SFS 1994:1220 Stiftelselag

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 1994:1220 Stiftelselag
SFS 1994_1220 Stiftelselag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1220

Utkom från trycket

den 13 september 1994

Stiftelselag;

utfärdad den 25 augusti 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § En stiftelse bildas genom

1. förordnande enligt 2 §,

2. förordnande enligt 11 kap. 1 §,
3. förordnande i kollektivavtal enligt 11 kap. 3 §, eller
4. åtgärd för grundande av pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt

lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m.

För sådana stiftelser som avses i första stycket 2 och 3 gäller bestämmel-

serna i denna lag endast i den utsträckning som anges i 11 kap. För
stiftelser som avses i första stycket 4 gäller endast lagen om tryggande av
pensionsutfästelse m. m.

2 § En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller
flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmö-
genhet för ett bestämt ändamål.

Stiftelsens egendom skall anses vara avskild när den har tagits om hand

av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet med stiftelseförord-
nandet.

3 § Ett stiftelseförordnande skall vara skriftligt och undertecknat av
stiftaren eller stiftarna.

Ett giltigt testamentariskt förordnande skall godtas som ett stiftelseför-

ordnande enligt denna lag utan hinder av bestämmelsen i första stycket.

4 § En stiftelse kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt
föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

För en stiftelses förpliktelser svarar endast stiftelsens tillgångar.

5 § Om en stiftelse äger så många aktier eller andelar i en svensk eller
utländsk juridisk person att den har mer än hälften av rösterna för samtliga
aktier eller andelar, är stiftelsen moderstiftelse och den andra juridiska
personen dotterföretag. �ger ett dotterföretag eller äger en moderstiftelse

och ett eller flera dotterföretag tillsammans eller äger flera dotterföretag
tillsammans så många aktier eller andelar i en juridisk person som nyss har
sagts, är även den sistnämnda juridiska personen dotterföretag till moder-
stiftelsen.

1

Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94: LU12 , rskr. 1993/94:225.

2650

background image

2651

SFS 1994:1220

Om en stiftelse i annat fall på grund av aktie- eller andelsinnehav eller

avtal ensam har ett bestämmande inflytande över en juridisk person och
en betydande andel i resultatet av dess verksamhet, är stiftelsen moderstif-
telse och den juridiska personen dotterföretag.

Moderstiftelse och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

6 § En stiftelse skall ha ett namn. Namnet skall innehålla ordet stiftelse.

Ingen annan än en stiftelse får i sitt namn använda ordet stiftelse eller en

förkortning av detta ord.

Bestämmelser om stiftelses firma finns i 8 kap.

7 § Bestämmelserna i 5 § och 6 § första stycket och 2 - 1 0 kap. gäller inte

i fråga om stiftelser vilkas tillgångar enligt stiftelseförordnandet får använ-

das endast till förmån för bestämda fysiska personer.

8 § 19 kap. finns bestämmelser om att stiftelser står under tillsyn av en
tillsynsmyndighet. 1 10 kap. finns bestämmelser om att vissa stiftelser skall
vara registrerade i ett stiftelseregister.

2 kap. Förvaltning

Allmänt om förvaltningen

1 § Föreskrifterna i stiftelseförordnandet skall följas vid förvaltningen

av stiftelsens angelägenheter, om inte föreskrifterna strider mot någon
bestämmelse i denna lag.

2 § Om ett åtagande att förvalta stiftelsens egendom i enlighet med
stiftelseförordnandet görs av en eller flera fysiska personer, föreligger egen
förvaltning. Görs ett sådant åtagande av en juridisk person, föreligger

anknuten förvaltning.

Den eller de fysiska personer som har åtagit sig att förvalta stiftelsens

egendom i enlighet med stiftelseförordnandet bildar styrelse för stiftelsen.
Vid ett sådant omhändertagande av egendom som avses i 1 kap. 2 § andra
stycket får stiftelsen företrädas av någon som skall ingå i styrelsen.

Den juridiska person som har åtagit sig att förvalta stiftelsens egendom

är förvaltare för stiftelsen. Om staten har gjort ett sådant åtagande, är det i
stället den myndighet som har gjort åtagandet för statens räkning som är
förvaltare.

3 § Styrelsen eller förvaltaren svarar för att föreskrifterna i stiftelseför-
ordnandet följs.

Första stycket medför inte ansvar för styrelsen eller förvaltaren för

åtgärder som i enlighet med stiftelseförordnandet vidtagits av någon an-
nan än styrelsen i fråga om att utse eller entlediga ledamöter eller ordföran-
de i styrelsen eller av någon annan än styrelsen eller förvaltaren i fråga om
att utse eller entlediga revisor i stiftelsen eller att bestämma arvode åt
styrelsen, förvaltaren eller revisorerna.

background image

SFS 1994:1220

Inte heller medför första stycket ansvar för styrelsen eller förvaltaren för

innehållet i en revisors uppdrag till den del det finns föreskrifter om detta i
stiftelseförordnandet.

4 § I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens
förmögenhet skall vara placerad, svarar styrelsen eller förvaltaren för att
förmögenheten är placerad på ett godtagbart sätt.

5 § En stiftelse får placera sin förmögenhet gemensamt med andra stif-
telser, om inte annat följer av stiftelseförordnandet.

6 § En stiftelse får inte lämna penninglån till eller ställa säkerhet till
förmån för

1. stiftaren eller förvaltaren,

2. den som ensam eller tillsammans med andra företräder stiftelsen

enligt 16 eller 23 § eller företräder förvaltaren eller, om stiftelsen förvaltas
av ett handelsbolag, den som är bolagsman i bolaget,

3. den som ensam eller tillsammans med andra har rätt att företräda ett

dotterföretag till stiftelsen eller, om företaget är ett handelsbolag, är bo-
lagsman i bolaget,

4. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses i 1- 3,

5. den som är besvågrad med en person som avses i 1 - 3 i rätt upp- eller

nedstigande led eller så att den ene är eller har varit gift med den andres
syskon, eller

6. en juridisk person över vars verksamhet någon som avses i 1 - 5 har

ett bestämmande inflytande.

Vad som sägs i första stycket 4 och 5 skall även avse den som på grund

av samboförhållande på liknande sätt är närstående till en person som
avses i första stycket 1 - 3.

Första stycket 2 - 5 och andra stycket gäller inte vid utlåning till någon

som omfattas av dessa bestämmelser om stiftelsen skall främja sitt syfte

genom att lämna penninglån till eller ställa säkerhet för enskilda personer
och låntagaren tillhör den personkrets som skall gynnas. Bestämmelsen i
första stycket 6 gäller inte om gäldenären är ett dotterföretag till stiftelsen.

7 § Styrelsen eller förvaltaren skall besluta om stiftelsens namn, om
stiftelseförordnandet inte innehåller någon föreskrift om namn för stiftel-
sen.

Vad som sägs i denna lag om föreskrifter i ett stiftelseförordnande gäller

också beslut som fattats enligt första stycket.

8 § Styrelsen eller förvaltaren svarar för att stiftelsen fullgör sin bokfö-
ringsskyldighet m. m. enligt 3 kap.

Styrelsen eller förvaltaren svarar för att stiftelseförordnandet och övriga

handlingar avseende stiftelsen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt.

Egen förvaltning

9 § Styrelsen skall utse och entlediga ledamöter om inte annat följer av
stiftelseförordnandet.

2652

background image

SFS 1994:1220

Ett uppdrag som ledamot i en styrelse med två eller flera ledamöter

upphör, om ledamoten anmäler det hos den som har utsett honom eller,
om denne inte kan nås, hos styrelsen.

Ett uppdrag som ledamot i en styrelse med endast en ledamot upphör,

om ledamoten anmäler det hos tillsynsmyndigheten och hos den som har
utsett honom, om denne kan nås.

10 § Styrelsen för en stiftelse får inte bestå av enbart stiftaren eller

stiftarna. Den som är underårig eller försatt i konkurs eller som har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot.

11 § Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. Ordföranden

skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen skall sam-
mankallas om en styrelseledamot begär det.

Ordföranden skall väljas av styrelsen. Vid lika röstetal avgörs valet

genom lottning.

