SFS 2018:1668 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2018:1668 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
SFS2018-1668.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:YYQPNS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:OWNHDM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;font-family:OSDSSV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:19px;font-family:HWFVZJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft39{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:19px;font-family:LCMMZB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i stiftelselagen (1994:1220) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 15 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 6 �, 8 kap. 14 ��, 10 kap. 2, <br/>6, 10 och 13 ��, 11 kap. 2 och 4 �� och rubriken till 8 kap. stiftelselagen <br/>(1994:1220) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 kap. <br/>6 �</b> En stiftelse ska ha ett namn. Namnet ska inneh�lla ordet stiftelse. </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ingen annan �n en stiftelse f�r i sitt namn anv�nda ordet stiftelse eller en </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rkortning av detta ord. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om en stiftelses f�retagsnamn finns i 8 kap. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>8 kap. Stiftelsens f�retagsnamn <br/>1 �</b> En stiftelses f�retagsnamn ska tydligt skilja sig fr�n andra f�retags-<br/>namn som f�rut �r inf�rda i stiftelseregistret. I ett f�retagsnamn som skiljer <br/>sig fr�n stiftelsens namn f�r inte ordet stiftelse eller en f�rkortning av detta <br/>ord ing�. I �vrigt finns best�mmelser om registreringen i lagen (2018:1653) <br/>om f�retagsnamn. </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 �</b> I lagen (2018:1653) om f�retagsnamn finns best�mmelser om f�rbud <br/>mot anv�ndning av ett f�retagsnamn och om h�vning av en registrering av ett <br/>f�retagsnamn. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 �</b> Om ett i stiftelsef�rordnandet angivet f�retagsnamn inte kan registre-<br/>ras, f�r styrelsens eller f�rvaltarens beslut om ett nytt f�retagsnamn <br/>till�mpas utan att best�mmelserna i 6 kap. iakttas. </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 �</b> Skriftliga handlingar som utf�rdas f�r en stiftelse i dess n�ringsverk-<br/>samhet b�r undertecknas med angivande av stiftelsens f�retagsnamn. Vid <br/>angivande av ett f�retagsnamn som inte sammanfaller med stiftelsens namn <br/>ska det p� l�mpligt s�tt alltid anges att det �r en stiftelse som innehar f�re-<br/>tagsnamnet. </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Har styrelsen eller f�rvaltaren eller n�gon annan f�retr�dare f�r stiftelsen </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">utf�rdat en handling utan firmateckning och framg�r det inte av handlingens <br/>inneh�ll att den har utf�rdats p� stiftelsens v�gnar, svarar de som har under-<br/>tecknat handlingen solidariskt f�r f�rpliktelsen enligt handlingen. Detta <br/>g�ller dock inte, om </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2018:1668 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 20 november 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:710px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:1668 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. det framgick av omst�ndigheterna vid handlingens tillkomst att hand-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">lingen utf�rdades f�r stiftelsen, samt </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. medkontrahenten har f�tt ett av stiftelsen beh�rigen undertecknat</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">godk�nnande av handlingen utan osk�ligt dr�jsm�l efter det att antingen en <br/>beg�ran om s�dant godk�nnande har framst�llts eller personlig ansvarighet <br/>har gjorts g�llande mot undertecknarna. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>10 kap. <br/>2 �</b>2 En stiftelses styrelse eller f�rvaltare ska anm�la stiftelsen f�r <br/>registrering i stiftelseregistret senast sex m�nader efter det att stiftelsen <br/>bildades. </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">Anm�lan ska inneh�lla uppgifter om <br/>1. stiftelsens postadress och telefon,<br/>2. styrelseledam�ternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">och telefon eller f�rvaltarens namn eller f�retagsnamn, organisations-<br/>nummer, postadress och telefon, </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. revisorns namn, personnummer och postadress samt, om revisorn �r ett</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">registrerat revisionsbolag, vem som �r huvudansvarig f�r revisionen och <br/>bolagets organisationsnummer. </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid egen f�rvaltning ska anm�lan vidare inneh�lla uppgift om den ort d�r </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">styrelsen har sitt s�te eller, om s�te inte �r best�mt, d�r f�rvaltningen <br/>huvudsakligen ut�vas. Vid anknuten f�rvaltning ska uppgift i st�llet l�mnas <br/>om den ort d�r f�rvaltaren har sitt s�te eller, om s�te inte �r best�mt, d�r <br/>f�rvaltarens egen f�rvaltning huvudsakligen ut�vas eller, om f�rvaltaren �r <br/>ett handelsbolag, d�r bolaget har sitt huvudkontor inr�ttat. