SFS 2006:372 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2006:372 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
060372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 15 § stiftelselagen

(1994:1220) skall ha följande lydelse.

4 kap.

15 §

2 Revisorerna får inte obehörigen lämna upplysningar till utomstående

om sådana stiftelsens angelägenheter som de har fått kännedom om vid full-
görandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för stiftelsen.

Revisorerna är skyldiga att
1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har

försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna behövliga upplysningar om
stiftelsens angelägenheter, samt

2. på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till un-

dersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsyns-

myndigheten gäller inte när det är fråga om sådan stiftelse som avses i 9 kap.
10 § första stycket. Detsamma gäller upplysningar i sådana hänseenden där
stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt 9 kap. 10 a §.

Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen

(1980:100) är även skyldiga att på begäran lämna upplysningar om stiftel-
sens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen, lands-
tinget eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget in-
går i.

Revisorerna i en stiftelse som avses i 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision

av statlig verksamhet m.m. är skyldiga att på begäran lämna upplysningar
om stiftelsens angelägenheter till Riksrevisionen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27, rskr. 2005/06:227.

2 Senaste lydelse 2004:1185.

SFS 2006:372

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006