SFS 2016:952 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2016:952 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
160952.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 kap. 11 § stiftelselagen

(1994:1220) ska ha följande lydelse.

4 kap.

11 §

3

Revisorerna ska lämna en revisionsberättelse för varje räkenskapsår.

I fråga om stiftelser som enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga att

upprätta årsredovisning ska revisionsberättelsen innehålla ett uttalande om
huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med årsredovis-
ningslagen (1995:1554). I uttalandet ska det särskilt anges om årsredovis-
ningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning och om för-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Om års-
redovisningen inte innehåller sådana upplysningar som ska lämnas enligt års-
redovisningslagen, ska revisorerna ange detta och, om det kan ske, lämna
behövliga upplysningar i sin berättelse. I fråga om en sådan hållbarhetsrap-
port som avses i 6 kap. 10 § årsredovisningslagen ska revisionsberättelsen i
stället innehålla ett uttalande om huruvida en rapport har upprättats eller inte.

I revisionsberättelsen ska det också anmärkas om revisorerna vid sin

granskning har funnit att

1. stiftelsens tillgångar har använts i strid med stiftelsens ändamål eller att

dess förmögenhet är placerad i strid med stiftelseförordnandet eller med
2 kap. 4 eller 6 §,

2. någon annan åtgärd eller försummelse innebär att föreskrifterna i stiftel-

seförordnandet eller bestämmelserna i denna lag eller årsredovisningslagen
inte har följts, eller

3. vad som enligt 1 eller 2 ligger en styrelseledamot eller förvaltaren till

last eller annan åtgärd eller försummelse kan föranleda ersättningsskyldighet
enligt 5 kap. 1 § första meningen eller entledigande enligt 9 kap. 6 §.

Om stiftelsen har utövat näringsverksamhet under räkenskapsåret, ska även

30 § första stycket revisionslagen (1999:1079) beaktas när revisionsberättel-
sen upprättas.

1 Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om års-
bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/95/EU.

3 Senaste lydelse 1999:1106.

SFS 2016:952

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

2

SFS 2016:952

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

I en moderstiftelse ska revisorerna lämna en särskild revisionsberättelse för

koncernen. Då ska andra stycket och tredje stycket 2 och 3 tillämpas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)