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Till anm�lan ska det fogas en kopia av stiftelsef�rordnandet, om det �r </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">m�jligt. Har styrelsen eller f�rvaltaren enligt 2 kap. 7 � fattat beslut om <br/>namn f�r stiftelsen, ska anm�lan inneh�lla uppgift �ven om namnet. </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>6 �</b>3 Innan en stiftelse b�rjar ut�va n�ringsverksamhet ska styrelsen eller <br/>f�rvaltaren l�mna uppgifter f�r registrering i stiftelseregistret om </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">1. det f�retagsnamn under vilket n�ringsverksamheten ska bedrivas, och<br/>2. n�ringsverksamhetens art.<br/>Stiftelsen f�r registreras �ven i stiftelseregister hos registreringsmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">het f�r annat eller andra l�n, om verksamheten �r avsedd att ut�vas d�r. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>10 �</b> I lagen (2018:1653) om f�retagsnamn finns best�mmelser om avregist-<br/>rering av ett f�retagsnamn sedan en dom om att h�va registreringen av <br/>f�retagsnamnet har f�tt laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>13 �</b>4 Registreringsmyndighetens beslut enligt denna lag och beslut av <br/>L�nsstyrelsen i Stockholms l�n enligt 12 � f�r �verklagas till allm�n f�rvalt-<br/>ningsdomstol. Ett beslut av registreringsmyndigheten att v�gra registrering <br/>av ett f�retagsnamn<i> </i>�verklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">2 Senaste lydelse 2009:244. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">3 Senaste lydelse 2009:244. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">4 Senaste lydelse 2016:210. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:710px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> 2018:1668 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>11 kap. <br/>2 �</b>5 F�r en insamlingsstiftelse g�ller f�ljande best�mmelser i </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30"><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K1">1 kap. </a>(inledande best�mmelser): <a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P4">4</a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">5 b ��, 6 � f�rsta stycket f�rsta </a></p> <p style="position:absolute;top:122px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">meningen oc<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">h 9 �, </a> </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft39"><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K2">2 kap. </a>(f�rvaltning): samtliga best�mmelser, <br/><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K3">3 kap. </a>(bokf�ring och �rsredovisning m.m.):<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P1"> 1 �, </a> <br/><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K4">4 kap. </a>(revision):<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P1"> 1</a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P4">4 ��, </a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">6 �, 7 � f�rstatredje </a>och<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm"> femte styckena, 7 a</a></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">14 ��, 15 � f�rsta </a>oc<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">h andra styckena </a>samt<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm"> 16 �, </a></p> <p style="position:absolute;top:224px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft39"><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K5">5 kap. </a>(skadest�nd):<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P1"> 1</a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P3">3 ��, </a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P4S1">4 � f�rsta</a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P4S3">tredje styckena </a>samt<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm"> 5 �, <br/></a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K6">6 kap. </a>(�ndring m.m. av f�reskrifter i ett stiftelsef�rordnande): samtliga </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">best�mmelser, </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft39"><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K7">7 kap. </a>(likvidation och uppl�sning): samtliga best�mmelser, <br/><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K8">8 kap. </a>(stiftelsens f�retagsnamn): samtliga best�mmelser, <br/><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K9">9 kap. </a>(tillsyn m.m.):<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P1"> 1</a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">9, 11 </a>oc<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">h 12 ��, s</a>amt <br/><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K10">10 kap. </a>(registrering): samtliga best�mmelser. <br/>En insamlingsstiftelses namn ska inneh�lla ordet insamlingsstiftelse. <br/>En insamlingsstiftelse �r uppl�st om den har saknat tillg�ngar under en </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">sammanh�ngande tid av tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna i <a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K1P5">1 kap. 5</a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K1P5_b">5 b ��, </a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K1P6S1">6 � f�rsta stycket, </a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K2">2</a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">10 kap. samt </a></p> <p style="position:absolute;top:448px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39"><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">andra stycket i</a> denna paragraf g�ller inte i fr�ga om insamlingsstiftelser vilkas <br/>tillg�ngar enligt stiftelsef�rordnandet f�r anv�ndas endast till f�rm�n f�r <br/>best�mda fysiska personer. