SFS 1995:540 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 1995:540 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
SFS 1995_540 Lag om ändring i stiftelselagen (1994_1220)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

898

SFS 1995:540

Utkom från trycket
den 1 juni 1995

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3 § stiftelselagen

(1994:1220) skall ha följande lydelse.

4 kap.

3 § Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud
eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara

revisor.

En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till stiftelsens ändamål samt
arten och värdet av stiftelsens tillgångar fordras för uppdragets fullgöran-
de.

Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses. Bestämmelser

om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelse-
skyldighet finns i 12 § lagen (1995: 528) om revisor. Bestämmelserna i 6 § i
detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige.

1

Prop. 1994/95: 152, bet. 1994/95: NU23, rskr. 1994/95:315.

background image

Till revisor i dotterföretag bör minst en av moderstiftelsens revisorer

utses, om det kan ske.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

SFS 1995:540

899

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.