SFS 2001:884 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisorslag (2001:883) / SFS 2001:884 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)
010884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisorslagen (2001:883);

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 och 6�8 §§ revisorslagen

(2001:883) skall ha följande lydelse.

4 §

En godkänd revisor skall

1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,
2. vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet eller i Schweiz,

3. varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde
enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde
i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i
en annan stat,

4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet,
5. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och
6. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.
Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från

kraven i första stycket 1 och 2.

6 §

Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § första stycket 5 skall

anses uppfyllt också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra

lagstadgad revision i någon stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området eller i Schweiz, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

7 §

Det krav på högre revisorsexamen som ställs upp i 5 § skall anses upp-

fyllt också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att utan be-

hörighetsbegränsning få utföra lagstadgad revision i någon stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

8 §

En revisor får utöva revisionsverksamhet endast som enskild närings-

idkare, i enkelt bolag med annan revisor eller i handelsbolag eller aktiebo-
lag.

1

Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47.

SFS 2001:884

Utkom från trycket
den 7 december 2001

background image

2

SFS 2001:884

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Revisorsnämnden får tillåta att en revisor som är verksam i Sverige utövar

revisionsverksamhet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet eller i Schweiz trots att villkoret i första stycket inte är upp-
fyllt.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.