SFS 1996:1546 Lag om ändring i lagen (1995:528) om revisorer

SFS 1996_1546 Lag om ändring i lagen (1995_528) om revisorer

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2891

1

Prop. 1996/97:47, bet. 1996/97:NU7, rskr. 1996/97:123.

Denna lag träder i kraft den 1 janauri 1997.

SFS 1996:1546
Utkom från trycket
den 30 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1995:528) om revisorer;

utfärdad den 19 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 och 26 §§ samt punkten 3 i

övergångsbestämmelserna lagen (1995:528) om revisorer skall ha följande
lydelse.

13 § Godkännande, auktorisation och registrering gäller i fem år eller till

dess beslut om avslag på ansökan om fortsatt godkännande, auktorisation
eller registrering vunnit laga kraft. Revisorsnämnden får förordna att ett
sådant beslut skall gälla omedelbart.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Revisorsnämnden får

meddela närmare föreskrifter om godkännande, auktorisation och registre-
ring samt om villkor för verksamheten.

26 § Revisorsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som rör examination enligt 4 § 4 eller 5 § eller särskild lämplig-

hetsprövning enligt 6 eller 7 § får dock inte överklags.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Vad som sägs i 13 § första stycket andra meningen och 25 § första

stycket gäller även i fråga om domstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

3. Revisionsbolag som är godkänt eller auktoriserat enligt äldre bestäm-

melser skall anses som registrerat enligt de nya bestämmelserna. Giltig-
hetstiden för en sådan registrering går ut fem år från dagen för godkännan-
det eller auktorisationen, dock tidigast vid utgången av år 1998.

background image

2892

SFS 1996:1546

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTRÖM

Per Erik Lindeberg
(Närings- och
handelsdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.