Bestämmelserna i andra stycket gäller endast om inte annat följer av

stiftelseförordnandet.

12 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelsele-

damöter är närvarande. Om det i stiftelseförordnandet föreskrivs att fler
styrelseledamöter måste vara närvarande, gäller i stället det. Om inte
stiftelseförordnandet föreskriver en särskild röstmajoritet, gäller som sty-
relsens beslut den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för
eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

13 § �ver styrelsens beslut skall protokoll föras.

14 § En styrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan

honom och stiftelsen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan
stiftelsen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som

kan strida mot stiftelsens. Med avtal jämställs annan rättshandling samt
rättegång eller annan talan.

�r styrelsen enligt första stycket förhindrad att företräda stiftelsen, får

tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran förordna en god man att före-
träda stiftelsen i styrelsens ställe.

15 § En styrelseledamot har rätt till skäligt arvode. Beslut om arvode får
fattas av styrelsen.

Första stycket gäller endast om inte annat har föreskrivits i stiftelseför-

ordnandet.

16 § Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn och firma.

Styrelsen för en stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret kan bemyn-

diga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn och firma.
Styrelsen kan när som helst återkalla ett sådant bemyndigande. Bestäm-
melserna i 14 § gäller i fråga om den som har fått ett sådant bemyndigande
även om han inte är styrelseledamot.

2653

background image

SFS 1994:1220

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken får inte bemyndigas att företräda stiftelsen.

En stiftelse som har försatts i konkurs företräds som konkursgäldenär av

den styrelse som finns vid konkursens början. Bestämmelserna i 9 § gäller
dock under konkursen.

17 § Om styrelsen eller någon annan företrädare för stiftelsen har företa-

git en rättshandling för stiftelsen och därvid överskridit sin befogenhet,
gäller inte rättshandlingen mot stiftelsen, om den mot vilken rättshand-

lingen företogs insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds.

18 § Om det finns suppleanter för styrelseledamöterna, tillämpas be-

stämmelserna i denna lag om styrelseledamöter också på suppleanterna.

A nknuten förvaltning

19 § Ett uppdrag som förvaltare upphör, om förvaltaren anmäler det hos

tillsynsmyndigheten och hos den som har utsett honom, om denne kan
nås.

Stiftaren får inte vara förvaltare. Den som är försatt i konkurs får inte

heller vara förvaltare.

20 § �ver de beslut som förvaltaren fattar rörande stiftelsen skall det
föras protokoll.

21 § Förvaltaren får inte handlägga frågor som rör avtal mellan honom
och stiftelsen. Förvaltaren får inte heller handlägga frågor om avtal mellan
stiftelsen och tredje man, om förvaltaren i frågan har ett väsentligt intresse
som kan vara stridande mot stiftelsens. Med avtal jämställs rättegång eller
annan talan.

Första stycket tillämpas också på företrädare för förvaltaren.
�r förvaltaren enligt första stycket förhindrad att företräda stiftelsen, får

tillsynsmyndigheten på förvaltarens begäran förordna en god man att
företräda stiftelsen i förvaltarens ställe.

22 § Förvaltaren har rätt till skäligt arvode i efterskott för kalenderår.
Beslut om arvode får fattas av förvaltaren.

Första stycket gäller endast om inte annat har föreskrivits i stiftelseför-

ordnandet.

23 § Förvaltaren företräder stiftelsen och tecknar dess namn och firma.

Förvaltaren för en stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret kan

bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn och
firma. Förvaltaren kan när som helst återkalla ett sådant bemyndigande.
Bestämmelserna i 21 § gäller i fråga om den som har fått ett sådant
bemyndigande även om han inte är företrädare för förvaltaren.

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken får inte bemyndigas att företräda stiftelsen.

En stiftelse som har försatts i konkurs företräds som konkursgäldenär av

den förvaltare som finns vid konkursens början. Bestämmelserna i 19 §
gäller dock under konkursen.

2654

background image

SFS 1994:1220

24 § Har förvaltaren eller någon annan företrädare för stiftelsen företa-
git en rättshandling för stiftelsen och därvid överskridit sin befogenhet,
gäller inte rättshandlingen mot stiftelsen, om den mot vilken rättshand-
lingen företogs insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds.

3 kap. Bokföring och årsredovisning m.m.

Bokföring

1 § En stiftelse som utövar näringsverksamhet eller är moderstiftelse är

bokföringsskyldig.

Om en stiftelse hyr ut en byggnad eller del av en byggnad, är den dock

bokföringsskyldig på grund av detta endast om verksamheten är att anse
som hotell- eller pensionatrörelse eller omfattar mer än två lägenheter som
regelmässigt hyrs ut.

En stiftelse som har bildats av eller tillsammans med staten, en kom-

mun, ett landsting eller en kyrklig kommun är alltid bokföringsskyldig.

2 § Utöver vad som följer av 1 § är en stiftelse bokföringsskyldig

1. från tidpunkten för dess bildande, om värdet av tillgångarna då

överstiger ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det gällande basbelop-
pet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, eller

2. från och med räkenskapsåret efter det vid vars utgång värdet av

stiftelsens tillgångar översteg det gränsbelopp som anges i punkt 1.

En stiftelse kan av tillsynsmyndigheten undantas från bokföringsskyl-

dighet enligt första stycket, om stiftelsens tillgångar vid utgången av de tre
senaste räkenskapsåren har varit lägre än det i första stycket angivna
gränsbeloppet.

3 § På ansökan av en stiftelse som är bokföringsskyldig enligt 2 § kan
tillsynsmyndigheten undanta stiftelsen från bokföringsskyldigheten för en
viss tid, högst fem räkenskapsår i följd, om stiftelsen skall främja sitt syfte
enbart genom att utge kontanta bidrag och den har sin förmögenhet

huvudsakligen placerad i sådana obligationer som avses i 15 kap. 4 § tredje
stycket föräldrabalken eller i fordran hos Riksbanken eller Riksgäldskon-
toret eller i fordran på svensk bank.

4 § Bokföringsskyldigheten enligt denna lag skall fullgöras enligt bestäm-
melserna i bokföringslagen (1976:125) och med iakttagande av följande:

1. Bokföringsskyldigheten omfattar all verksamhet som stiftelsen ut-

övar.

2. En stiftelse som har sin förmögenhet gemensamt placerad med en

annan stiftelses förmögenhet, får beträffande den gemensamt placerade
förmögenheten ha en med den andra stiftelsen gemensam löpande bokfö-
ring.

3. En stiftelse som upphör att vara bokföringsskyldig enligt 1 § skall i

årsbokslutet ange värdet av stiftelsens tillgångar vid räkenskapsårets slut.

Räkenskaper

5 § Stiftelser som inte är bokföringsskyldiga enligt denna lag skall fortlö-
pande föra räkenskaper över belopp som har inbetalats till eller utbetalats

2655

background image

SFS 1994:1220

av stiftelsen. Det skall finnas verifikationer för in- och utbetalningar. En
stiftelse som har sin förmögenhet gemensamt placerad med en annan
stiftelses förmögenhet, får beträffande den gemensamt placerade förmö-
genheten ha räkenskaper som är gemensamma med den andra stiftelsen.

Räkenskaperna skall avslutas med en sammanställning för varje räken-

skapsår. Av sammanställningen skall framgå tillgångar och skulder vid
räkenskapsårets början och slut samt inkomster och utgifter under räken-
skapsåret. I sammanställningen skall även anges värdet av stiftelsens till-

gångar vid räkenskapsårets slut.

Räkenskapsmaterialet skall bevaras i ordnat skick och på betryggande

sätt inom landet under minst tio år från utgången av det räkenskapsår som
räkenskapsmaterialet avser.

Värdet av stiftelsens tillgångar

6 § Vid bestämmandet av det värde av stiftelsens tillgångar som avses i
2 §, 4 § 3 och 5 § skall varje tillgång tas upp till ett värde som motsvarar

vad tillgången kan anses betinga vid en försäljning under normala förhål-
landen. Fastigheter och byggnader som är lös egendom tas dock upp till
taxeringsvärdet om ett sådant värde finns.

�&rsredovisning m.m.