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>4 �</b>6 F�r en kollektivavtalsstiftelse g�ller f�ljande best�mmelser i </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30"><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K1">1 kap. </a>(inledande best�mmelser): <a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P4">4</a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">5 b ��, 6 � f�rsta stycket f�rsta </a></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">meningen oc<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">h 9 �, </a> </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft39"><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K2">2 kap. </a>(f�rvaltning): samtliga best�mmelser, <br/><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K3">3 kap. </a>(bokf�ring och �rsredovisning m.m.):<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P1"> 1 �, </a> <br/><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K4">4 kap. </a>(revision):<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P1"> 1</a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P4">4 ��, </a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">6 �, 7 � f�rsta, andra </a>oc<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">h femte styckena </a>samt </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">7 a16 ��, </a></p> <p style="position:absolute;top:673px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30"><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K5">5 kap. </a>(skadest�nd):<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P1"> 1</a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P3">3 ��, </a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">4 � f�rsta stycket 1</a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P4S4">4, </a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P4S2">andra </a>oc<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P4S3">h tredje styckena </a></p> <p style="position:absolute;top:693px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">oc<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">h 5 �, </a> </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30"><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K6">6 kap. </a>(�ndring m.m. av f�reskrifter i ett stiftelsef�rordnande): samtliga </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">best�mmelser, </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft39"><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K7">7 kap. </a>(likvidation och uppl�sning): samtliga best�mmelser, <br/><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K8">8 kap. </a>(stiftelsens f�retagsnamn): samtliga best�mmelser, <br/><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K9">9 kap. </a>(tillsyn m.m.):<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P1"> 1 </a>oc<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K11P2">h 2 ��, </a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">3 � andra stycket, 5 � f�rsta stycket 1, </a></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39"><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">6 � f�rsta </a>oc<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">h andra styckena, 7 </a>oc<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">h 8 ��, 10 � andra stycket </a>oc<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">h 11 </a>och <br/><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm">12 ��, s</a>amt </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft39"><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K10">10 kap. </a>(registrering): samtliga best�mmelser. <br/>Trots best�mmelserna i<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K6"> 6 kap. </a>f�r stiftarna och stiftelsen genom skriftlig </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39">�verenskommelse �ndra eller upph�va stiftelsef�rordnandet. Vad som anges <br/>i <a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K2">2</a><a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K10">10 kap. </a>om f�reskrifter i ett stiftelsef�rordnande ska i fr�ga om en <br/>kollektivavtalsstiftelse g�lla �ven f�reskrifter f�r stiftelsen som har meddelats <br/>genom en s�dan �verenskommelse. </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">En kollektivavtalsstiftelses namn ska inneh�lla ordet kollektivavtals-</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">stiftelse. </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid till�mpning av<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K4P15"> 4 kap. 15 � </a>ska en kollektivavtalsstiftelse behandlas </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">som en s�dan stiftelse som avses i<a href="https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.htm#K9P10S1"> 9 kap. 10 � f�rsta stycket. </a></p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">En kollektivavtalsstiftelse �r uppl�st om den har saknat tillg�ngar under en </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">sammanh�ngande tid av tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">5 Senaste lydelse 2009:567. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">6 Senaste lydelse 2009:567. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:710px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> 2018:1668 </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft43">Magnus Hermansson <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i stiftelselagen (1994:1220)

