SFS 2009:564 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisorslag (2001:883) / SFS 2009:564 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)
090564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisorslagen (2001:883);

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om revisorslagen (2001:883)

dels att 1�4, 6�8, 11, 13�16, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 35 och 40 §§ samt

rubriken närmast före 28 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 28 § ska sättas närmast före 27 b §,
dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 16 a, 16 b, 22 a, 27 a�

27 c, 28 a och 31 a §§, samt närmast före 16 a, 16 b och 27 a §§ nya rubriker
av följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om

1. Revisorsnämnden (3 §),
2. godkännande och auktorisation av revisorer (4�7 §§),
3. revisionsföretag (8�12 §§),
4. registrering av revisionsbolag och revisorer från tredjeland (13�

16 b §§),

5. huvudansvarig i revisionsverksamhet (17 §),
6. giltighetstid för godkännande, auktorisation och registrering (18 §),
7. revisorns skyldigheter (19�27 §§),
8. kvalitetskontroll (27 a §),
9. uppgiftslämnande m.m. (27 b�31 a §§),
10. disciplinära åtgärder m.m. (32�35 §§), och
11. överklagande, straffansvar m.m. (36�41 §§).

2 §

I denna lag avses med

1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor,
2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4 §,
3. auktoriserad revisor: en revisor som har auktoriserats enligt 5 §,
4. revisionsföretag:
a) en revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild näringsidkare,
b) ett enkelt bolag med annan revisor, ett handelsbolag eller ett aktiebolag

som en revisor utövar revisionsverksamhet i, eller

1 Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rå-
dets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/
253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043).

SFS 2009:564

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:564

c) ett företag som av en behörig myndighet i en annan stat inom EES än

Sverige har godkänts att utföra lagstadgad revision och som en revisor utövar
revisionsverksamhet i,

5. registrerat revisionsbolag: ett revisionsföretag som har registrerats

enligt 13 eller 14 §,

6. revisor från tredjeland: någon som har registrerats enligt 16 b §,
7. nätverk: en struktur för samarbete i vilken minst ett revisionsföretag

ingår och som

a) tydligt syftar till vinstdelning eller kostnadsdelning,
b) har ett gemensamt ägande eller en gemensam kontroll eller ledning,
c) har gemensamma system för kvalitetssäkring,
d) har en gemensam affärsstrategi,
e) använder ett gemensamt namn, eller
f) i betydande omfattning har gemensam personal,
8. revisionsverksamhet:
a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekono-

misk information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal
och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att
utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid gransk-

ning enligt a,

9. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
10. tredjeland: en stat utanför EES.

3 §

Revisorsnämnden ska

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt

denna lag,

2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer, registrerade

revisionsbolag och revisorer från tredjeland,

3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer, registre-

rade revisionsbolag och revisorer från tredjeland, samt

4. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett

ändamålsenligt sätt.

Närmare bestämmelser om Revisorsnämnden meddelas av regeringen.

4 §

3

En godkänd revisor ska

1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,
2. vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i Schweiz,
3. varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde
enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde
i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i
en annan stat,

4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet,
5. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och
6. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.
Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från

kraven i första stycket 1 och 2.

3 Senaste lydelse 2001:884.

background image

3

SFS 2009:564

6 §

4

Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § första stycket 5 ska

anses uppfyllt också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra

lagstadgad revision i

a) någon stat inom EES eller i Schweiz, eller
b) ett annat tredjeland än Schweiz, om den staten tillåter att revisorer som

har godkänts enligt denna lag på motsvarande villkor utövar revisionsverk-
samhet där, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

7 §

5

Det krav på högre revisorsexamen som ställs upp i 5 § ska anses upp-

fyllt också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att utan

behörighetsbegränsning få utföra lagstadgad revision i

a) någon stat inom EES eller i Schweiz, eller
b) ett annat tredjeland än Schweiz, om den staten tillåter att revisorer som

har auktoriserats enligt denna lag på motsvarande villkor utövar revisions-
verksamhet där, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

8 §

6

En revisor får utöva revisionsverksamhet endast som enskild närings-

idkare eller i ett annat revisionsföretag.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden tillåta att en revisor utö-

var revisionsverksamhet i ett annat tredjeland än Schweiz trots att villkoret i
första stycket inte är uppfyllt.