7 § En stiftelse som är bokföringsskyldig enligt denna lag skall upprätta
årsredovisning. Om stiftelsen vid räkenskapsårets utgång är moderstiftelse
och antalet anställda hos koncernen under räkenskapsåret i medeltal har

varit minst tio, skall stiftelsen även upprätta koncernredovisning.

Bestämmelsen i första stycket första meningen gäller inte i fråga om en

stiftelse som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för med-
lemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldig endast
på grund av 2 §.

�&rsredovisningen består av den resultaträkning och den balansräkning

som har tagits in i årsbokslutet samt av en förvaltningsberättelse med
uppgift om hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret.

8 § En stiftelse som har utövat näringsverksamhet under räkenskapsåret
eller som är moderstiftelse vid räkenskapsårets utgång skall vid upprättan-
det av årsredovisningen tillämpa god redovisningssed och lämna uppgifter
och upplysningar av det innehåll som anges i 2 kap. 6 - 8 §§ lagen

(1980:1103) om årsredovisning m. m. i vissa företag. Om det finns synner-
liga skäl får tillsynsmyndigheten medge att bruttoomsättningssumman
inte anges i årsredovisningens resultaträkning.

En stiftelse som skall upprätta koncernredovisning skall vid upprättan-

det av årsredovisningen iaktta även 3 kap. 2 § andra stycket, 3 och 4 §§
samt 8 § andra meningen lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i
vissa företag och vid upprättandet av koncernredovisningen 3 kap. 5 och

7 §§ samt 9 § första stycket samma lag. Ett dotterföretag till stiftelsen skall
vid upprättandet av sin årsredovisning iaktta 3 kap. 2 § andra stycket samt
8 § nämnda lag.

2656

background image

SFS 1994:1220

9 § �&rsredovisningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter
eller, i fråga om stiftelser med anknuten förvaltning, av förvaltaren eller,

om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga de bolagsmän
som företräder bolaget. Vad nu sagts gäller även i fråga om koncernre-
dovisning.

Om en avvikande mening beträffande års- eller koncernredovisningen

har antecknats till styrelsens eller förvaltarens protokoll, skall den avvi-
kande meningen fogas till redovisningen.

10 § En stiftelse som är skyldig att upprätta årsredovisning enligt denna

lag skall avlämna årsredovisningen till revisorn senast fyra månader efter
räkenskapsårets utgång. Om stiftelsen är skyldig att upprätta koncernre-
dovisning enligt denna lag, gäller vad nu sagts även i fråga om koncernre-
dovisningen.

En stiftelse som inte är årsredovisningsskyldig enligt denna lag skall

avlämna årsbokslutet eller sammanställningen över räkenskaperna till
revisorn senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

11 § En stiftelse som är skyldig att upprätta årsredovisning enligt denna

lag skall senast sex månader efter räkenskapsårets utgång sända en kopia
av revisionsberättelsen och av den av revisorn påtecknade årsredovisning-
en till tillsynsmyndigheten. Om stiftelsen är skyldig att upprätta koncern-
redovisning enligt denna lag, gäller vad nu sagts även i fråga om koncern-
revisionsberättelsen och den av revisorn påtecknade koncernredovisning-
en.

12 § Bestämmelsen i 11 § första meningen gäller inte i fråga om sådana

stiftelser som avses i 9 kap. 10 § första stycket. En sådan stiftelse skall
senast sex månader efter räkenskapsårets utgång hålla en kopia av revi-
sionsberättelsen och av den av revisorn påtecknade årsredovisningen till-
gänglig för var och en som vill ta del av den. Ar stiftelsen skyldig att

upprätta koncernredovisning, gäller vad nu sagts även i fråga om koncern-
revisionsberättelsen och den av revisorn påtecknade koncernredovisning-
en, om stiftelsen är sådan som avses i 9 kap. 10 § första stycket 1 eller 2.

4 kap. Revision

1 § En stiftelse skall ha minst en revisor.

Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, utses och entledigas

revisorn i en stiftelse med egen förvaltning av styrelsen.

Om inte annat föreskrivs i stiftelselseförordnandet, utses och entledigas

revisorn i en stiftelse med anknuten förvaltning av

1. förvaltarens högsta beslutande organ,

2. styrelsen om det finns en styrelse och annars av myndighetens chef,

om förvaltaren är en statlig myndighet, eller

3. samtliga bolagsmän i förening, om förvaltaren är ett handelsbolag.

2 § Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, får en stiftelse ha en
eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i denna lag om revisorer
tillämpas också på revisorssuppleanterna.

84-SFS 1994

2657

background image

SFS 1994:1220

3 § Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud
eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara

revisor.

En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till stiftelsens ändamål samt
arten och värdet av stiftelsens tillgångar fordras för uppdragets fullgöran-
de.

Till revisor kan även ett auktoriserat eller godkänt revisionsbolag utses.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel likställs ett auktorise-
rat revisionsbolag med auktoriserad revisor och ett godkänt revisionsbolag
med godkänd revisor. Ett bolag som utses till revisor skall till den stiftelse
som revisionen avser anmäla vem som är huvudansvarig för revisionen.
Den huvudansvarige skall i ett auktoriserat revisionsbolag vara auktorise-
rad revisor och i ett godkänt revisionsbolag vara auktoriserad eller god-
känd revisor. Bestämmelserna i 6 § tillämpas på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör minst en av moderstiftelsens revisorer

utses, om det kan ske.

4 § Minst en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd revisor, om
stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning enligt denna lag.

Stiftelsen skall ha auktoriserad revisor om stiftelsens tillgångar eller, om

stiftelsen är moderstiftelse, koncernens tillgångar, värderade med till-
lämpning av 3 kap. 6 §, vid utgången av de två senaste räkenskapsåren haft
ett värde överstigande ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det
basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid
utgången av respektive räkenskapsår. Minst en revisor skall vara auktori-
serad också om stiftelsen eller koncernen under vart och ett av de två
senaste räkenskapsåren i medeltal haft mer än 200 anställda.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fall

som avses i andra stycket besluta att en viss godkänd revisor får utses i
stället för en auktoriserad revisor. Sådana beslut meddelas för högst fem år

i följd.

5 § I fråga om andra stiftelser än som avses i 4 § första stycket får
tillsynsmyndigheten besluta att minst en revisor skall vara auktoriserad
eller godkänd revisor.

6 § Den kan inte vara revisor som

1. är stiftelsens stiftare eller förvaltare,

2. ensam eller tillsammans med andra företräder stiftelsen enligt 2 kap.

16 eller 23 § eller företräder förvaltaren eller, om stiftelsen förvaltas av ett

handelsbolag, är bolagsman i bolaget,

3. ensam eller tillsammans med andra har rätt att företräda ett dotterfö-

retag till stiftelsen eller till förvaltaren eller, om dotterföretaget är ett
handelsbolag, är bolagsman i företaget,

4. biträder vid förandet av stiftelsens räkenskaper eller vid stiftelsens

förmögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll däröver,

5. är anställd hos eller på annat sätt intar en underordnad eller beroende

ställning till stiftelsen eller till förvaltaren eller till någon annan som avses i

1-4,

2658

background image

6. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder

stiftelsen vid grundbokföringen eller förandet av räkenskaper enligt 3 kap.
5 § eller vid stiftelsens förmögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll
däröver,

7. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses i 1 - 4 eller är besvågrad med en
sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift
med den andres syskon, eller

8. står i låneskuld till stiftelsen eller förvaltaren eller till ett dotterföretag

till stiftelsen eller till förvaltaren eller har förpliktelser för vilka stiftelsen,
förvaltaren eller dotterföretag till stiftelsen eller förvaltaren har ställt sä-
kerhet.

I ett dotterföretag kan inte den vara revisor som enligt första stycket inte

är behörig att vara revisor i moderstiftelsen.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt första och

andra styckena inte är behörig att vara revisor. Har moderstiftelsen eller
dotterföretaget någon anställd i sin tjänst med uppgift att uteslutande eller
huvudsakligen ha hand om stiftelsens eller dotterföretagets eller bådas
interna revision, får revisorn dock anlita en sådan anställd i den utsträck-
ning som det är förenligt med god revisionssed.

7 § En revisor utses för bestämd tid eller tills vidare.

