SFS 2021:541 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2021:541 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
SFS2021-541.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220)
ska ha följande lydelse.

5 kap.
5 §
En talan för stiftelsens räkning enligt 1 eller 2 § som inte grundas på
brott får inte väckas mot

1. en styrelseledamot eller förvaltaren sedan tre år har förflutit från

utgången av det räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd som ligger till
grund för talan fattades eller vidtogs, eller

2. en revisor sedan tre år har förflutit från det att revisionsberättelsen kom

styrelsen eller förvaltaren till handa.

Trots första stycket får stiftelsens konkursbo väcka talan, om kon-

kursansökan har gjorts innan den tid som anges i första stycket har gått ut.
Efter utgången av nämnda tid får en sådan talan dock inte väckas senare än
sex månader från konkursbeslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Den äldre lydelsen av 5 kap. 5 § gäller fortfarande när en stiftelse har

försatts i konkurs före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318.

SFS

2021:541

Publicerad
den

8 juni 2021

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.