SFS 2016:952 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2016:952 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
160952.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AGCHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AGCHNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AGCHNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AGCHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:AGCHNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:AGCHNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:AGCHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:AGCHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AGCHNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AGCHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:AGCHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:AGCHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AGCHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AGCHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AGCHNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:AGCHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AGCHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i stiftelselagen (1994:1220);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 4 kap. 11 � stiftelselagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:1220) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Revisorerna ska l�mna en revisionsber�ttelse f�r varje r�kenskaps�r. </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om stiftelser som enligt bokf�ringslagen (1999:1078) �r skyldiga att</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">uppr�tta �rsredovisning ska revisionsber�ttelsen inneh�lla ett uttalande om<br/>huruvida �rsredovisningen har uppr�ttats i �verensst�mmelse med �rsredovis-<br/>ningslagen (1995:1554). I uttalandet ska det s�rskilt anges om �rsredovis-<br/>ningen ger en r�ttvisande bild av stiftelsens resultat och st�llning och om f�r-<br/>valtningsber�ttelsen �r f�renlig med �rsredovisningens �vriga delar. Om �rs-<br/>redovisningen inte inneh�ller s�dana upplysningar som ska l�mnas enligt �rs-<br/>redovisningslagen, ska revisorerna ange detta och, om det kan ske, l�mna<br/>beh�vliga upplysningar i sin ber�ttelse. I fr�ga om en s�dan h�llbarhetsrap-<br/>port som avses i 6 kap. 10 � �rsredovisningslagen ska revisionsber�ttelsen i<br/>st�llet inneh�lla ett uttalande om huruvida en rapport har uppr�ttats eller inte.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I revisionsber�ttelsen ska det ocks� anm�rkas om revisorerna vid sin</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">granskning har funnit att</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. stiftelsens tillg�ngar har anv�nts i strid med stiftelsens �ndam�l eller att</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">dess f�rm�genhet �r placerad i strid med stiftelsef�rordnandet eller med<br/>2 kap. 4 eller 6 �, </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. n�gon annan �tg�rd eller f�rsummelse inneb�r att f�reskrifterna i stiftel-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">sef�rordnandet eller best�mmelserna i denna lag eller �rsredovisningslagen<br/>inte har f�ljts, eller </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. vad som enligt 1 eller 2 ligger en styrelseledamot eller f�rvaltaren till</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">last eller annan �tg�rd eller f�rsummelse kan f�ranleda ers�ttningsskyldighet<br/>enligt 5 kap. 1 � f�rsta meningen eller entledigande enligt 9 kap. 6 �.</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om stiftelsen har ut�vat n�ringsverksamhet under r�kenskaps�ret, ska �ven</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">30 � f�rsta stycket revisionslagen (1999:1079) beaktas n�r revisionsber�ttel-<br/>sen uppr�ttas. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om �rs-<br/>bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av f�retag, om �ndring av<br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/43/EG och om upph�vande av r�dets<br/>direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets<br/>direktiv 2014/95/EU.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 1999:1106.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:952</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 november 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:952</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I en moderstiftelse ska revisorerna l�mna en s�rskild revisionsber�ttelse f�r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">koncernen. D� ska andra stycket och tredje stycket 2 och 3 till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2016.<br/>2. Lagen till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">efter den 31 december 2016.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Torbj�rn Malm<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i stiftelselagen (1994:1220);

utf�rdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 4 kap. 11 � stiftelselagen

(1994:1220) ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

11 �

3

Revisorerna ska l�mna en revisionsber�ttelse f�r varje r�kenskaps�r.

I fr�ga om stiftelser som enligt bokf�ringslagen (1999:1078) �r skyldiga att

uppr�tta �rsredovisning ska revisionsber�ttelsen inneh�lla ett uttalande om
huruvida �rsredovisningen har uppr�ttats i �verensst�mmelse med �rsredovis-
ningslagen (1995:1554). I uttalandet ska det s�rskilt anges om �rsredovis-
ningen ger en r�ttvisande bild av stiftelsens resultat och st�llning och om f�r-
valtningsber�ttelsen �r f�renlig med �rsredovisningens �vriga delar. Om �rs-
redovisningen inte inneh�ller s�dana upplysningar som ska l�mnas enligt �rs-
redovisningslagen, ska revisorerna ange detta och, om det kan ske, l�mna
beh�vliga upplysningar i sin ber�ttelse. I fr�ga om en s�dan h�llbarhetsrap-
port som avses i 6 kap. 10 � �rsredovisningslagen ska revisionsber�ttelsen i
st�llet inneh�lla ett uttalande om huruvida en rapport har uppr�ttats eller inte.

I revisionsber�ttelsen ska det ocks� anm�rkas om revisorerna vid sin

granskning har funnit att

1. stiftelsens tillg�ngar har anv�nts i strid med stiftelsens �ndam�l eller att

dess f�rm�genhet �r placerad i strid med stiftelsef�rordnandet eller med
2 kap. 4 eller 6 �,

2. n�gon annan �tg�rd eller f�rsummelse inneb�r att f�reskrifterna i stiftel-

sef�rordnandet eller best�mmelserna i denna lag eller �rsredovisningslagen
inte har f�ljts, eller

3. vad som enligt 1 eller 2 ligger en styrelseledamot eller f�rvaltaren till

last eller annan �tg�rd eller f�rsummelse kan f�ranleda ers�ttningsskyldighet
enligt 5 kap. 1 � f�rsta meningen eller entledigande enligt 9 kap. 6 �.

Om stiftelsen har ut�vat n�ringsverksamhet under r�kenskaps�ret, ska �ven

30 � f�rsta stycket revisionslagen (1999:1079) beaktas n�r revisionsber�ttel-
sen uppr�ttas.

1 Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om �rs-
bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av f�retag, om �ndring av
Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/43/EG och om upph�vande av r�dets
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets
direktiv 2014/95/EU.

3 Senaste lydelse 1999:1106.

SFS 2016:952

Utkom fr�n trycket
den 15 november 2016

background image

2

SFS 2016:952

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

I en moderstiftelse ska revisorerna l�mna en s�rskild revisionsber�ttelse f�r

koncernen. D� ska andra stycket och tredje stycket 2 och 3 till�mpas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2016.
2. Lagen till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast

efter den 31 december 2016.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.