SFS 2014:843 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

140843.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 5 § stiftelselagen

(1994:1220) ska ha följande lydelse.

9 kap.

5 §

2

Tillsynsmyndigheten kan

1. skilja en styrelseledamot från hans uppdrag om han är obehörig enligt

2 kap. 10 § eller enligt lagen (2014:836) om näringsförbud samt skilja en för-
valtare som är obehörig enligt 2 kap. 19 § andra stycket från uppdraget,

2. förelägga en eller flera styrelseledamöter eller förvaltaren att fullgöra

sina åligganden,

3. förbjuda en eller flera styrelseledamöter eller förvaltaren att verkställa

ett beslut eller, om beslutet har verkställts, förelägga en eller flera styrelse-
ledamöter eller förvaltaren att göra rättelse om det kan ske.

Att tillsynsmyndigheten har även andra befogenheter framgår av 4 kap. 5

och 8 §§ samt 5 kap. 4 §.

Beslut om föreläggande eller förbud enligt första stycket 2 och 3 får för-

enas med vite. Tillsynsmyndigheten ska pröva frågan om att döma ut ett vite
som förelagts enligt första stycket 2, om föreläggandet endast avser åliggande
att inge en eller flera handlingar till tillsynsmyndigheten. I övriga fall prövas
frågan av förvaltningsrätten enligt lagen (1985:206) om viten.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2 Senaste lydelse 2009:821.

SFS 2014:843

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.