall se till att
biträde till honom iakttar dessa föreskrifter.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekre-

tesslagen (1980:100).

Säkerhet

19 § Revisorer och revisionsbolag skall teckna försäkring eller hos Revi-

sorsnämnden ställa säkerhet för den ersättningsskyldighet som revisorn
eller bolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden medge undantag från

kravet på försäkring eller säkerhet.

Tillsyn

20 § Revisorer och revisionsbolag är skyldiga att låta Revisorsnämnden
vid sin tillsyn granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till

verksamheten samt att lämna de uppgifter som behövs för tillsynen.

21 § Om en skattemyndighet uppmärksammar någon anmärkningsvärd
omständighet i fråga om en revisors eller ett revisionsbolags verksamhet,
skall myndigheten underrätta Revisorsnämnden.

Upphävande, varning, straffavgift och erinran

22 § Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin verksamhet eller på annat
sätt förfar oredligt eller om en revisor inte betalar föreskriven avgift enligt
29 §, skall godkännandet eller auktorisationen upphävas. Om det förelig-
ger förmildrande omständigheter, får i stället varning meddelas.

883

background image

SFS 1995:528

Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor,

får varning meddelas. Om det är tillräckligt, får Revisorsnämnden i stället
meddela en erinran. �r omständigheterna synnerligen försvårande, får
godkännandet eller auktorisationen upphävas.

Uppkommer fråga om upphävande, varning eller erinran, skall revisorn

genom skriftlig underrättelse ges tillfälle att yttra sig om vad som anförs i
ärendet. Varning eller erinran får inte meddelas om det som läggs revisorn
till last inträffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet.

En revisor som tilldelas varning får, om det finns särskilda skäl, även

åläggas att betala en straffavgift till staten med lägst ettusen och högst
tjugofemtusen kronor.

23 § Om det för en revisor inträder någon omständighet som innebär
hinder för godkännande eller auktorisation, skall revisorn genast anmäla
detta till Revisorsnämnden. Godkännandet eller auktorisationen skall i
sådant fall omprövas.

24 § Bestämmelserna i 22 § gäller även för revisionsbolag. Vad där sägs
om upphävande av godkännande eller auktorisation skall i stället avse
upphävande av registrering.

Om ett revisionsbolag träder i likvidation eller försätts i konkurs eller

om det för bolaget inträder någon annan omständighet som innebär hinder
för registrering, skall bolaget genast anmäla detta till Revisorsnämnden.
Registreringen skall i sådant fall omprövas.

25 § Revisorsnämnden får vid sin prövning av frågor om åtgärder enligt
22 - 24 §§ förordna att ett beslut att upphäva godkännande, auktorisation
eller registrering skall gälla omedelbart.

Nämndens beslut om straffavgift verkställs, sedan det har vunnit laga

kraft, som domstols dom.

�verklagande m.m.

26 § Revisorsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol.

Beslut som rör examination enligt 4 § 4 eller 5 § eller särskild lämplig-

hetsprövning enligt 6 eller 7 § får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Vad som sägs i 25 § första stycket gäller även i fråga om domstol.

27 § Har Revisorsnämnden i ett ärende om ansökan om godkännande,
auktorisation eller registrering inte meddelat beslut inom fyra månader
efter det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av kammar-
rätten att ärendet onödigt uppehålls. Om nämnden inte meddelat beslut
inom en månad efter det att en sådan förklaring avgetts, skall det anses
som om ansökan har avslagits.

Straffansvar

28 § Den som obehörigen utger sig för att vara godkänd eller auktorise-
rad revisor döms till böter.

884

background image

SFS 1995:528

Avgifter

29 § Föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag meddelas av
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Revisorsnämnden.

Register

30 § Revisorsnämnden skall föra ett register över revisorer och revi-
sionsbolag. Närmare föreskrifter om inrättandet av registret meddelas av
regeringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995, då lagen (1975:86) med

bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännan-
de av revisor skall upphöra att gälla.

2. Den som är godkänd eller auktoriserad revisor enligt äldre bestäm-

melser skall anses som godkänd eller auktoriserad enligt de nya bestäm-
melserna.

3. Revisionsbolag som är godkänt eller auktoriserat enligt äldre bestäm-

melser skall anses som registrerat enligt de nya bestämmelserna.

4. Den som vid ikraftträdandet genomgår revisorsutbildning, som inte

uppfyller de villkor som i denna lag föreskrivs för godkännande av revisor,
får under sex år från den 1 januari 1997 godkännas enligt äldre bestämmel-
ser under förutsättning att han har genomgått kompletterande teoretisk
utbildning i enlighet med vad regeringen eller, efter regeringens bemyndi-

gande, Revisorsnämnden närmare föreskriver.

5. Den som vid ikraftträdandet genomgår revisorsutbildning, som inte

uppfyller de villkor som i denna lag föreskrivs för auktorisation av revisor,
får under sex år från den 1 januari 1997 auktoriseras enligt äldre bestäm-

melser.

6. Den som avslutat sin revisorsutbildning före den 1 januari 1997 och

inom samma tid ansöker om godkännande eller auktorisation får godkän-
nas eller auktoriseras enligt äldre bestämmelser.

7. Det krav som uppställs i 6 och 7 §§ om särkilt lämplighetsprov skall

fram till den 1 juli 1996 inte gälla för den som under tre år har underkas-
tats sådan prövotid som avses i 2 § fjärde stycket 2 förordningen
(1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer eller, för tid
efter ikraftträdandet, motsvarande prövotid enligt bestämmelser som re-

geringen eller, efter regeringens bemyndigande, Revisorsnämnden med-
delar.

8. �renden enligt förordningen (1973:221) om auktorisation och god-

kännande av revisorer som inte har avgjorts vid ikraftträdandet skall av
Kommerskollegium överlämnas till Revisorsnämnden för handläggning.
Dessa ärenden skall prövas med tillämpning av nämnda förordning.

9. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats av Kommers-

kollegium gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

STEN HECKSCHER

(Näringsdepartementet)

885

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.