Ett uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när en ny revisor har

utsetts.

Ett uppdrag som revisor för bestämd tid upphör i förtid, om revisorn

anmäler det hos den som har utsett honom eller om han entledigas av
någon som enligt 1 § andra stycket har rätt att göra det.

Upphör ett uppdrag att vara revisor för bestämd tid i förtid, skall

revisorn genast anmäla detta till tillsynsmyndigheten, om uppdraget har
gällt en stiftelse som är skyldig att upprätta årsredovisning enligt denna
lag. Revisorn skall i anmälan lämna en redogörelse för iakttagelserna vid
den granskning som han har utfört under den del av löpande räkenskapsår
som hans uppdrag har omfattat. För anmälan gäller i tillämpliga delar vad
som föreskrivs i 11 § tredje och fjärde styckena om revisionsberättelse.

Kopia av anmälan skall överlämnas till stiftelsens styrelse eller förvaltare.

Bestämmelsen i fjärde stycket tillämpas inte om uppdraget har gällt en

sådan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket.

8 § Tillsynsmyndigheten kan förordna revisor för en stiftelse, om

1. någon revisor inte är utsedd,

2. någon auktoriserad eller godkänd revisor inte är utsedd när det krävs

enligt 4 eller 5 §,

3. en utsedd revisor inte får vara revisor enligt vad som föreskrivs i 3 §

första stycket eller 6 §, eller

4. en föreskrift i stiftelseförordnandet om antalet revisorer eller om

revisors behörighet har åsidosatts.

1 fall som avses i första stycket 1 - 4 är styrelsen eller förvaltaren skyldig

att göra anmälan till tillsynsmyndigheten, om inte rättelse utan dröjsmål
sker genom den som utser revisor.

Förordnande enligt första stycket skall meddelas efter det att stiftelsen

har hörts och avse tid till dess att en annan revisor har blivit utsedd. Vid

2659

SFS 1994:1220

background image

SFS 1994:1220

förordnande av revisor i fall som avses i första stycket 2 - 4 skall tillsyns-
myndigheten entlediga den tidigare utsedde revisorn.

9 § Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed
granska stiftelsens räkenskaper och årsredovisning, årsbokslut eller sam-
manställning enligt 3 kap. 5 § andra stycket samt styrelsens eller förvalta-
rens förvaltning.

Om stiftelsen är en moderstiftelse som skall upprätta koncernredovis-

ning, skall revisorerna även granska koncernredovisningen och koncernfö-
retagens inbördes förhållanden i övrigt.

Innehåller stiftelseförordnandet föreskrifter om revision skall dessa iakt-

tas, om de inte strider mot första eller andra stycket eller mot någon annan
bestämmelse i denna lag.

10 § Styrelsen eller förvaltaren skall ge revisorerna tillfälle att verkställa

granskningen i den omfattning som dessa finner behövligt samt lämna de
upplysningar och den hjälp som revisorerna begär. Samma skyldighet har
företagsledningen och revisorerna i ett dotterföretag gentemot en revisor i
moderstiftelsen.

11 § Revisorerna skall avge en revisionsberättelse för varje räkenskaps-

år.

I fråga om stiftelser som är skyldiga att upprätta årsredovisning enligt

denna lag skall revisionsberättelsen innehålla ett uttalande om huruvida
årsredovisningen har gjorts upp enligt denna lag. Innehåller inte årsredo-
visningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt 3 kap. 7 § tredje
stycket eller 8 §, skall detta anges och behövliga upplysningar lämnas i
revisionsberättelsen, om det kan ske.

I revisionsberättelsen skall det också anmärkas om revisorerna vid sin

granskning har funnit att

1. stiftelsens tillgångar har använts i strid med stiftelsens ändamål eller

att dess förmögenhet är placerad i strid med stiftelseförordnandet eller
med 2 kap. 4 eller 6 §,

2. någon annan åtgärd eller försummelse innebär att föreskrifterna i

stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i denna lag inte har följts, eller

3. vad som enligt 1 eller 2 ligger en styrelseledamot eller förvaltaren till

last eller annan åtgärd eller försummelse kan föranleda ersättningsskyldig-
het enligt 5 kap. 1 § första meningen eller entledigande enligt 9 kap. 6 §.

Om stiftelsen har utövat näringsverksamhet under räkenskapsåret, skall

revisionsberättelsen upprättas med iakttagande av även 4 kap. 10 § fjärde
stycket lagen (1980:1103) om årsredovisning m. m. i vissa företag.

I en moderstiftelse skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse

för koncernen. Härvid skall andra stycket och tredje stycket 2 och 3
tillämpas.

12 § Sedan revisorerna i en stiftelse som är skyldig att upprätta årsredo-

visning enligt denna lag har slutfört granskningen, skall de skriva en
hänvisning till revisionsberättelsen på årsredovisningen och, i en moder-
stiftelse, på koncernredovisningen. Finner revisorerna att balansräkningen

eller resultaträkningen är oriktig, skall de därvid anteckna även detta. I en

2660

background image

SFS 1994:1220

moderstiftelse gäller detsamma i fråga om koncernbalansräkningen och
koncernresultaträkningen.

13 § Revisorerna skall överlämna revisions- och koncernrevisionsberät-

telsen samt den av dem påtecknade års- och koncernredovisningen, års-
bokslutet eller sammanställningen till styrelsen eller förvaltaren senast fem
och en halv månader efter utgången av stiftelsens räkenskapsår.

14 § Erinringar som revisorerna framställer till styrelsen eller förvalta-

ren och som inte har tagits in i revisionsberättelsen skall de anteckna i
protokoll eller någon annan handling. Handlingen skall överlämnas till
styrelsen eller förvaltaren.

15 § Revisorerna får inte lämna upplysningar till utomstående om såda-

na stiftelsens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgöran-
det av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för stiftelsen.

Revisorerna är skyldiga att

1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har

försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna behövliga upplysningar om
stiftelsens angelägenheter, samt

2. på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till

undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsyns-

myndigheten gäller inte när det är fråga om sådan stiftelse som avses i
9 kap. 10 § första stycket.

16 § Revisorerna har rätt att av stiftelsen få skäligt arvode för sitt

uppdrag.

5 kap. Skadestånd

1 § Om en styrelseledamot eller förvaltaren uppsåtligen eller av oakt-

samhet orsakar skada för stiftelsen då han fullgör sitt uppdrag, skall han

ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom
åsidosättande av föreskrifterna i stiftelseförordnandet eller denna lag.

2 § En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §.
Han ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakas
av hans medhjälpare.

Om ett revisionsbolag är revisor, är det bolaget och den som är huvud-

ansvarig för revisionen som är ersättningsskyldiga.

3 § Om någon är ersättningsskyldig enligt 1 eller 2 §, kan skadeståndet

jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet,

skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

Skall flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet i

den mån inte skadeståndsskyldigheten har jämkats för någon av dem
enligt första stycket. Vad någon har utgett i skadestånd får krävas tillbaka
från de andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

2661

background image

SFS 1994:1220

4 § Talan om skadestånd till stiftelsen enligt 1 eller 2 § kan väckas,

förutom av styrelsen eller förvaltaren, av

1. stiftaren eller, om stiftaren är avliden, dennes efterlevande make eller

sambo, arvinge, arvinges avkomling, universell testamentstagare, boutred-
ningsman eller testamentsexekutor i dödsboet efter stiftaren,

2. en styrelseledamot,
3. den som enligt stiftelsens ändamål kan komma att få förmån av

stiftelsen,

4. den som genom stiftelseförordnandet har rätt att föra sådan talan,

samt

5. tillsynsmyndigheten.

Talan om skadestånd till stiftelsen enligt 1 eller 2 § kan även väckas av

stiftelsens konkursbo.

Den som har väckt talan med stöd av första stycket 1 - 5 eller andra

stycket svarar för rättegångskostnaderna men har rätt till ersättning av
stiftelsen för den kostnad som täcks av vad som har kommit stiftelsen till

godo genom rättegången.

Bestämmelsen i första stycket 5 gäller inte i fråga om en sådan stiftelse

som avses i 9 kap. 10 § första stycket.

