SFS 2001:305 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2001:305 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
010305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om stiftelselagen (1994:1220)

dels

att 4 kap. 10 och 15 §§ samt 9 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i 9 kap. skall införas en ny paragraf, 10 a §, med följande ly-

delse.

4 kap.

10 §

2

Styrelsen eller förvaltaren skall ge revisorerna tillfälle att verkställa

granskningen i den omfattning som dessa finner behövligt samt lämna de
upplysningar och den hjälp som revisorerna begär. Samma skyldighet har
företagsledningen och revisorerna i ett dotterföretag gentemot en revisor i
moderstiftelsen.

I 8 kap. 2 och 16 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns bestäm-

melser om vid vilken tidpunkt årsredovisningen och, i förekommande fall,
koncernredovisningen senast skall lämnas till revisorn.

Om stiftelsen inte är skyldig att upprätta årsredovisning enligt bokförings-

lagen (1999:1078), skall årsbokslutet eller den sammanställning över räken-
skaperna som anges i 3 kap. 2 § andra stycket lämnas till revisorn inom fyra
månader efter räkenskapsårets utgång.

15 §

3

Revisorerna får inte lämna upplysningar till utomstående om sådana

stiftelsens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av
sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för stiftelsen.

Revisorerna är skyldiga att
1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har

försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna behövliga upplysningar om
stiftelsens angelägenheter, samt

2. på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till un-

dersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsyns-

myndigheten gäller inte när det är fråga om en sådan stiftelse som avses i
9 kap. 10 § första stycket. Detsamma gäller upplysningar i sådana hänseen-
den där stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt 9 kap. 10 a §.

1

Prop. 2000/01:67, bet. 2000/01:LU20, rskr. 2000/01:245.

2

Senaste lydelse 1999:1106.

3

Senaste lydelse 1999:625.

SFS 2001:305

Utkom från trycket
den 11 juni 2001

background image

2

SFS 2001:305

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen

(1980:100) är även skyldiga att på begäran lämna upplysningar om stiftel-
sens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller
landstinget.

9 kap.

1 §

Tillsynsmyndighet för en stiftelse med egen förvaltning är läns-

styrelsen i det län där stiftelsens styrelse har sitt säte eller, om säte inte är be-
stämt, där förvaltningen huvudsakligen utövas. En stiftelse med anknuten
förvaltning står under tillsyn av länsstyrelsen i det län där förvaltaren har sitt
säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltarens egen förvaltning huvud-
sakligen utövas eller, om ett handelsbolag är förvaltare, där bolagets huvud-
kontor är inrättat.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att

en annan myndighet än som följer av första stycket skall vara tillsyns-
myndighet för en stiftelse.

Att det för vissa stiftelser gäller särskilda bestämmelser om tillsynen

framgår av 10 och 10 a §§.

10 a §

Kammarkollegiet får besluta att en stiftelse i visst begränsat hänse-

ende skall vara undantagen från tillsyn, om stiftelseförordnandet ger stöd för
ett sådant undantag och det finns särskilda skäl. Kammarkollegiet får åter-
kalla ett beslut om undantag, om det inte längre finns skäl för undantaget.

Frågor om undantag prövas på ansökan av styrelsen eller förvaltaren. Frå-

gor om återkallelse av undantag prövas på ansökan av tillsynsmyndigheten
eller när det annars finns skäl för det.

Kammarkollegiets beslut får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)