SFS 2001:883 Revisorslag

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisorslag (2001:883) / SFS 2001:883 Revisorslag
010883.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Revisorslag;

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om

1. Revisorsnämnden (3 §),
2. godkännande och auktorisation av revisorer (4�7 §§),
3. revisionsföretag (8�12 §§),
4. registrering av revisionsbolag (13�16 §§),
5. huvudansvarig i revisionsverksamhet (17 §),
6. giltighetstid för godkännande, auktorisation och registrering (18 §),
7. revisorns skyldigheter (19�27 §§),
8. uppgiftsskyldighet m.m. (28�31 §§),
9. disciplinära åtgärder m.m. (32�35 §§), samt
10. överklagande, straffansvar m.m. (36�41 §§).

2 §

I denna lag avses med

1.

revisor

: en godkänd eller auktoriserad revisor,

2.

godkänd revisor

: en revisor som har godkänts enligt 4 §,

3.

auktoriserad revisor

: en revisor som har auktoriserats enligt 5 §,

4.

revisionsföretag

: en enskild näringsidkare som utövar revisionsverk-

samhet eller ett enkelt bolag, handelsbolag eller aktiebolag som en revisor
utövar sådan verksamhet i,

5.

registrerat revisionsbolag

: ett revisionsföretag som har registrerats en-

ligt 13 eller 14 §,

6.

revisionsgrupp

: en grupp av företag i vilken minst ett revisionsföretag

ingår och som på grund av ägarförhållanden, avtal eller administrativt sam-
arbete eller av annan anledning får anses ingå i samma affärsmässiga ge-
menskap,

7.

revisionsverksamhet

:

a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekono-

misk information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller av-
tal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd
att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren,
samt

1

Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47.

SFS 2001:883

Utkom från trycket
den 7 december 2001

background image

2

SFS 2001:883

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid gransk-

ning enligt a.

Revisorsnämnden

3 §

Revisorsnämnden skall

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt

denna lag,

2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer och regist-

rerade revisionsbolag,

3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer och re-

gistrerade revisionsbolag, samt

4. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett

ändamålsenligt sätt.

Närmare bestämmelser om Revisorsnämnden meddelas av regeringen.

Godkännande och auktorisation av revisorer

4 §

En godkänd revisor skall

1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,
2. vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet,

3. varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde
enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde
i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i
en annan stat,

4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksam-

heten,

5. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och
6. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.
Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från

kraven i första stycket 1 och 2.

5 §

En auktoriserad revisor skall uppfylla de krav som anges i 4 § första

stycket 1�4 och 6 samt hos Revisorsnämnden ha avlagt högre revisors-
examen.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från

kraven i 4 § första stycket 1 och 2.

6 §

Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § första stycket 5 skall

anses uppfyllt också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra

lagstadgad revision i någon stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

7 §

Det krav på högre revisorsexamen som ställs upp i 5 § skall anses upp-

fyllt också av den som

background image

3

SFS 2001:883

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att utan be-

hörighetsbegränsning få utföra lagstadgad revision i någon stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

Revisionsföretag

Tillåtna verksamhetsformer

8 §

En revisor får utöva revisionsverksamhet endast som enskild närings-

idkare, i enkelt bolag med annan revisor eller i handelsbolag eller aktie-
bolag.

Revisorsnämnden får tillåta att en revisor som är verksam i Sverige utövar

revisionsverksamhet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet trots att villkoret i första stycket inte är uppfyllt.

Verksamhet som enskild näringsidkare eller i enkelt bolag

9 §

En revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild näringsidkare

eller i enkelt bolag skall hålla annan verksamhet som inte har ett naturligt
samband med revisionsverksamhet tydligt avskild från denna.

Endast en revisor får vara prokurist i revisionsverksamheten.

Verksamhet i handelsbolag eller aktiebolag

10 §

Om revisionsverksamheten utövas i ett handelsbolag eller ett aktie-

bolag, får ingen annan verksamhet utövas i bolaget än sådan som har ett na-
turligt samband med revisionsverksamhet. Bolaget får inte heller inneha an-
delar i andra företag än revisionsföretag och sådana företag som avses i 11 §
andra stycket.

11 §

En revisor får utöva revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller i ett

aktiebolag endast om följande tre villkor är uppfyllda:

1. Bolaget är inte i konkurs eller likvidation.
2. Bolaget ägs av revisorer.
3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direk-

tör, vice verkställande direktör, firmatecknare och prokurister är revisorer.