5 § Sådan talan för stiftelsens räkning enligt 1 eller 2 § som inte grundas
på brott kan inte väckas mot

1. en styrelseledamot eller förvaltaren sedan tre år har förflutit från

utgången av det räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd som ligger till

grund för talan fattades eller vidtogs, eller

2. en revisor sedan tre år har förflutit från det att revisionsberättelsen

kom styrelsen eller förvaltaren till handa.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket får stiftelsens konkursbo

väcka talan, om konkursansökan har gjorts innan den tid som anges i
första stycket har gått ut. Efter utgången av nämnda tid kan sådan talan
dock inte väckas senare än sex månader från edgångssammanträdet.

6 kap. �ndring m. m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande

�ndring m. m. efter tillstånd

1 § Styrelsen eller förvaltaren får inte utan tillstånd av Kammarkollegiet

ändra eller upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i stiftelseför-
ordnandet som avser

1. stiftelsens ändamål,

2. hur stiftelsens förmögenhet skall vara placerad,
3. huruvida stiftelsen skall ha egen eller anknuten förvaltning,
4. av vem en styrelseledamot eller förvaltaren entledigas eller utses eller

hur styrelsen skall vara sammansatt,

5. styrelsens beslutförhet eller omröstningsförfarande,
6. arvode till styrelsens ledamöter eller förvaltaren,
7. räkenskaper eller årsredovisning för stiftelsen,
8. revision, eller
9. rätt att föra talan om skadestånd till stiftelsen eller om entledigande

av styrelseledamot eller förvaltare.

Föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas endast

2662

background image

SFS 1994:1220

om de på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har
blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter
eller om det finns andra särskilda skäl.

Vid ändring av föreskrifter om stiftelsens ändamål skall vad som kan

antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt möjligt.

2 § Frågor om tillstånd enligt 1 § prövas på ansökan av styrelsen eller
förvaltaren. Kammarkollegiets beslut får överklagas hos regeringen.

�ndring m. m. utan tillstånd

3 § Om stiftaren i stiftelseförordnandet uttryckligen har föreskrivit att
styrelsen eller förvaltaren utan tillstånd av en myndighet får ändra, upphä-

va eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet som
angår en annan fråga än som anges i 1 § första stycket 1, gäller vad
stiftelseförordnandet föreskriver utan hinder av 1 §.

�ven om det inte följer av stiftelseförordnandet får styrelsen eller förval-

taren i andra fall än som avses i 1 § första stycket utan tillstånd ändra,
upphäva eller i särskilt fall åsidosätta en föreskrift i stiftelseförordnandet.

Härvid skall 1 § andra stycket tillämpas.

4 § Styrelsen eller förvaltaren skall underrätta tillsynsmyndigheten om
beslut som avses i 3 §. Beslutet gäller från och med den dag då tre månader

förflutit sedan underrättelsen inkom till tillsynsmyndigheten, om inte
denna under tremånaderstiden förbjudit styrelsen eller förvaltaren att
tillämpa beslutet. Förbud av tillsynsmyndigheten får grundas endast på att
beslutet strider mot denna lag.

Om tillsynsmyndigheten behöver längre tid för prövningen, får den

förlänga tidsfristen enligt första stycket med högst tre månader. Om det
fattas beslut om förlängning skall stiftelsen underrättas om detta.

Upphörande av en stiftelse i visst fall

5 § Styrelsen eller förvaltaren får besluta om att förbruka stiftelsens
tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som
så nära som möjligt motsvarar detta, om

1. stiftelsen bildades för mer än 50 år sedan,

2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem

åren,

3. värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 6 §, vid

utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit det då gällande
basbeloppet enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring, samt

4. stiftelsen saknar skulder.
Bestämmelserna i 4 § tillämpas på beslut enligt första stycket.

7 kap. Likvidation och upplösning

Förutsättningar för likvidation m. m.

1 § Styrelsen eller förvaltaren för en stiftelse som utövar näringsverk-

samhet skall ofördröjligen upprätta en särskild balansräkning så snart det
finns skäl att anta att värdet av stiftelsens tillgångar understiger summan
av stiftelsens skulder. Samma skyldighet inträder om stiftelsen vid verk-

2663

background image

SFS 1994:1220

ställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken befunnits sakna utmätningsbara

tillgångar. Visar balansräkningen att värdet av tillgångarna understiger
summan av skulderna, skall styrelsen eller förvaltaren ansöka hos tingsrätt
om att stiftelsen försätts i likvidation. Sådan ansökan kan även göras av
styrelseledamot eller revisor.

2 § Vid beräkningen av värdet av stiftelsens tillgångar skall det i den
balansräkning som avses i 1 § inom linjen tas upp en post som utvisar den

ökning av tillgångarnas sammanlagda värde som skulle följa, om de redo-

visades till försäljningsvärdet med avdrag för försäljningskostnaderna.
Beträffande sådana anläggningstillgångar som undergår fortlöpande värde-
minskning gäller dock att de skall tas upp till anskaffningsvärdet minskat
med erforderliga avskrivningar och nedskrivningar, om man därigenom
får ett högre värde.

Vid beräkningen av summan av stiftelsens skulder skall hänsyn inte tas

till skulder på grund av statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten
är beroende av stiftelsens ekonomiska ställning, om stödet, för det fall att
stiftelsen försätts i konkurs eller träder i likvidation, skall återbetalas först
sedan övriga skulder till fullo har betalats.

3 § Underlåter styrelseledamöterna eller förvaltaren att fullgöra vad som
åligger dem enligt 1 §, svarar de och andra som med vetskap om denna
underlåtenhet handlar på stiftelsens vägnar solidariskt för de förpliktelser
som uppkommer för stiftelsen. En styrelseledamot eller förvaltaren undgår
dock ansvar, om han visar att underlåtenheten inte beror på försummelse
av honom.

Ansvarighet enligt första stycket gäller inte för förpliktelser som upp-

kommer sedan likvidationsfrågan har hänskjutits till domstols prövning
eller sådan balansräkning som avses i 4 § har blivit granskad av revisorer-
na och godkänd av tillsynsmyndigheten.

4 § Tingsrätt skall besluta att stiftelsen skall träda i likvidation, om det

inte under ärendets handläggning i domstolen styrks att en balansräkning,
utvisande att stiftelsen har tillgångar till ett värde som överstiger summan
av skulderna, har blivit granskad av revisorerna och godkänd av tillsyns-
myndigheten.

Förfarandet hos domstolen

5 § Görs ansökan om likvidation enligt 1 §, skall domstolen genast kalla
stiftelsen och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att inställa sig för
domstolen på en bestämd dag, då frågan om skyldighet för stiftelsen att
träda i likvidation skall prövas. Kallelsen skall delges stiftelsen, om delgiv-
ningen kan ske på annat sätt än enligt 15 - 17 §§ delgivningslagen
(1970:428). Kallelsen skall kungöras genom domstolens försorg i Post- och

Inrikes Tidningar minst två och högst fyra månader före inställelsedagen.

6 § Har sökanden haft kostnader för delgivning eller kungörelse samt för
expeditioner i ett ärende enligt 1 §, skall kostnaderna betalas av stiftelsens
medel, om stiftelsen förpliktas träda i likvidation eller om domstolen i
annat fall finner det skäligt.

2664

background image

SFS 1994:1220

Genomförande av likvidationen

7 § En domstol som fattar beslut att en stiftelse skall träda i likvidation

skall samtidigt utse en eller flera likvidatorer. Likvidatorerna träder i
styrelsens eller förvaltarens ställe och har till uppgift att genomföra likvi-
dationen.

Likvidatorerna skall för registrering i stiftelseregistret genast anmäla

beslut om likvidation och förordnande av likvidator.

Bestämmelserna i denna lag om styrelse och styrelseledamöter tillämpas

på likvidatorerna, i den mån inte annat följer av detta kapitel. En likvida-
tor har alltid rätt till skäligt arvode.

En stiftelse är alltid bokföringsskyldig under likvidationen.
Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att stiftelsen träder i

likvidation. Bestämmelserna i 4 kap. tillämpas under likvidationen. Revi-
sionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida enligt revisorer-
nas mening likvidationen onödigt fördröjs.

