SFS 2001:369 Lag om ändring i lagen (1995:528) om revisorer

010369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:528) om revisorer;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs

1

att i 4 § lagen (1995:528) om revi-

sorer orden ”utöva rådgivningsverksamhet” skall bytas ut mot ”lämna juri-
diskt eller ekonomiskt biträde” och orden ”yrkesmässig rådgivning i vissa
fall, m.m.” skall bytas ut mot ”juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall”.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:105, bet. 2000/01:LU21, rskr. 2000/01:246.

SFS 2001:369

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.