SFS 1995:1360 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 1995:1360 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
SFS 1995_1360 Lag om ändring i stiftelselagen (1994_1220)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1360

Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 11 § och 10 kap. 13 §

stiftelselagen (1994:1220) skall ha följande lydelse.

9 kap.

11 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut om att väcka
talan enligt 5 kap. 4 § första stycket eller 9 kap. 6 § första stycket eller
beslut enligt 9 kap. 6 § tredje stycket.

Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 kap. 8 §, 6 kap. 4 § eller 5 §

andra stycket, 9 kap. 5 § första stycket 3, i den del beslutet avser
verkställighetsförbud, eller 9 kap. 7 eller 8 § gäller även om de

överklagas.

Om tillsynsmyndighetens beslut överklagas, skall tillsynsmyndig-

heten föra talan för det allmänna. �verklagas domstolens beslut av till-
synsmyndigheten, skall överklagandet ha kommit in inom tre veckor
från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

Länsstyrelsens beslut enligt 9 § överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol. Bestämmelserna i tredje stycket om tillsynsmyndigheten och
dess beslut gäller i sådant fall länsstyrelsen och dess beslut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

10 kap.

13 § Registreringsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol.

Om registreringsmyndighetens beslut överklagas skall registrerings-

myndigheten föra talan för det allmänna. �verklagas domstolens beslut
av registeringsmyndigheten, skall överklagandet ha kommit in inom tre
veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

2612

background image

SFS 1995:1360

Vad som sägs i första och andra styckena om registreringsmyndigheten

och dess beslut gäller länsstyrelsen i Stockholms län och dess beslut när
det är fråga om beslut enligt 12 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

2613

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.