8 § När stiftelsen har trätt i likvidation, skall styrelsen eller förvaltaren
genast avge en redovisning för sin förvaltning av stiftelsens angelägenheter
under den tid för vilken redovisningshandlingar inte förut har lämnats till

revisorerna. Redovisningen skall lämnas till revisorerna så snart det kan
ske. Bestämmelserna om årsredovisning och revisionsberättelse skall til-
lämpas.

Om tiden även omfattar det föregående räkenskapsåret, skall en särskild

redovisning avges för detta år. I en moderstiftelse skall denna särskilda
redovisning även omfatta koncernredovisning.

9 § Likvidatorerna skall genast söka kallelse på stiftelsens okända borge-
närer.

10 § Likvidatorerna skall så snart det kan ske genom försäljning på

offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt förvandla stiftelsens tillgångar
till pengar, i den mån det behövs för likvidationen, samt betala stiftelsens
skulder. Stiftelsens näringsverksamhet får fortsättas om det behövs för en
ändamålsenlig avveckling eller för att de anställda skall få skälig tid på sig
att skaffa sig nya anställningar.

11 § När den anmälningstid som bestämts i kallelsen på stiftelsens okän-

da borgenärer har gått ut och alla kända skulder blivit betalda, skall
likvidatorerna använda återstående tillgångar för det ändamål vartill de är
bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta.
Om det inte är möjligt att använda tillgångarna på detta sätt, skall de
överlämnas till Allmänna arvsfonden. Om något skuldbelopp är tvistigt
eller inte förfallet till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, skall
dock så mycket av överskottet behållas som kan behövas för denna betal-
ning.

12 § När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart det

kan ske avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsbe-
rättelse som avser likvidationen i dess helhet. Till berättelsen skall de foga
redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redo-

2665

background image

SFS 1994:1220

visningshandlingarna skall avlämnas till revisorerna. Dessa skall inom en
månad därefter till likvidatorerna avge en revisionsberättelse över slutre-
dovisningen och förvaltningen under likvidationen. Likvidatorerna skall
därefter genast sända en kopia av revisions- och förvaltningsberättelserna
till tillsynsmyndigheten.

13 § När likvidatorerna har sänt revisions- och förvaltningsberättelserna

till tillsynsmyndigheten, är stiftelsen upplöst. Detta förhållande skall likvi-
datorerna genast anmäla för registrering i stiftelseregistret.

Om likvidatorerna finner att stiftelsen är på obestånd och inte kan

betala likvidationskostnaderna, skall de ansöka om att stiftelsen försätts i

konkurs.

14 § Om det efter stiftelsens upplösning enligt 13 § visar sig att stiftelsen

har tillgångar eller om talan väcks mot stiftelsen eller det av någon annan
orsak uppkommer behov av en likvidationsåtgärd, skall likvidationen
fortsättas. Detta skall genast anmälas av likvidatorerna för registrering i
stiftelseregistret.

15 § Om ett likvidationsbeslut har blivit upphävt genom ett beslut av

domstol som har vunnit laga kraft, träder stiftelsens tidigare styrelse eller
förvaltare i likvidatorernas ställe. Likvidatorerna skall genast anmäla be-
slutet för registrering i stiftelseregistret.

När likvidation har upphört enligt första stycket, skall 12 § tillämpas.

Likvidation efter konkurs

16 § Om en stiftelse som utövar näringsverksamhet är försatt i konkurs

och denna avslutas med överskott, skall styrelsen eller förvaltaren inom en

månad från det att konkursen avslutades besluta att stiftelsen skall träda i
likvidation och genast anmäla detta till tingsrätten. Denna skall därefter
utan dröjsmål utse en eller flera likvidatorer.

Om stiftelsen var i likvidation när den försattes i konkurs, skall likvida-

tionen fortsättas enligt 14 §.

17 § Om det inte fattas ett sådant beslut som avses i 16 § första stycket,

skall tingsrätten besluta att stiftelsen skall träda i likvidation.

Frågan om likvidation enligt första stycket prövas på anmälan av till-

synsmyndigheten eller på ansökan av en styrelseledamot eller en borgenär.

Om tillsynsmyndigheten eller sökanden har haft kostnader för delgiv-

ning eller kungörelse samt för expeditioner i ett ärende enligt andra styc-
ket, skall kostnaderna betalas av stiftelsens medel.

Upplösning utan likvidation

18 § I fall som avses i 6 kap. 5 § är stiftelsen upplöst när tillgångarna

förbrukats.

När en stiftelses konkurs har avslutats utan överskott är stiftelsen upp-

löst.

2666

background image

8 kap. Stiftelses firma

1 § En stiftelses firma skall tydligt skilja sig från andra firmor som förut

är införda i stiftelseregistret. I en firma som skiljer sig från stiftelsens
namn får inte ordet stiftelse eller en förkortning av detta ord ingå. I övrigt
finns bestämmelser om registreringen i firmalagen (1974:156).

2 § I firmalagen (1974: 156) finns bestämmelser om förbud mot använd-
ning av firma och om hävande av firmaregistrering.

3 § Om en i stiftelseförordnandet angiven firma inte kan registreras, får
styrelsens eller förvaltarens beslut om ny firma tillämpas utan att bestäm-
melserna i 6 kap. iakttas.

4 § Skriftliga handlingar som utfärdas för en stiftelse i dess näringsverk-
samhet bör undertecknas med angivande av stiftelsens firma. Vid angivan-
de av firma som inte sammanfaller med stiftelsens namn skall på lämpligt
sätt alltid anges att det är en stiftelse som innehar firman.

Har styrelsen eller förvaltaren eller någon annan företrädare för stiftel-

sen utfärdat en handling utan firmateckning och framgår det inte av
handlingens innehåll att den har utfärdats på stiftelsens vägnar, svarar de
som har undertecknat handlingen solidariskt för förpliktelsen enligt hand-
lingen. Detta gäller dock inte, om

1. det framgick av omständigheterna vid handlingens tillkomst att hand-

lingen utfärdades för stiftelsen, samt

2. medkontrahenten har fått ett av stiftelsen behörigen undertecknat

godkännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att antingen
en begäran om sådant godkännande har framställts eller personlig ansva-

righet har gjorts gällande mot undertecknarna.

9 kap. Tillsyn m. m.

Inledande bestämmelser

1 § Tillsynsmyndighet för en stiftelse med egen förvaltning är länsstyrel-

sen i det län där stiftelsens styrelse har sitt säte eller, om säte inte är
bestämt, där förvaltningen huvudsakligen utövas. En stiftelse med anknu-

ten förvaltning står under tillsyn av länsstyrelsen i det län där förvaltaren
har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltarens egen förvaltning
huvudsakligen utövas eller, om ett handelsbolag är förvaltare, där bolagets
huvudkontor är inrättat.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta

att en annan myndighet än som följer av första stycket skall vara tillsyns-
myndighet för en stiftelse.

Att det för vissa stiftelser gäller särskilda bestämmelser om tillsynen

framgår av 10 §.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om avgifter för tillsynsmyndigheternas verksamhet enligt
denna lag.

2667

SFS 1994:1220

background image

SFS 1994:1220

Tillsynens innebörd m. m.

3 § Tillsynsmyndigheten skall ingripa, om det kan antas att stiftelsens
förvaltning eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet med stiftel-
seförordnandet eller bestämmelserna i denna lag eller att en styrelseleda-
mot eller förvaltaren annars missköter sitt uppdrag.

Tillsynsmyndigheten skall ge stiftelserna råd och upplysningar.

4 § Tillsynsmyndigheten får

1. begära in handlingar eller upplysningar från stiftelsen,

2. kalla till och delta vid sammanträde med stiftelsens styrelse eller

förvaltare, samt

3. om särskild anledning föreligger utföra inspektion hos stiftelsen på tid

och sätt som myndigheten bestämmer.

I fall som avses i första stycket 3 är stiftelsens styrelse eller förvaltare

skyldig att hålla stiftelsens kassa, värdehandlingar och övriga tillgångar
samt räkenskapsmaterial och protokoll tillgängliga för dem som utför
inspektionen.