Utf�rdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 6 �, 8 kap. 14 ��, 10 kap. 2,
6, 10 och 13 ��, 11 kap. 2 och 4 �� och rubriken till 8 kap. stiftelselagen
(1994:1220) ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
6 �
En stiftelse ska ha ett namn. Namnet ska inneh�lla ordet stiftelse.

Ingen annan �n en stiftelse f�r i sitt namn anv�nda ordet stiftelse eller en

f�rkortning av detta ord.

Best�mmelser om en stiftelses f�retagsnamn finns i 8 kap.

8 kap. Stiftelsens f�retagsnamn
1 �
En stiftelses f�retagsnamn ska tydligt skilja sig fr�n andra f�retags-
namn som f�rut �r inf�rda i stiftelseregistret. I ett f�retagsnamn som skiljer
sig fr�n stiftelsens namn f�r inte ordet stiftelse eller en f�rkortning av detta
ord ing�. I �vrigt finns best�mmelser om registreringen i lagen (2018:1653)
om f�retagsnamn.

2 � I lagen (2018:1653) om f�retagsnamn finns best�mmelser om f�rbud
mot anv�ndning av ett f�retagsnamn och om h�vning av en registrering av ett
f�retagsnamn.

3 � Om ett i stiftelsef�rordnandet angivet f�retagsnamn inte kan registre-
ras, f�r styrelsens eller f�rvaltarens beslut om ett nytt f�retagsnamn
till�mpas utan att best�mmelserna i 6 kap. iakttas.

4 � Skriftliga handlingar som utf�rdas f�r en stiftelse i dess n�ringsverk-
samhet b�r undertecknas med angivande av stiftelsens f�retagsnamn. Vid
angivande av ett f�retagsnamn som inte sammanfaller med stiftelsens namn
ska det p� l�mpligt s�tt alltid anges att det �r en stiftelse som innehar f�re-
tagsnamnet.

Har styrelsen eller f�rvaltaren eller n�gon annan f�retr�dare f�r stiftelsen

utf�rdat en handling utan firmateckning och framg�r det inte av handlingens
inneh�ll att den har utf�rdats p� stiftelsens v�gnar, svarar de som har under-
tecknat handlingen solidariskt f�r f�rpliktelsen enligt handlingen. Detta
g�ller dock inte, om

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

SFS

2018:1668

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1668

1. det framgick av omst�ndigheterna vid handlingens tillkomst att hand-

lingen utf�rdades f�r stiftelsen, samt

2. medkontrahenten har f�tt ett av stiftelsen beh�rigen undertecknat

godk�nnande av handlingen utan osk�ligt dr�jsm�l efter det att antingen en
beg�ran om s�dant godk�nnande har framst�llts eller personlig ansvarighet
har gjorts g�llande mot undertecknarna.

10 kap.
2 �
2 En stiftelses styrelse eller f�rvaltare ska anm�la stiftelsen f�r
registrering i stiftelseregistret senast sex m�nader efter det att stiftelsen
bildades.

Anm�lan ska inneh�lla uppgifter om
1. stiftelsens postadress och telefon,
2. styrelseledam�ternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress

och telefon eller f�rvaltarens namn eller f�retagsnamn, organisations-
nummer, postadress och telefon,

3. revisorns namn, personnummer och postadress samt, om revisorn �r ett

registrerat revisionsbolag, vem som �r huvudansvarig f�r revisionen och
bolagets organisationsnummer.

Vid egen f�rvaltning ska anm�lan vidare inneh�lla uppgift om den ort d�r

styrelsen har sitt s�te eller, om s�te inte �r best�mt, d�r f�rvaltningen
huvudsakligen ut�vas. Vid anknuten f�rvaltning ska uppgift i st�llet l�mnas
om den ort d�r f�rvaltaren har sitt s�te eller, om s�te inte �r best�mt, d�r
f�rvaltarens egen f�rvaltning huvudsakligen ut�vas eller, om f�rvaltaren �r
ett handelsbolag, d�r bolaget har sitt huvudkontor inr�ttat.

Till anm�lan ska det fogas en kopia av stiftelsef�rordnandet, om det �r

m�jligt. Har styrelsen eller f�rvaltaren enligt 2 kap. 7 � fattat beslut om
namn f�r stiftelsen, ska anm�lan inneh�lla uppgift �ven om namnet.

6 �3 Innan en stiftelse b�rjar ut�va n�ringsverksamhet ska styrelsen eller
f�rvaltaren l�mna uppgifter f�r registrering i stiftelseregistret om

1. det f�retagsnamn under vilket n�ringsverksamheten ska bedrivas, och
2. n�ringsverksamhetens art.
Stiftelsen f�r registreras �ven i stiftelseregister hos registreringsmyndig-

het f�r annat eller andra l�n, om verksamheten �r avsedd att ut�vas d�r.

10 � I lagen (2018:1653) om f�retagsnamn finns best�mmelser om avregist-
rering av ett f�retagsnamn sedan en dom om att h�va registreringen av
f�retagsnamnet har f�tt laga kraft.