Vid tillämpningen av första stycket 2 skall med en revisors direkta ägande

jämställas indirekt ägande genom ett eller flera handelsbolag eller aktiebolag
som uppfyller följande tre villkor (

ägarbolag

):

1. Bolaget ägs av revisorer eller av andra ägarbolag.
2. Bolaget utövar inte någon annan verksamhet än
a) revisionsverksamhet,
b) verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet

eller

c) ägande av revisionsföretag eller annat ägarbolag.
3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direk-

tör, vice verkställande direktör, firmatecknare och prokurister är revisorer.

background image

4

SFS 2001:883

Trots vad som sägs i första och andra styckena får revisionsverksamhet

också bedrivas enligt de villkor för registrerade revisionsbolag som före-
skrivs i 13 och 14 §§.

Vad som sägs i första stycket 3 och andra stycket 3 avser inte styrelse-

ledamöter och styrelsesuppleanter som är utsedda enligt lagen (1987:1245)
om styrelserepresentation för de privatanställda.

Revisors anställning

12 §

En revisor får vara anställd endast hos ett revisionsföretag eller ett så-

dant bolag som avses i 11 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från

föreskriften i första stycket.

Registrering av revisionsbolag

Handelsbolag

13 §

Ett handelsbolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som

revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i 10 och 11 §§.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden beträffande viss bolags-

man, firmatecknare eller prokurist bevilja undantag från villkoren i 11 §. En
majoritet av bolagsmännen skall dock alltid utgöras av revisorer. Om det
finns endast två bolagsmän, måste minst en av dem vara revisor.

Aktiebolag

14 §

Ett aktiebolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som re-

visionsbolag, om det uppfyller villkoren i 10 och 11 §§.

Om följande fyra förutsättningar är uppfyllda, får ett aktiebolag registre-

ras som revisionsbolag, trots att villkoren i 11 § första stycket 2 och 3 inte är
uppfyllda:

1. Minst tre fjärdedelar av aktierna med minst tre fjärdedelar av röstetalet

ägs av revisorer.

2. �vriga aktier i bolaget ägs av personer som är yrkesverksamma i bo-

laget eller i ett företag som på grund av ägarförhållanden ingår i samma re-
visionsgrupp som bolaget.

3. Minst tre fjärdedelar av styrelseledamöterna och minst tre fjärdedelar

av styrelsesuppleanterna samt den verkställande direktören är revisorer.

4. I bolagsordningen föreskrivs att styrelsen är beslutför endast om mer

än hälften av de närvarande ledamöterna är revisorer.

15 §

Vid tillämpningen av 14 § andra stycket 1 skall med revisors direkta

ägande jämställas indirekt ägande genom ett eller flera ägarbolag enligt 11 §
andra stycket. Om ägarbolaget är ett aktiebolag, behöver dock endast tre
fjärdedelar av aktierna med minst tre fjärdedelar av röstetalet ägas av revi-
sorer eller av andra ägarbolag och endast tre fjärdedelar av styrelseledamöt-
erna och tre fjärdedelar av styrelsesuppleanterna och den verkställande di-
rektören vara revisorer.

background image

5

SFS 2001:883

Vid tillämpningen av 14 § andra stycket 2 skall med direkt ägande jäm-

ställas indirekt ägande genom ett eller flera bolag som inte utövar någon an-
nan verksamhet än revisionsverksamhet, verksamhet som har ett naturligt
samband med revisionsverksamhet, ägande av revisionsföretag eller ägande
av bolag av samma slag.

Trots bestämmelserna i första och andra styckena får ett aktiebolag regist-

reras som revisionsbolag endast om revisorernas direkta eller indirekta
ägande i bolaget motsvarar minst tre fjärdedelar av aktierna i bolaget.

16 §

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag

från villkoren i 14 § andra stycket om vem som får äga aktier i bolaget och
om styrelsens sammansättning. En majoritet av styrelseledamöterna och en
majoritet av styrelsesuppleanterna skall dock alltid utgöras av revisorer och
mer än hälften av aktierna och röstetalet skall alltid tillkomma revisorer eller
ägarbolag enligt 11 § andra stycket.

Huvudansvarig i revisionsverksamhet

17 §

Ett handelsbolag eller aktiebolag i vilket revisionsverksamhet utövas

skall för varje uppdrag som det åtar sig och som utgör revisionsverksamhet
utse en av de i bolaget yrkesverksamma revisorerna att vara huvudansvarig.
Den huvudansvarige skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor
som avlagt revisorsexamen, om det behövs för att uppfylla föreskrifter i lag
eller annan författning. Bolaget skall utan dröjsmål underrätta uppdragsgiv-
aren om vem som är huvudansvarig.

Den huvudansvarige skall underteckna revisionsberättelser och andra ut-

låtanden. Om en berättelse eller ett utlåtande undertecknas av flera revisorer,
skall det anges vem som är huvudansvarig.

Giltighetstid för godkännande, auktorisation och registrering

18 §

Godkännande, auktorisation och registrering gäller i fem år. Har en

ansökan om fortsatt godkännande, auktorisation eller registrering gjorts före
giltighetstidens utgång fortsätter godkännandet, auktorisationen eller regist-
reringen att gälla till dess att beslut i saken har vunnit laga kraft.

Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får bestämma att

ett beslut om avslag på en ansökan som avses i första stycket skall gälla
omedelbart.

Revisorns skyldigheter

God revisorssed

19 §

En revisor skall iaktta god revisorssed.

Om arbete som hänför sig till ett uppdrag i revisionsverksamheten utförs

av ett biträde till revisorn, är revisorn skyldig att se till att även biträdet iakt-
tar god revisorssed.

background image

6

SFS 2001:883

Revisorns opartiskhet och självständighet

20 §

En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med

opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden.
Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, själv-
ständighet och objektivitet säkerställs.

21 §

En revisor skall för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om

det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes
opartiskhet eller självständighet. Revisorn skall avböja eller avsäga sig ett
sådant uppdrag,

1. om han eller hon eller någon annan i den revisionsgrupp där han eller

hon är verksam

a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens

verksamhet,

b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en

fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget,

c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens

ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet,

d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon per-

son i dennes ledning,

e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge

obehag, eller

2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan

rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.

Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i

det enskilda fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vid-
tagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta
hans eller hennes opartiskhet eller självständighet.

22 §

Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor meddela förhands-

besked om huruvida en viss särskild omständighet är sådan som avses i 21 §
första stycket och, om så är fallet, huruvida omständigheter i det enskilda
fallet eller vidtagna åtgärder medför att revisorn ändå inte behöver avböja el-
ler avsäga sig uppdraget.

När ett förhandsbesked har vunnit laga kraft, är det bindande för nämnden

i förhållande till revisorn. Förhandsbeskedet upphör att gälla vid förändrade
förutsättningar eller vid författningsändringar som påverkar den fråga som
beskedet avser.

23 §

Bestämmelserna i 20�22 §§ gäller i tillämpliga delar även ett regist-

rerat revisionsbolag.

Dokumentation

24 §

Revisorer och registrerade revisionsbolag skall dokumentera sina

uppdrag i revisionsverksamheten. Dokumentationen skall innehålla sådan
information som är väsentlig för att revisorns arbete samt hans eller hennes
opartiskhet och självständighet skall kunna bedömas i efterhand.

background image

7

SFS 2001:883

Dokumentationen skall ha färdigställts när revisionsberättelsen eller annat

utlåtande avges.

Förtroenderubbande sidoverksamhet

25 §

En revisor får inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet

eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om

1. utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet

för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller

2. utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av

behörigheten att utföra lagstadgad revision.

Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked

om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket. För
ett sådant förhandsbesked gäller bestämmelserna i 22 § andra stycket.

Tystnadsplikt

26 §

En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för

någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning.
Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn skall se
till att biträde till honom eller henne iakttar dessa föreskrifter.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretess-

lagen (1980:100).

Försäkring m.m.

27 §

Revisorer och registrerade revisionsbolag skall teckna försäkring el-

ler hos Revisorsnämnden ställa säkerhet för den ersättningsskyldighet som
revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från

kravet på försäkring eller säkerhet.

Uppgiftsskyldighet m.m.

28 §

Revisorer och registrerade revisionsbolag är skyldiga att låta Revi-

sorsnämnden vid sin tillsyn granska akter, bokföring och övriga handlingar
som hör till verksamheten och att lämna nämnden de uppgifter som behövs
för tillsynen.

29 §

Ett företag som har en särskilt stark affärsmässig anknytning till ett

revisionsföretag skall, efter föreläggande från Revisorsnämnden, lämna
nämnden upplysningar om rådgivning eller annat biträde åt dem som gett re-
visionsföretaget eller en i revisionsföretaget verksam revisor i uppdrag att
utföra revisionsverksamhet.

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.

30 §

Ingår ett revisionsföretag i en revisionsgrupp, skall företaget under-

rätta Revisorsnämnden om vilka övriga företag som ingår i gruppen. Om
gruppens sammansättning ändras, skall företaget anmäla ändringen till
nämnden.

background image

8

SFS 2001:883

Underrättelser enligt första stycket skall lämnas utan dröjsmål.

31 §

Om en skattemyndighet eller Riksskatteverket i fråga om en revisor

eller ett registrerat revisionsbolag uppmärksammar någon omständighet,
som kan vara av betydelse för Revisorsnämndens verksamhet, skall myndig-
heten underrätta nämnden. Detta gäller dock inte omständigheter som en
skattemyndighet har fått kännedom om i verksamhet enligt lagen
(1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar.

Disciplinära åtgärder m.m.

32 §

Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet eller på

annat sätt förfar oredligt eller om en revisor inte betalar sådan avgift som av-
ses i 39 §, skall godkännandet eller auktorisationen upphävas. Om det finns
förmildrande omständigheter, får i stället varning meddelas.

Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller

som ställföreträdare för revisionsföretag, får varning meddelas. Om det är
tillräckligt, får Revisorsnämnden i stället meddela en erinran. �r omständig-
heterna synnerligen försvårande, får godkännandet eller auktorisationen
upphävas.

Om det uppkommer en fråga om upphävande, varning eller erinran, skall

revisorn genom skriftlig underrättelse ges tillfälle att yttra sig om vad som
anförs i ärendet.

En revisor som tilldelas varning får, om det finns särskilda skäl, även

åläggas att betala en straffavgift till staten med lägst ettusen och högst tjugo-
femtusen kronor.

Varning eller erinran får inte meddelas om det som läggs revisorn till last

har inträffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet.

33 §

Om en godkänd revisor inte längre uppfyller kraven i 4 § eller en auk-

toriserad revisor inte längre uppfyller kraven i 5 §, skall godkännandet eller
auktorisationen upphävas.

Om det för en revisor inträder någon omständighet som innebär hinder för

godkännande eller auktorisation, skall revisorn genast anmäla detta till Re-
visorsnämnden.

34 §

Föreskrifterna i 32 § gäller även för registrerade revisionsbolag. Vad

som sägs där om upphävande av godkännande eller auktorisation skall i stäl-
let avse upphävande av registrering.

Om ett registrerat revisionsbolag inte längre uppfyller de för bolaget gäl-

lande kraven i 10, 11, 13 och 14 §§, skall registreringen upphävas.

Om det för ett registrerat revisionsbolag inträder någon omständighet som

innebär hinder för registrering, skall bolaget genast anmäla detta till Revi-
sorsnämnden.

35 §

Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får vid sin

prövning av frågor om åtgärder enligt 32�34 §§ bestämma att ett beslut att
upphäva godkännande, auktorisation eller registrering skall gälla omedel-
bart.

background image

9

SFS 2001:883

Nämndens beslut om straffavgift verkställs, sedan det har vunnit laga

kraft, som domstols dom.

�vriga bestämmelser

�verklagande m.m.

36 §

Revisorsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol.

Beslut som rör examination enligt 4 § första stycket 5 eller 5 § eller sär-

skild lämplighetsprövning enligt 6 eller 7 § får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

37 §

Har Revisorsnämnden i ett ärende om ansökan om godkännande,

auktorisation eller registrering inte meddelat beslut inom fyra månader efter
det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av kammarrätten att
ärendet onödigt uppehålls. Om nämnden inte meddelat beslut inom en må-
nad efter det att en sådan förklaring avgetts, skall det anses som om ansökan
har avslagits.

Straffansvar

38 §

Den som obehörigen utger sig för att vara godkänd eller auktoriserad

revisor döms till böter.

Avgifter

39 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.

Register

40 §

Revisorsnämnden skall föra ett register över revisorer och registre-

rade revisionsbolag. Närmare föreskrifter om registret meddelas av rege-
ringen.

Bemyndiganden

41 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering
samt om villkor för verksamheten. Föreskrifterna får innehålla undantag från
bestämmelserna i 24 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om re-

visorer skall upphöra att gälla.

2. Under år 2002 skall verksamhet som utövas vid ikraftträdandet inte be-

aktas vid tillämpningen av bestämmelserna i

a) 9 § om att visst slag av verksamhet måste hållas tydligt avskild,
b) 10 § om att visst slag av verksamhet inte får utövas i revisionsbolag,

samt

background image

10

SFS 2001:883

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

c) 11 § andra stycket och 15 § första och andra styckena om att där av-

sedda bolag får utöva enbart visst slag av verksamhet.

3. En fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd

eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmel-
ser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för
revisorn.

4. En revisor som är godkänd eller auktoriserad enligt äldre bestämmelser

skall anses som godkänd respektive auktoriserad enligt denna lag.

5. Ett revisionsbolag som är registrerat enligt 9 § lagen (1995:528) om re-

visorer skall anses som registrerat enligt denna lag.

6. Ett revisionsbolag som är godkänt eller auktoriserat enligt äldre be-

stämmelser skall anses som registrerat till den tidpunkt som Revisors-
nämnden har bestämt.

7. Den som den 1 juli 1995 genomgick revisorsutbildning, som inte upp-

fyller de villkor för godkännande av revisor som föreskrivs i 4 §, får t.o.m.
utgången av år 2002 godkännas enligt de bestämmelser som gällde vid ut-
gången av juni 1995 under förutsättning att han eller hon har genomgått en
kompletterande teoretisk utbildning i enlighet med vad regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskriver.

8. Den som den 1 juli 1995 genomgick revisorsutbildning, som inte upp-

fyller de villkor för auktorisation av revisor som föreskrivs i 5 §, får t.o.m.
utgången av år 2002 auktoriseras enligt de bestämmelser som gällde vid ut-
gången av juni 1995.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.