SFS 2006:401 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2006:401 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
060401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4

kap. 6

§ stiftelselagen

(1994:1220) skall ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

2 Den får inte vara revisor som

1. är stiftelsens stiftare eller förvaltare,
2. ensam eller tillsammans med andra företräder stiftelsen enligt 2 kap. 16

eller 23 § eller företräder förvaltaren eller, om stiftelsen förvaltas av ett han-
delsbolag, är bolagsman i bolaget,

3. ensam eller tillsammans med andra har rätt att företräda ett dotterföre-

tag till stiftelsen eller till förvaltaren eller, om dotterföretaget är ett handels-
bolag, är bolagsman i företaget,

4. biträder vid förandet av stiftelsens räkenskaper eller vid stiftelsens för-

mögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll däröver,

5. är anställd hos eller på annat sätt intar en underordnad eller beroende

ställning till stiftelsen eller till förvaltaren eller till någon annan som avses i
1�4,

6. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder stiftel-

sen vid grundbokföringen eller förandet av räkenskaper enligt 3 kap. 2 § el-
ler vid stiftelsens förmögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll däröver,

7. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses i 1�4 eller är besvågrad med en så-
dan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller

8. står i låneskuld till stiftelsen eller förvaltaren eller till ett dotterföretag

till stiftelsen eller till förvaltaren eller har förpliktelser för vilka stiftelsen,
förvaltaren eller dotterföretag till stiftelsen eller förvaltaren har ställt säker-
het.

I fråga om stiftelser som avses i 4 § andra eller tredje stycket gäller, i stäl-

let för bestämmelsen i första stycket 6, att den inte får vara revisor som är
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder stiftelsen vid
bokföringen eller förandet av räkenskaper enligt 3 kap. 2 § eller vid stiftel-
sens förmögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll däröver.

1 Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230.

2 Senaste lydelse 1999:1106.

SFS 2006:401

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

2

SFS 2006:401

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

I ett dotterföretag får inte den vara revisor som enligt första eller andra

stycket inte är behörig att vara revisor i moderstiftelsen.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt första�tredje

styckena inte är behörig att vara revisor. Har stiftelsen, stiftaren, förvaltaren
eller ett dotterföretag någon anställd i sin tjänst med uppgift att uteslutande
eller huvudsakligen ha hand om intern revision eller granskning av liknande
slag, får revisorn dock anlita en sådan anställd i den utsträckning som det är
förenligt med god revisionssed.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. �ldre bestämmelser gäller om det yrkesmässiga biträde som annars

skulle föranleda jäv för en revisor avser ett räkenskapsår som har inletts före
den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätt
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.