13 �4 Registreringsmyndighetens beslut enligt denna lag och beslut av
L�nsstyrelsen i Stockholms l�n enligt 12 � f�r �verklagas till allm�n f�rvalt-
ningsdomstol. Ett beslut av registreringsmyndigheten att v�gra registrering
av ett f�retagsnamn �verklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

2 Senaste lydelse 2009:244.

3 Senaste lydelse 2009:244.

4 Senaste lydelse 2016:210.

background image

3

SFS

2018:1668

11 kap.
2 �
5 F�r en insamlingsstiftelse g�ller f�ljande best�mmelser i

1 kap. (inledande best�mmelser): 45 b ��, 6 � f�rsta stycket f�rsta

meningen och 9 �,

2 kap. (f�rvaltning): samtliga best�mmelser,
3 kap. (bokf�ring och �rsredovisning m.m.): 1 �,
4 kap. (revision): 14 ��, 6 �, 7 � f�rstatredje och femte styckena, 7 a

14 ��, 15 � f�rsta och andra styckena samt 16 �,

5 kap. (skadest�nd): 13 ��, 4 � f�rstatredje styckena samt 5 �,
6 kap. (�ndring m.m. av f�reskrifter i ett stiftelsef�rordnande): samtliga

best�mmelser,

7 kap. (likvidation och uppl�sning): samtliga best�mmelser,
8 kap. (stiftelsens f�retagsnamn): samtliga best�mmelser,
9 kap. (tillsyn m.m.): 19, 11 och 12 ��, samt
10 kap. (registrering): samtliga best�mmelser.
En insamlingsstiftelses namn ska inneh�lla ordet insamlingsstiftelse.
En insamlingsstiftelse �r uppl�st om den har saknat tillg�ngar under en

sammanh�ngande tid av tv� �r.

Best�mmelserna i 1 kap. 55 b ��, 6 � f�rsta stycket, 210 kap. samt

andra stycket i denna paragraf g�ller inte i fr�ga om insamlingsstiftelser vilkas
tillg�ngar enligt stiftelsef�rordnandet f�r anv�ndas endast till f�rm�n f�r
best�mda fysiska personer.

4 �6 F�r en kollektivavtalsstiftelse g�ller f�ljande best�mmelser i

1 kap. (inledande best�mmelser): 45 b ��, 6 � f�rsta stycket f�rsta

meningen och 9 �,

2 kap. (f�rvaltning): samtliga best�mmelser,
3 kap. (bokf�ring och �rsredovisning m.m.): 1 �,
4 kap. (revision): 14 ��, 6 �, 7 � f�rsta, andra och femte styckena samt

7 a16 ��,

5 kap. (skadest�nd): 13 ��, 4 � f�rsta stycket 14, andra och tredje styckena

och 5 �,

6 kap. (�ndring m.m. av f�reskrifter i ett stiftelsef�rordnande): samtliga

best�mmelser,

7 kap. (likvidation och uppl�sning): samtliga best�mmelser,
8 kap. (stiftelsens f�retagsnamn): samtliga best�mmelser,
9 kap. (tillsyn m.m.): 1 och 2 ��, 3 � andra stycket, 5 � f�rsta stycket 1,

6 � f�rsta och andra styckena, 7 och 8 ��, 10 � andra stycket och 11 och
12 ��, samt

10 kap. (registrering): samtliga best�mmelser.
Trots best�mmelserna i 6 kap. f�r stiftarna och stiftelsen genom skriftlig

�verenskommelse �ndra eller upph�va stiftelsef�rordnandet. Vad som anges
i 210 kap. om f�reskrifter i ett stiftelsef�rordnande ska i fr�ga om en
kollektivavtalsstiftelse g�lla �ven f�reskrifter f�r stiftelsen som har meddelats
genom en s�dan �verenskommelse.

En kollektivavtalsstiftelses namn ska inneh�lla ordet kollektivavtals-

stiftelse.

Vid till�mpning av 4 kap. 15 � ska en kollektivavtalsstiftelse behandlas

som en s�dan stiftelse som avses i 9 kap. 10 � f�rsta stycket.

En kollektivavtalsstiftelse �r uppl�st om den har saknat tillg�ngar under en

sammanh�ngande tid av tv� �r.

5 Senaste lydelse 2009:567.

6 Senaste lydelse 2009:567.

background image

4

SFS

2018:1668

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.