11 §

En revisor får utöva revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller i ett

aktiebolag endast om följande fyra villkor är uppfyllda:

1. Bolaget är inte i konkurs eller likvidation.
2. Bolaget ägs av revisorer eller av ett eller flera registrerade revisions-

bolag.

3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör,

vice verkställande direktör, firmatecknare och prokurister är revisorer.

4. Bolaget är redbart och i övrigt lämpat att utöva revisionsverksamhet i.
Vid tillämpningen av första stycket 2 ska med en revisors direkta ägande

jämställas indirekt ägande genom ett eller flera handelsbolag eller aktiebolag
som uppfyller följande tre villkor (ägarbolag):

1. Bolaget ägs av revisorer eller av ett eller flera registrerade revisions-

bolag eller av andra ägarbolag.

2. Bolaget utövar inte någon annan verksamhet än
a) revisionsverksamhet,
b) verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet eller
c) ägande av revisionsföretag eller annat ägarbolag.
3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör,

vice verkställande direktör, firmatecknare och prokurister är revisorer.

4 Senaste lydelse 2001:884.

5 Senaste lydelse 2001:884.

6 Senaste lydelse 2001:884.

background image

4

SFS 2009:564

Trots vad som sägs i första och andra styckena får revisionsverksamhet

också bedrivas enligt de villkor för registrerade revisionsbolag som före-
skrivs i 13�16 §§.

Vad som sägs i första stycket 3 och andra stycket 3 avser inte styrelse-

ledamöter och styrelsesuppleanter som är utsedda enligt lagen (1987:1245)
om styrelserepresentation för de privatanställda.

13 §

Ett handelsbolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som

revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i 10 och 11 §§.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden beträffande viss bolags-

man, firmatecknare eller prokurist bevilja undantag från villkoren i 11 §. En
majoritet av bolagsmännen ska dock alltid utgöras av revisorer eller registre-
rade revisionsbolag. Om det finns endast två bolagsmän, måste minst en av
dem vara revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

14 §

Ett aktiebolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som

revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i 10 och 11 §§.

Om följande tre förutsättningar är uppfyllda, får ett aktiebolag registreras

som revisionsbolag, trots att villkoren i 11 § första stycket 2 och 3 inte är
uppfyllda:

1. Aktier i bolaget med minst tre fjärdedelar av röstetalet ägs av revisorer

eller ett eller flera registrerade revisionsbolag.

2. Minst tre fjärdedelar av styrelseledamöterna och minst tre fjärdedelar

av styrelsesuppleanterna samt den verkställande direktören är revisorer.

3. I bolagsordningen anges att styrelsen är beslutför endast om mer än

hälften av de närvarande ledamöterna är revisorer.

15 §

Vid tillämpningen av 14 § andra stycket 1 ska med revisors direkta

ägande jämställas indirekt ägande genom ett eller flera ägarbolag enligt 11 §
andra stycket. Om ägarbolaget är ett aktiebolag, behöver dock endast aktier
med minst tre fjärdedelar av röstetalet ägas av revisorer eller av andra ägar-
bolag och endast tre fjärdedelar av styrelseledamöterna och tre fjärdedelar av
styrelsesuppleanterna och den verkställande direktören vara revisorer.

Trots bestämmelserna i första stycket får ett aktiebolag registreras som

revisionsbolag endast om revisorernas direkta eller indirekta ägande i bola-
get motsvarar minst tre fjärdedelar av röstetalet i bolaget.

16 §

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag

från villkoren i 14 § andra stycket 1 och 2. En majoritet av styrelseleda-
möterna och en majoritet av styrelsesuppleanterna ska dock alltid utgöras av
revisorer och mer än hälften av röstetalet ska alltid tillkomma revisorer,
registrerade revisionsbolag eller ägarbolag enligt 11 § andra stycket.

Fysiska personer och företag från andra stater inom EES

16 a §

Vid tillämpningen av 11 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket,

13 § andra stycket, 14 § andra stycket samt 15 och 16 §§ ska med revisor
jämställas annan fysisk person som har godkänts att utföra lagstadgad revi-
sion i en annan stat inom EES än Sverige.

background image

5

SFS 2009:564

Vid tillämpningen av 11 § första stycket 2 och andra stycket 1, 13 § andra

stycket, 14 § andra stycket 1 och 16 § ska med registrerat revisionsbolag
jämställas företag som har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan
stat inom EES än Sverige.

