SFS 2006:372 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2006:372 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
060372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FNDONN+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FNDONO+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FNDONO+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FNDONN+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:FNDONO+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FNDONO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FNDONN+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FNDONN+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:FNDONO+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FNDONO+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FNDONN+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:FNDONN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FNDONN+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i stiftelselagen (1994:1220);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 maj 2006.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 kap. 15 � stiftelselagen</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:1220) skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Revisorerna f�r inte obeh�rigen l�mna upplysningar till utomst�ende</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">om s�dana stiftelsens angel�genheter som de har f�tt k�nnedom om vid full-<br/>g�randet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel f�r stiftelsen.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">Revisorerna �r skyldiga att <br/>1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rsatts i konkurs, konkursf�rvaltaren l�mna beh�vliga upplysningar om<br/>stiftelsens angel�genheter, samt </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">2. p� beg�ran l�mna upplysningar om stiftelsens angel�genheter till un-</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ders�kningsledaren under f�runders�kning i brottm�l.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">myndigheten g�ller inte n�r det �r fr�ga om s�dan stiftelse som avses i 9 kap.<br/>10 � f�rsta stycket. Detsamma g�ller upplysningar i s�dana h�nseenden d�r<br/>stiftelsen �r undantagen fr�n tillsyn enligt 9 kap. 10 a �.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 1 kap. 9 � sekretesslagen</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">(1980:100) �r �ven skyldiga att p� beg�ran l�mna upplysningar om stiftel-<br/>sens angel�genheter till de f�rtroendevalda revisorerna i kommunen, lands-<br/>tinget eller i s�dana kommunalf�rbund som kommunen eller landstinget in-<br/>g�r i.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Revisorerna i en stiftelse som avses i 2 � 5 lagen (2002:1022) om revision</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">av statlig verksamhet m.m. �r skyldiga att p� beg�ran l�mna upplysningar<br/>om stiftelsens angel�genheter till Riksrevisionen.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27, rskr. 2005/06:227.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2004:1185.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2006:372</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 maj 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i stiftelselagen (1994:1220);

utf�rdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 kap. 15 � stiftelselagen

(1994:1220) skall ha f�ljande lydelse.

4 kap.

15 �

2 Revisorerna f�r inte obeh�rigen l�mna upplysningar till utomst�ende

om s�dana stiftelsens angel�genheter som de har f�tt k�nnedom om vid full-
g�randet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel f�r stiftelsen.

Revisorerna �r skyldiga att
1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har

f�rsatts i konkurs, konkursf�rvaltaren l�mna beh�vliga upplysningar om
stiftelsens angel�genheter, samt

2. p� beg�ran l�mna upplysningar om stiftelsens angel�genheter till un-

ders�kningsledaren under f�runders�kning i brottm�l.

Best�mmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsyns-

myndigheten g�ller inte n�r det �r fr�ga om s�dan stiftelse som avses i 9 kap.
10 � f�rsta stycket. Detsamma g�ller upplysningar i s�dana h�nseenden d�r
stiftelsen �r undantagen fr�n tillsyn enligt 9 kap. 10 a �.

Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 1 kap. 9 � sekretesslagen

(1980:100) �r �ven skyldiga att p� beg�ran l�mna upplysningar om stiftel-
sens angel�genheter till de f�rtroendevalda revisorerna i kommunen, lands-
tinget eller i s�dana kommunalf�rbund som kommunen eller landstinget in-
g�r i.

Revisorerna i en stiftelse som avses i 2 � 5 lagen (2002:1022) om revision

av statlig verksamhet m.m. �r skyldiga att p� beg�ran l�mna upplysningar
om stiftelsens angel�genheter till Riksrevisionen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27, rskr. 2005/06:227.

2 Senaste lydelse 2004:1185.

SFS 2006:372

Utkom fr�n trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.