SFS 2010:689 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisorslag (2001:883) / SFS 2010:689 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)
100689.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisorslagen (2001:883);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 27 c § revisorslagen (2001:883)

ska ha följande lydelse.

27 c §

3

Revisorsnämnden får på begäran lämna ut uppgifter till en behörig

myndighet i ett annat tredjeland än Schweiz, om utlämnandet är förenligt
med personuppgiftslagen (1998:204) och om

1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som har sitt säte

inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna till handel i tredje-
landet eller ingår i en koncern, för vilken koncernredovisning upprättas i
tredjelandet,

2. tillräckliga garantier har lämnats för att uppgifterna inte kommer att ut-

nyttjas för annat ändamål än verksamhet som motsvarar den som Revisors-
nämnden bedriver enligt denna lag,

3. Europeiska kommissionen har beslutat att myndigheten uppfyller till-

räckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av års-
bokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv
78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv
84/253/EEG, och

4. Revisorsnämnden har träffat ett samarbetsavtal med myndigheten.
Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan

prövas eller har prövats av Revisorsnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rå-
dets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/
253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043), ändrat genom Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2008/30/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 53, Celex
32008L0030).

3 Senaste lydelse 2009:564.

SFS 2010:689

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.