Registrering av revisorer från tredjeland

16 b §

En fysisk person eller ett företag från ett tredjeland får registreras

som revisor från tredjeland, om kraven på lagstadgad revision och på dem
som utför revisionen i den staten är likvärdiga med dem som följer av svensk
rätt.

21 §

En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om

det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes
opartiskhet eller självständighet. Revisorn ska avböja eller avsäga sig ett
sådant uppdrag,

1. om han eller hon eller någon annan i det nätverk där han eller hon är

verksam

a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens

verksamhet,

b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en

fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget,

c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens

ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet,

d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person

i dennes ledning,

e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag,

eller

2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba

förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.

Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det

enskilda fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits
sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans
eller hennes opartiskhet eller självständighet.

22 a §

En revisor som har ett revisionsuppdrag i ett företag, vars överlåt-

bara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska årligen
upprätta en rapport om sin verksamhet. Rapporten ska vara undertecknad av
revisorn. Revisorn ska hålla rapporten tillgänglig på sin eller revisionsföre-
tagets webbplats inom tre månader efter utgången av varje räkenskapsår.

23 §

Bestämmelserna i 20�22 a §§ gäller i tillämpliga delar även ett regist-

rerat revisionsbolag. En rapport enligt 22 a § ska vara undertecknad av en
behörig företrädare för revisionsbolaget.

26 §

En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för

någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning.
Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till
att biträde till honom eller henne iakttar dessa föreskrifter.

background image

6

SFS 2009:564

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 27 b och

27 c §§ samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kvalitetskontroll

27 a §

Revisorer och registrerade revisionsbolag ska minst vart sjätte år

vara föremål för en oberoende kvalitetskontroll. En revisor eller ett registre-
rat revisionsbolag som har revisionsuppdrag i ett eller flera företag, vars
överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller
på en motsvarande marknad utanför EES, ska dock vara föremål för kontroll
minst vart tredje år.

En revisor från tredjeland ska vara föremål för sådan kontroll som sägs i

första stycket, om revisorn inte redan har varit föremål för likvärdig kontroll
i hemlandet.

Uppgiftslämnande m.m.

27 b §

Revisorsnämnden får på begäran lämna ut uppgifter till behöriga

myndigheter i andra stater inom EES eller i Schweiz, om uppgifterna behövs
där för verksamhet som motsvarar den verksamhet som Revisorsnämnden
bedriver enligt denna lag.

Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prö-

vas eller har prövats av Revisorsnämnden. De får inte lämnas till behörig
myndighet i Schweiz, såvida inte sådana garantier som avses i 27 c § första
stycket 2 har lämnats.

27 c §

Revisorsnämnden får på begäran lämna ut uppgifter till en behörig

myndighet i ett annat tredjeland än Schweiz, om utlämnandet är förenligt
med personuppgiftslagen (1998:204) och om

1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som har sitt säte

inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna till handel i den stat
som har begärt uppgifterna,

2. tillräckliga garantier har lämnats för att uppgifterna inte kommer att ut-

nyttjas för annat ändamål än verksamhet som motsvarar den som Revisors-
nämnden bedriver enligt denna lag,

3. Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat att myndigheten

uppfyller tillräckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision
av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direk-
tiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/
253/EEG

7, och

4. Revisorsnämnden har träffat ett samarbetsavtal med myndigheten.
Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas

eller har prövats av Revisorsnämnden.

28 §

Revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland är

skyldiga att låta Revisorsnämnden vid sin tillsyn granska akter, bokföring och
övriga handlingar som hör till verksamheten och att lämna nämnden de upp-

7 EUT L 157, 9.6.2006, s. 87 (Celex 32006L0043).

background image

7

SFS 2009:564

gifter som behövs för tillsynen. Detsamma gäller vid tillsyn som Revisors-
nämnden utför på begäran av en behörig myndighet i en annan stat.

