SFS 1995:1360 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 1995:1360 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
SFS 1995_1360 Lag om ändring i stiftelselagen (1994_1220)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1360

Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 11 § och 10 kap. 13 §

stiftelselagen (1994:1220) skall ha följande lydelse.

9 kap.

11 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut om att väcka
talan enligt 5 kap. 4 § första stycket eller 9 kap. 6 § första stycket eller
beslut enligt 9 kap. 6 § tredje stycket.

Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 kap. 8 §, 6 kap. 4 § eller 5 §

andra stycket, 9 kap. 5 § första stycket 3, i den del beslutet avser
verkställighetsförbud, eller 9 kap. 7 eller 8 § gäller även om de

överklagas.

Om tillsynsmyndighetens beslut överklagas, skall tillsynsmyndig-

heten föra talan för det allmänna. �verklagas domstolens beslut av till-
synsmyndigheten, skall överklagandet ha kommit in inom tre veckor
från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

Länsstyrelsens beslut enligt 9 § överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol. Bestämmelserna i tredje stycket om tillsynsmyndigheten och
dess beslut gäller i sådant fall länsstyrelsen och dess beslut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

10 kap.

13 § Registreringsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol.

Om registreringsmyndighetens beslut överklagas skall registrerings-

myndigheten föra talan för det allmänna. �verklagas domstolens beslut
av registeringsmyndigheten, skall överklagandet ha kommit in inom tre
veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

2612

background image

SFS 1995:1360

Vad som sägs i första och andra styckena om registreringsmyndigheten

och dess beslut gäller länsstyrelsen i Stockholms län och dess beslut när
det är fråga om beslut enligt 12 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

2613