SFS 1996:1147 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 1996:1147 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
SFS 1996_1147 Lag om ändring i stiftelselagen (1994_1220)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1147

Utkom från trycket
den 10 december 1996

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 1 § stiftelselagen

(1994:1220) skall ha följande lydelse

4 kap.

1 § En stiftelse skall ha minst en revisor.

Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, utses och entledigas

revisorn i en stiftelse med egen förvaltning av styrelsen.

Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, utses och entledigas

revisorn i en stiftelse med anknuten förvaltning av

1. förvaltarens högsta beslutande organ,
2. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om

förvaltaren är en statlig myndighet, eller

3. samtliga bolagsmän i förening, om förvaltaren är ett handelsbolag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:31, bet. 1996/97:LU4, rskr. 1996/97:57.

2196

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.