5 § Tillsynsmyndigheten kan

1. skilja en styrelseledamot från hans uppdrag om han är obehörig enligt

2 kap. 10 § eller enligt lagen (1986:436) om näringsförbud samt skilja en
förvaltare som är obehörig enligt 2 kap. 19 § andra stycket från uppdraget,

2. förelägga en eller flera styrelseledamöter eller förvaltaren att fullgöra

sina åligganden,

3. förbjuda en eller flera styrelseledamöter eller förvaltaren att verkställa

ett beslut eller, om beslutet har verkställts, förelägga en eller flera styrelse-
ledamöter eller förvaltaren att göra rättelse om det kan ske.

Att tillsynsmyndigheten har även andra befogenheter framgår av 4 kap.

5 och 8 §§ samt 5 kap. 4 §.

Beslut om föreläggande eller förbud enligt första stycket 2 och 3 får

förenas med vite. Tillsynsmyndigheten skall pröva frågan om att döma ut
ett vite som förelagts enligt första stycket 2, om föreläggandet endast avser
åliggande att inge en eller flera handlingar till tillsynsmyndigheten. I
övriga fall prövas frågan av länsrätten enligt lagen (1985:206) om viten.

6 § Om en styrelseledamot eller förvaltaren missköter sitt uppdrag, kan
han entledigas av allmän domstol. Entledigandet får begränsas till viss tid.

I fråga om rätt till talan om entledigande gäller 5 kap. 4 § första och

fjärde styckena.

Har tillsynsmyndigheten väckt talan om entledigande av en styrelseleda-

mot eller förvaltaren, får tillsynsmyndigheten entlediga denne för tiden till
dess att domstolen har slutligt prövat saken eller bestämt annorlunda.

7 § I en stiftelse med egen förvaltning skall tillsynsmyndigheten förord-
na

1. ny styrelseledamot, om detta behövs för att styrelsen skall bli beslut-

för, samt

2. ordförande i styrelsen i fall då någon annan än styrelsen skall utse

ordförande men inte gör detta.

Förordnandet gäller intill dess att en ny ledamot eller ordförande har

2668

background image

SFS 1994:1220

blivit utsedd i behörig ordning. Har den förre ledamoten entledigats för en
viss tid, gäller dock förordnandet för den nye ledamoten för den tid
entledigandet avser.

8 § Tillsynsmyndigheten skall förordna ny förvaltare för en stiftelse med
anknuten förvaltning, om stiftelsen saknar förvaltare.

Förordnandet gäller tills vidare. Har den förre förvaltaren entledigats

för en viss tid, gäller dock förordnandet för den nye förvaltaren för den tid
entledigandet avser.

9 § Om ett testamentariskt stiftelseförordnande inte kan verkställas där-
för att det saknas ett sådant åtagande som avses i 1 kap. 2 § andra stycket,
skall länsstyrelsen på begäran av någon som förvaltar dödsboet verka för
att ett sådant åtagande lämnas. Länsstyrelsen får därvid besluta om en

annan förvaltningsform än den som har föreskrivits av stiftaren.

Behörig länsstyrelse är länsstyrelsen i det län där stiftaren hade sitt

hemvist.

Tillsynens innebörd i fråga om vissa stiftelser

10 § Bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 § samt 5 § första stycket 2 och

3 gäller inte i fråga om

1. stiftelser som bildats av eller tillsammans med staten, en kommun, ett

landsting eller en kyrklig kommun,

2. stiftelser som förvaltas av en statlig myndighet, eller
3. stiftelser som enligt stiftarens förordnande skall vara undantagna från

tillsyn enligt denna lag och som varken under innevarande eller de tre

närmast föregående räkenskapsåren har utövat näringsverksamhet eller
varit moderstiftelse.

I fråga om stiftelser som avses i första stycket gäller dock bestämmelser-

na i 3 § första stycket, 4 § första stycket 1 och 2 samt 5 § första stycket 2
och 3 om det kan antas att

1. stiftelsen saknar namn,

2. stiftelsen inte har upprättat års- eller koncernredovisning eller inte har

avlämnat års- eller koncernredovisning, årsbokslut eller sammanställning
över räkenskaperna till revisorn,

3. stiftelsen inte håller års- eller koncernredovisning eller revisions- eller

koncernrevisionsberättelse tillgänglig för var och en,

4. stiftelsen saknar behörig revisor, eller om

5. fråga uppkommer om sådant beslut som avses i 4 kap. 5 §.

�verklagande

11 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos

kammarrätten. Detta gäller dock inte beslut om att väcka talan enligt
5 kap. 4 § första stycket eller 9 kap. 6 § första stycket eller beslut enligt
9 kap. 6 § tredje stycket.

Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 kap. 8 §, 6 kap. 4 § eller 5 § andra

stycket, 9 kap. 5 § första stycket 3, i den del beslutet avser verkställighets-
förbud, eller 9 kap. 7 eller 8 § gäller även om de överklagas.

Om tillsynsmyndighetens beslut överklagas, skall tillsynsmyndigheten

föra talan för det allmänna. �verklagas kammarrättens beslut av tillsyns-

2669

background image

2670

SFS 1994:1220

myndigheten, skall överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den
dag då det överklagade beslutet meddelades.

Länsstyrelsens beslut enligt 9 § överklagas hos kammarrätten. Bestäm-

melserna i tredje stycket om tillsynsmyndigheten och dess beslut gäller i
sådant fall länsstyrelsen och dess beslut.

10 kap. Registrering

Allmänna bestämmelser om registrering

1 § En stiftelse skall vara registrerad om

1. den är skyldig att upprätta årsredovisning enligt denna lag, eller

2. det följer av de av stiftaren i stiftelseförordnandet meddelade före-

skrifterna att den skall vara registrerad.

Registreringsmyndighet för en stiftelse är den länsstyrelse som med

tillämpning av bestämmelserna i 9 kap. 1 § första stycket skall vara till-
synsmyndighet för stiftelsen.

Ett stiftelseregister skall föras hos registreringsmyndigheten för registre-

ringar enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för registrering i stiftelseregistret.

2 § Om inte annat följer av 6 § andra stycket skall en stiftelses styrelse
eller förvaltare anmäla stiftelsen för registrering i stiftelseregistret

1. i fall som avses i 1 § första stycket 2 senast sex månader efter det att

stiftelsen bildades,

2. i övriga fall senast sex månader efter det att stiftelsen blev bokförings-

skyldig enligt denna lag.

Anmälan enligt första stycket skall innehålla uppgift om stiftelsens post-

adress och telefon samt om styrelseledamöternas namn, bostadsadress,
postadress och telefon eller förvaltarens namn eller firma, postadress och
telefon. Vid egen förvaltning skall den vidare innehålla uppgift om den ort
där styrelsen har sitt säte, eller om säte inte är bestämt, där förvaltningen
huvudsakligen utövas. Vid anknuten förvaltning skall uppgift i stället
lämnas om den ort där förvaltaren har sitt säte, eller om säte inte är
bestämt, där förvaltarens egen förvaltning huvudsakligen utövas eller, om
förvaltaren är ett handelsbolag, där bolaget har sitt huvudkontor inrättat.

Till anmälan skall det fogas en kopia av stiftelseförordnandet, om det är

möjligt. Har styrelsen eller förvaltaren enligt 2 kap. 7 § fattat beslut om
namn för stiftelsen, skall anmälan innehålla uppgift även om namnet.

3 § Anmälan för registrering i stiftelseregistret skall genast göras

1. när en föreskrift i stiftelseförordnandet har ändrats eller upphävts

enligt bestämmelserna i 6 kap.,

2. när en ändring har inträtt i något förhållande som avses i 2 § andra

stycket,

3. när någon har bemyndigats att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 §

andra stycket eller 23 § andra stycket,

4. när stiftelsen inte längre är registreringsskyldig enligt denna lag, samt

5. när stiftelsen är upplöst.
I fall som avses i första stycket 3 skall uppgift lämnas om företrädarens

background image

namn, bostadsadress, postadress och telefon. Har styrelsen eller förvalta-
ren beslutat att rätten att företräda stiftelsen samt att teckna dess namn
och firma får utövas endast av två eller flera i förening, skall detta också

anmälas för registrering i stiftelseregistret. Någon annan inskränkning i
rätten att företräda stiftelsen och att teckna dess namn och firma får inte
registreras.

