SFS 2005:246 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2005:246 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
050246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen (1994:1220)

dels att 9 kap. 7 och 8 §§ samt 10 kap. 2 och 3 §§ skall ha följande ly-

delse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 16 a och

23 a §§, av följande lydelse.

2 kap.

16 a § Om stiftelsen inte har någon behörig företrädare som är bosatt i
Sverige, skall styrelsen bemyndiga en person som är bosatt här att på stiftel-
sens vägnar ta emot delgivning (särskild delgivningsmottagare). Ett sådant
bemyndigande får inte lämnas till någon som är underårig eller som har för-
valtare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

23 a § Om stiftelsen eller dess förvaltare inte har någon behörig företrä-
dare som är bosatt i Sverige, skall förvaltaren bemyndiga en person som är
bosatt här att på stiftelsens vägnar ta emot delgivning (särskild delgivnings-
mottagare). Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som är un-
derårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

9 kap.

7 § I en stiftelse med egen förvaltning skall tillsynsmyndigheten förordna

1. en ny styrelseledamot, om detta behövs för att styrelsen skall bli beslut-

för,

2. ordförande i styrelsen i fall då någon annan än styrelsen skall utse ord-

förande men inte gör det, samt

3. en i Sverige bosatt särskild delgivningsmottagare, när en sådan skall

finnas enligt 2 kap. 16 a § men inte har utsetts.

Ett förordnande enligt första stycket 1 och 2 gäller till dess att en ny leda-

mot eller ordförande har blivit utsedd i behörig ordning. Har den förre leda-
moten entledigats för en viss tid, gäller dock förordnandet för den nye leda-
moten för den tid entledigandet avser.

Ett förordnande enligt första stycket 3 gäller till dess att tillsynsmyndighe-

ten har beslutat att förordnandet inte längre skall gälla. Tillsynsmyndigheten

1 Prop. 2004/05:50, bet. 2004/05:LU18, rskr. 2004/05:209.

SFS 2005:246

Utkom från trycket
den 17 maj 2005

background image

2

SFS 2005:246

skall meddela ett sådant beslut, om det inte längre finns skäl att ha kvar för-
ordnandet.

8 § Tillsynsmyndigheten skall förordna

1. en ny förvaltare för en stiftelse med anknuten förvaltning, om stiftelsen

saknar förvaltare, och

2. en i Sverige bosatt särskild delgivningsmottagare, när en sådan skall

finnas enligt 2 kap. 23 a § men inte har utsetts.

Ett förordnande enligt första stycket 1 gäller tills vidare. Har den förre för-

valtaren entledigats för en viss tid, gäller dock förordnandet för den nye för-
valtaren för den tid entledigandet avser.

Ett förordnande enligt första stycket 2 gäller till dess att tillsynsmyndighe-

ten har beslutat att förordnandet inte längre skall gälla. Tillsynsmyndigheten
skall meddela ett sådant beslut, om det inte längre finns skäl att ha kvar för-
ordnandet.

10 kap.

2 §

2 Om inte annat följer av 6 § andra stycket skall en stiftelses styrelse el-

ler förvaltare anmäla stiftelsen för registrering i stiftelseregistret

1. i fall som avses i 1 § första stycket 2 senast sex månader efter det att

stiftelsen bildades,

2. i övriga fall senast sex månader efter det att stiftelsen blev bokförings-

skyldig enligt bokföringslagen (1999:1078).

Anmälan skall innehålla uppgift om
1. stiftelsens postadress och telefon,
2. styrelseledamöternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress

och telefon eller förvaltarens namn eller firma, organisationsnummer, post-
adress och telefon,

3. revisorns namn, personnummer och postadress samt, om revisorn är ett

registrerat revisionsbolag, vem som är huvudansvarig för revisionen och bo-
lagets organisationsnummer.

Vid egen förvaltning skall anmälan vidare innehålla uppgift om den ort

där styrelsen har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltningen hu-
vudsakligen utövas. Vid anknuten förvaltning skall uppgift i stället lämnas
om den ort där förvaltaren har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där för-
valtarens egen förvaltning huvudsakligen utövas eller, om förvaltaren är ett
handelsbolag, där bolaget har sitt huvudkontor inrättat.

Till anmälan skall det fogas en kopia av stiftelseförordnandet, om det är

möjligt. Har styrelsen eller förvaltaren enligt 2 kap. 7 § fattat beslut om
namn för stiftelsen, skall anmälan innehålla uppgift även om namnet.

3 §

3 Anmälan för registrering i stiftelseregistret skall genast göras

1. när en föreskrift i stiftelseförordnandet har ändrats eller upphävts enligt

bestämmelserna i 6 kap.,

2. när en ändring har inträtt i något förhållande som avses i 2 § andra och

tredje styckena,

2 Senaste lydelse 1999:1106.

3 Senaste lydelse 1998:306.

background image

3

SFS 2005:246

3. när någon har bemyndigats att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 §

andra stycket eller 23 § andra stycket eller att ta emot delgivning enligt
2 kap. 16 a eller 23 a §,

4. när stiftelsen inte längre är registreringsskyldig enligt denna lag, samt
5. när stiftelsen är upplöst.
I fall som avses i första stycket 3 skall uppgift lämnas om företrädarens

eller den särskilde delgivningsmottagarens namn, personnummer, bostads-
adress, postadress och telefon. Har styrelsen eller förvaltaren beslutat att
rätten att företräda stiftelsen samt att teckna dess namn och firma får utövas
endast av två eller flera i förening, skall detta också anmälas för registrering
i stiftelseregistret. Någon annan inskränkning i rätten att företräda stiftelsen
och att teckna dess namn och firma får inte registreras.

När anmälan enligt första stycket 2 avser byte av förvaltare skall anmälan

göras av den nye förvaltaren. I fall som avses i första stycket 5 skall anmälan
göras av den avträdande styrelsen eller förvaltaren. Om tillsynsmyndigheten
har utsett en särskild delgivningsmottagare enligt 9 kap. 7 eller 8 §, skall an-
mälan göras av delgivningsmottagaren. I övriga fall skall anmälan göras av
styrelsen eller förvaltaren.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. En stiftelse som är registrerad när lagen träder i kraft skall anmäla revi-

sor som har utsetts före ikraftträdandet för registrering. En sådan anmälan
skall göras före utgången av december 2005 om stiftelsen har anknuten för-
valtning och före utgången av juni 2006 om stiftelsen har egen förvaltning.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005