SFS 1996:1207 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 1996:1207 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
SFS 1996_1207 Lag om ändring i stiftelselagen (1994_1220)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1207
Utkom från trycket
den 13 december 1996

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i stiftelselagen (1994:1220)

skall införas en ny paragraf, 6 kap. 4 a §, samt närmast före 6 kap.
4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

6 kap.

�ndring m.m. i fråga om statliga stiftelser

4 a § �r det fråga om en stiftelse som har bildats av staten, får rege-
ringen beträffande den stiftelsen, även utan styrelsens eller förvaltarens
samtycke och trots vad som sägs i 1 §, ändra eller upphäva föreskrifter
i stiftelseförordnandet som angår sådana frågor som anges i 1 § första
stycket 2-9.

Regeringen får pröva frågor om ändring eller upphävande enligt för-

sta stycket utan ansökan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996797:22, bet. 1996/97:LU2, rskr. 1996/97:62.

2276

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.