SFS 2001:62 Lag om ändring i lagen (1995:528) om revisorer

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisorslag (2001:883) / SFS 2001:62 Lag om ändring i lagen (1995:528) om revisorer
010062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:528) om revisorer;

utfärdad den 22 februari 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4, 6�8 samt 16

§§ lagen

(1995:528) om revisorer skall ha följande lydelse.

4 §

För att bli godkänd revisor skall sökanden

1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,
2. vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet eller i Schweiz,

3. varken vara i konkurs, vara underkastad näringsförbud, ha förvaltare

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att utöva rådgivningsverk-
samhet enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i
vissa fall, m. m. eller vara underkastad någon motsvarande rådighetsin-
skränkning i en annan stat,

4. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och
5. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.

6 §

Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § 4 skall anses uppfyllt

också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra

lagstadgad revision i stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller i Schweiz, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

7 §

Det krav på högre revisorsexamen som ställs upp i 5 § skall anses upp-

fyllt också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att utan behö-

righetsbegränsning få utföra lagstadgad revision i stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

8 §

Revisorsnämnden får, om det finns särskilda skäl, medge en revisor att

under viss tid behålla godkännande eller auktorisation vid bosättning utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz.

1

Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137.

SFS 2001:62

Utkom från trycket
den 13 mars 2001

background image

2

SFS 2001:62

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

16 §

En revisor får driva revisionsverksamhet endast såsom enskild nä-

ringsidkare eller i handelsbolag eller aktiebolag som inte utövar annan verk-
samhet än sådan som är förenlig med en revisors yrkesutövning.

Revisorsnämnden får tillåta att en revisor som är verksam i Sverige driver

revisionsverksamhet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet eller i Schweiz även om kravet i första stycket inte är uppfyllt.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.