28 a §

Revisorer eller registrerade revisionsbolag som har revisionsupp-

drag i moderföretag är skyldiga att låta Revisorsnämnden vid sin tillsyn
granska dokumentation som avser sådan del av koncernrevisionen som har
utförts av en fysisk person eller ett företag från ett tredjeland, vars behöriga
myndighet saknar samarbetsavtal med Revisorsnämnden.

Det som sägs i första stycket gäller inte, om någon omständighet som inte

beror på revisorn eller det registrerade revisionsbolaget utgör hinder mot att
få tillgång till dokumentationen.

30 §

Ingår ett revisionsföretag i ett nätverk, ska företaget underrätta Revi-

sorsnämnden om vilka övriga företag som ingår i nätverket. Om nätverkets
sammansättning ändras, ska företaget anmäla ändringen till nämnden.

Underrättelser enligt första stycket ska lämnas utan dröjsmål.
Skyldigheten att lämna underrättelser gäller inte för sådana revisions-

företag som avses i 2 § 4 c.

31 a §

Revisorsnämnden får i ett ärende enligt denna lag begära att en

behörig myndighet i en annan stat inom EES ska biträda nämnden.

32 §

Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet eller på

annat sätt förfar oredligt eller om en revisor inte betalar sådan avgift som
avses i 39 §, ska godkännandet eller auktorisationen upphävas. Om det finns
förmildrande omständigheter, får i stället varning meddelas.

Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller

som ställföreträdare för revisionsföretag, får varning meddelas. Om det är
tillräckligt, får Revisorsnämnden i stället meddela en erinran. �r omständig-
heterna synnerligen försvårande, får godkännandet eller auktorisationen
upphävas.

Om det uppkommer en fråga om upphävande, varning eller erinran, ska

revisorn genom skriftlig underrättelse ges tillfälle att yttra sig om vad som
anförs i ärendet.

Varning eller erinran får inte meddelas om det som läggs revisorn till last

har inträffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet.

34 §

Föreskrifterna i 32 § gäller även för registrerade revisionsbolag och

revisorer från tredjeland. Vad som sägs där om upphävande av godkännande
eller auktorisation ska i stället avse upphävande av registrering.

Om ett registrerat revisionsbolag inte längre uppfyller de för bolaget gäl-

lande kraven i 10, 11, 13 och 14 §§, ska registreringen upphävas. Detsamma
gäller i fråga om en revisor från tredjeland, om kraven för registrering enligt
16 b § inte längre är uppfyllda.

Om det för ett registrerat revisionsbolag inträder någon omständighet som

innebär hinder för registrering, ska bolaget genast anmäla detta till Revisors-
nämnden. Detsamma gäller för en revisor från tredjeland.

35 §

I stället för att upphäva ett godkännande, en auktorisation eller en

registrering får Revisorsnämnden förelägga revisorn, det registrerade revi-

background image

8

SFS 2009:564

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

sionsbolaget eller revisorn från tredjeland att inom viss tid vidta rättelse. Om
föreläggandet inte följs, ska Revisorsnämnden pröva enligt 32�34 §§ om
godkännandet, auktorisationen eller registreringen ska upphävas.

Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får vid sin pröv-

ning av frågor om åtgärder enligt 32�34 §§ bestämma att ett beslut att upp-
häva godkännande, auktorisation eller registrering ska gälla omedelbart.

40 §

Revisorsnämnden ska föra ett register över revisorer, registrerade re-

visionsbolag och revisorer från tredjeland.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Bestämmelserna i 22 a § tillämpas första gången för det räkenskapsår

som påbörjas närmast efter den 30 juni 2009.

3. Vid tillämpning av 27 a § första stycket andra meningen ska kvalitets-

kontroll av revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredje-
land anses ha genomförts vid ikraftträdandet.

4. Bestämmelserna i 28 a § tillämpas första gången för sådan dokumenta-

tion som avser det räkenskapsår för moderföretaget som påbörjas närmast
efter den 30 juni 2009.

5. Bestämmelserna i 32 § i sin nya lydelse tillämpas även såvitt avser

disciplinåtgärder på grund av åtgärder eller underlåtenhet före lagens ikraft-
trädande.

6. För beslut om straffavgift som har fattats före ikraftträdandet gäller

35 § andra stycket i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.