SFS 2001:369 Lag om ändring i lagen (1995:528) om revisorer

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisorslag (2001:883) / SFS 2001:369 Lag om ändring i lagen (1995:528) om revisorer
010369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:528) om revisorer;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs

1

att i 4 § lagen (1995:528) om revi-

sorer orden ⬝utöva rådgivningsverksamhet⬝ skall bytas ut mot ⬝lämna juri-
diskt eller ekonomiskt biträde⬝ och orden ⬝yrkesmässig rådgivning i vissa
fall, m.m.⬝ skall bytas ut mot ⬝juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:105, bet. 2000/01:LU21, rskr. 2000/01:246.

SFS 2001:369

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.