SFS 1998:306 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 1998:306 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
980306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 28 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 6 § samt 10 kap. 2 och 3 §§

stiftelselagen (1994:1220) skall ha följande lydelse.

4 kap.

6 § Den får inte vara revisor som

l. är stiftelsens stiftare eller förvaltare,
2. ensam eller tillsammans med andra företräder stiftelsen enligt 2 kap.

16 eller 23 § eller företräder förvaltaren eller, om stiftelsen förvaltas av ett
handelsbolag, är bolagsman i bolaget,

3. ensam eller tillsammans med andra har rätt att företräda ett dotterföre-

tag till stiftelsen eller till förvaltaren eller, om dotterföretaget är ett handels-
bolag, är bolagsman i företaget,

4. biträder vid förandet av stiftelsens räkenskaper eller vid stiftelsens för-

mögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll däröver,

5. är anställd hos eller på annat sätt intar en underordnad eller beroende

ställning till stiftelsen eller till förvaltaren eller till någon annan som avses i
1�4,

6. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder

stiftelsen vid grundbokföringen eller förandet av räkenskaper enligt 3 kap.
5 § eller vid stiftelsens förmögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll
däröver,

7. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses i 1�4 eller är besvågrad med en
sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller,

8. står i låneskuld till stiftelsen eller förvaltaren eller till ett dotterföretag

till stiftelsen eller till förvaltaren eller har förpliktelser för vilka stiftelsen,
förvaltaren eller dotterföretag till stiftelsen eller förvaltaren har ställt
säkerhet.

I ett dotterföretag får inte den vara revisor som enligt första stycket inte är

behörig att vara revisor i moderstiftelsen .

1

Prop. 1997/98:98, bet. 1997/98:LU22, rskr. 1997/98:221.

Svensk författningssamling

SFS 1998:306
Utkom från trycket
den 9 juni 1998

1* SFS 1998:306�318

1*

background image

6)6

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt första och andra

styckena inte är behörig att vara revisor. Har stiftelsen, stiftaren, förvaltaren
eller ett dotterföretag någon anställd i sin tjänst med uppgift att uteslutande
eller huvudsakligen ha hand om intern revision eller granskning av liknande
slag, får revisorn dock anlita en sådan anställd i den utsträckning som det är
förenligt med god revisionssed.

10 kap.

2 § Om inte annat följer av 6 § andra stycket skall en stiftelses styrelse eller
förvaltare anmäla stiftelsen för registrering i stiftelseregistret

1. i fall som avses i 1 § första stycket 2 senast sex månader efter det att

stiftelsen bildades,

2. i övriga fall senast sex månader efter det att stiftelsen blev bok-

föringsskyldig enligt denna lag.

Anmälan enligt första stycket skall innehålla uppgift om stiftelsens post-

adress och telefon samt om styrelseledamöternas namn, personnummer,
bostadsadress, postadress och telefon eller förvaltarens namn eller firma,
organisationsnummer, postadress och telefon. Vid egen förvaltning skall
den vidare innehålla uppgift om den ort där styrelsen har sitt säte, eller om
säte inte är bestämt, där förvaltningen huvudsakligen utövas. Vid anknuten
förvaltning skall uppgift i stället lämnas om den ort där förvaltaren har sitt
säte, eller om säte inte är bestämt, där förvaltarens egen förvaltning
huvudsakligen utövas eller, om förvaltaren är ett handelsbolag, där bolaget
har sitt huvudkontor inrättat.

Till anmälan skall det fogas en kopia av stiftelseförordnandet, om det är

möjligt. Har styrelsen eller förvaltaren enligt 2 kap. 7 § fattat beslut om
namn för stiftelsen, skall anmälan innehålla uppgift även om namnet.

3 § Anmälan för registrering i stiftelseregistret skall genast göras

1. när en föreskrift i stiftelseförordnandet har ändrats eller upphävts enligt

bestämmelserna i 6 kap.,

2. när en ändring har inträtt i något förhållande som avses i 2 § andra

stycket,

3. när någon har bemyndigats att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 §

andra stycket eller 23 § andra stycket,

4. när stiftelsen inte längre är registreringsskyldig enligt denna lag, samt
5. när stiftelsen är upplöst.
I fall som avses i första stycket 3 skall uppgift lämnas om företrädarens

namn, personnummer, bostadsadress, postadress och telefon. Har styrelsen
eller förvaltaren beslutat att rätten att företräda stiftelsen samt att teckna
dess namn och firma får utövas endast av två eller flera i förening, skall
detta också anmälas för registrering i stiftelseregistret. Någon annan in-
skränkning i rätten att företräda stiftelsen och att teckna dess namn och
firma får inte registreras.

När anmälan enligt första stycket 2 avser byte av förvaltare skall anmälan

göras av den nye förvaltaren. I fall som avses i första stycket 5 skall

background image

6)6

anmälan göras av den avträdande styrelsen eller förvaltaren. I övriga fall
skall anmälan göras av styrelsen eller förvaltaren.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
2. En stiftelse som vid lagens ikraftträdande redan är registrerad skall

senast den 31 december 1998 anmäla sådana uppgifter om person- och or-
ganisationsnummer som anges i 10 kap. 2 § andra stycket och 3 § andra
stycket i paragrafernas nya lydelse.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

background image

6)6

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998