SFS 2013:220 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

130220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 4 § stiftelselagen

(1994:1220) ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

2

Minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd revisor, om stiftel-

sen enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsredovisning.

Minst en revisor ska vara auktoriserad revisor, om stiftelsen uppfyller mer

än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i stiftelsen har under vart och ett av de två senaste

räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. stiftelsens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

3. stiftelsens redovisade nettoomsättning med tillägg av bidrag, gåvor och

andra liknande intäkter har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren
uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Andra stycket gäller även för en moderstiftelse i en koncern om koncernen

uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. stiftelsen och de övriga koncernföretagens redovisade balansomslutning

har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40
miljoner kronor,

3. stiftelsens och de övriga koncernföretagens redovisade nettoomsättning

med tillägg av bidrag, gåvor och andra liknande intäkter som stiftelsen har fått
har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80
miljoner kronor.

Vid tillämpningen av tredje stycket 2 och 3 ska fordringar och skulder mel-

lan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för in-
täkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag,
liksom förändring av internvinst.

För en stiftelse som omfattas av andra eller tredje stycket får regeringen el-

ler den myndighet som regeringen bestämmer i ett enskilt fall besluta att det i
stället för en auktoriserad revisor får utses en viss godkänd revisor. Ett sådant
beslut gäller i högst fem år.

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

2 Senaste lydelse 2010:836.

SFS 2013:220

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

2

SFS 2013:220

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.