När anmälan enligt första stycket 2 avser byte av förvaltare skall anmä-

lan göras av den nye förvaltaren. 1 fall som avses i första stycket 5 skall
anmälan göras av den avträdande styrelsen eller förvaltaren. I övriga fall
skall anmälan göras av styrelsen eller förvaltaren.

4 § Om en registrerad stiftelse försätts i konkurs eller förhandling om
offentligt ackord inleds för stiftelsen, skall tingsrätten sända en underrät-
telse om beslutet för registrering i stiftelseregistret.

När konkursen har avslutats eller förhandlingen om offentligt ackord

har avslutats på annat sätt än genom konkurs, skall tingsrätten genast
sända en underrättelse för registrering i stiftelseregistret och i det förra
fallet ange om något överskott finns eller inte. Tingsrätten skall även för
registrering underrätta registreringsmyndigheten när en högre rätt genom
beslut, som har vunnit laga kraft, har upphävt ett beslut att försätta
stiftelsen i konkurs eller att inleda förhandling om offentligt ackord.

5 § En registrering skall avföras om det genom dom som har vunnit laga
kraft har förklarats att en registrering inte borde ha skett, att ett beslut som
registrerats är ogiltigt eller att något visst förhållande som registrerats inte
föreligger.

Domstolen skall sända en kopia av domen till registreringsmyndigheten.

Särskilda bestämmelser för stiftelser som avser att utöva eller som utövar

näringsverksamhet

6 § Innan en stiftelse börjar utöva näringsverksamhet skall styrelsen
eller förvaltaren lämna uppgift för registrering i stiftelseregistret om

1. den firma under vilken näringsverksamheten skall bedrivas, och

2. näringsverksamhetens art.
Om stiftelsen inte tidigare är registrerad i stiftelseregistret, skall stiftel-

sen även fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 2 § innan den börjar
utöva näringsverksamheten.

Stiftelsen får registreras även i stiftelseregister för annat län, om verk-

samheten är avsedd att utövas där.

7 § Upphör en stiftelse att utöva näringsverksamhet eller ändras någon
annan uppgift som har registrerats om en stiftelse som utövar näringsverk-
samhet, skall stiftelsens styrelse eller förvaltare genast anmäla detta för
registrering i stiftelseregistret.

8 § Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål kungöra i Post- och
Inrikes Tidningar vad som har införts i stiftelseregistret i fråga om en
stiftelse som utövar näringsverksamhet. Detta gäller dock inte registrering
av underrättelser enligt 4 §.

En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har

införts i registret skall endast ange ändringens art.

2671

SFS 1994:1220

background image

SFS 1994:1220

9 § Det som har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 8 § skall
anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det inte framgår av
omständigheterna att han varken kände till eller borde ha känt till det som
har kungjorts.

10 § I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om avförande av en

firma ur registret sedan en dom om att häva firmaregistreringen har vunnit
laga kraft.

Om ingripande av registreringsmyndigheten m. m.

11 § Registreringsmyndigheten skall ingripa, om det kan antas att en

stiftelse inte följer bestämmelserna i denna lag eller annan författning i
fråga om anmälan för registrering i stiftelseregistret.

Registreringsmyndigheten får därvid begära in handlingar eller upplys-

ningar från stiftelsen och kan förelägga en eller flera ledamöter i stiftelsens
styrelse eller förvaltaren att lämna begärda handlingar eller upplysningar

till registreringsmyndigheten eller att göra anmälan för registrering i stiftel-
seregistret.

Beslut om föreläggande får förenas med vite. Registreringsmyndigheten

skall pröva frågan om utdömande av vitet.

12 § Länsstyrelsen i Stockholms län får förbjuda den som använder

ordet stiftelse i strid med 1 kap. 6 § andra stycket att fortsätta med det.
Förbudet får förenas med vite.

13 § Registreringsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas

till kammarrätten.

Om registreringsmyndighetens beslut överklagas skall registreringsmyn-

digheten föra talan för det allmänna.�verklagas kammarrättens beslut av
registreringsmyndigheten, skall överklagandet ha kommit in inom tre vec-
kor från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

Vad som sägs i första och andra styckena om registreringsmyndigheten

och dess beslut gäller länsstyrelsen i Stockholms län och dess beslut när det
är fråga om beslut enligt 12 §.

11 kap. Insamlingsstiftelser och kollektivavtalsstiftelser

1 § En insamlingsstiftelse bildas genom att

1. en eller flera stiftare förordnar att pengar som inflyter efter ett upprop

av dem, skall som en självständig förmögenhet främja ett bestämt och
varaktigt ändamål, och

2. någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med

förordnandet.

Stiftelseförordnandet skall vara skriftligt och undertecknat av stiftaren

eller stiftarna.

2 § För en insamlingsstiftelse gäller följande bestämmelser i

1 kap. (inledande bestämmelser): 4 och 5 §§ samt 6 § första stycket första

meningen,

2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,

2672

background image

3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 4 § 1 och 2, 7 § första och

tredje styckena och 8 - 11 §§,

4 kap. (revision): 1 - 4 §§, 6 §, 7 § första -fjärde styckena,

8 - 14 §§, 15 § första och andra styckena samt 16 §,

5 kap. (skadestånd): 1 - 3 §§, 4 § första-tredje styckena samt 5 §,
6 kap. (ändring m. m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande): samtliga

bestämmelser,

7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,
8 kap. (stiftelses firma): samtliga bestämmelser,
9 kap. (tillsyn m. m.): 1 - 9 §§ och 11 §, samt

10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.

En insamlingsstiftelses namn skall innehålla ordet insamlingsstiftelse.
En insamlingsstiftelse är bokföringsskyldig.
En insamlingsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under en

sammanhängande tid av två år.

Bestämmelserna i 1 kap. 5 § och 6 § första stycket, 2 - 1 0 kap. samt

andra och tredje styckena i denna paragraf gäller inte i fråga om insam-
lingsstiftelser vilkas tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas
endast till förmån för bestämda fysiska personer.

3 § En kollektivavtalsstiftelse bildas genom att

1. en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation i

kollektivavtal förordnar att pengar som arbetsgivare enligt kollektivavtal
eller annat avtal tillskjuter, skall som en självständig förmögenhet främja
ett bestämt och varaktigt ändamål, och

2. någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med

förordnandet.

4 § För en kollektivavtalsstiftelse gäller följande bestämmelser i

1 kap. (inledande bestämmelser): 4 och 5 §§ och 6 § första stycket första

meningen,

2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,
3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 4 § 1 och 2, 7 § första och

tredje styckena, 8 - 10 §§ och 12 §,

4 kap. (revision): 1 - 4 §§, 6 §, 7 § första - tredje styckena och 8 - 16 §§,

5 kap. (skadestånd): 1 - 3 §§, 4 § första stycket 1 - 4, andra och tredje

styckena och 5 §,

6 kap. (ändring m. m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande): samtliga

bestämmelser,

7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,
8 kap. (stiftelses firma): samtliga bestämmelser,
9 kap. (tillsyn m.m.): 1 och 2 §§, 3 § andra stycket, 5 § första stycket 1,

6 § första och andra styckena, 7 och 8 §§, 10 § andra stycket och 11 §, samt

10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.

Utan hinder av bestämmelserna i 6 kap. får stiftarna och stiftelsen

genom skriftlig överenskommelse ändra eller upphäva stiftelseförordnan-
det. Vad som anges i 2- 10 kap. om föreskrifter i ett stiftelseförordnande
skall i fråga om en kollektivavtalsstiftelse gälla även föreskrifter för stiftel-
sen som har meddelats genom en sådan överenskommelse.

2673

SFS 1994:1220

background image

SFS 1994:1220

En kollektivavtalsstiftelses namn skall innehålla ordet kollektivavtals-

stiftelse.

En kollektivavtalsstiftelse är bokföringsskyldig. Vid tillämpning av

3 kap. 12 § och 4 kap. 15 § skall en kollektivavtalsstiftelse behandlas som

en sådan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket.

En kollektivavtalsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under

en sammanhängande tid av två år.

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen

(1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994: 1220).

På regeringens vägnar

CARL BILDT

REIDUNN LAUR�0N

(Justitiedepartementet)

2674

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.